تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان

تعداد صفحات : ۱۲۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

به وجود آوردن امید به آینده شغلی در بین جوانان یک مسأله بنیادی در جامعه ما است و منظور از امید به آینده آنست که جوانان ما احساس کنند که اگر در جامعه ما فساد مالی ، تعدی ، تخطی و …. وجود دارد در کنار آن راهبردها و نهادهایی نیز وجود دارند که به اصطلاح و تصحیح آن بپردازند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان پیام نور کوهپایه بود . جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه اعم از دختر و پسر مشغول به تحصیل بوده اند وتعدادکل آن ۲۰۰۰ نفر می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ۱۰۰ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیدند .

ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۲۶ سوال بود و براساس طیف لیکرت تهیه گردید .

نتایج بدست آمده نشان داد که :

میزان تاثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

میزان تاثیر برنامه ریزی و قانون گذاری دولت بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

میزان تاثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معنا داری مشاهده نگردید .

واژه های کلیدی: امید به آینده شغلی، عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، برنامه ریزی و قانون گذاری ، عوامل شخصی

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف موضوع تحقیق    ۲
تعیین متغیرها    ۳
اهمیت و ارزش تحقیق    ۳
اهداف تحقیق    ۴
اهدف جزئی    ۴
فرضیه های تحقیق    ۶
روش تحقیق و مراحل اجرای آن    ۶
محدودیتهای تحقیق    ۷
تعاریف متغیرها    ۸
تعریف واژه ها و اصطلاحات    ۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق
الف) ادبیات تحقیق    ۱۱
دیدگاه ها و مکاتب فکری    ۱۱
ب ) پیشینه تحقیق    ۱۵
چهارچوب نظری    ۱۵
تحقیقات داخلی    ۱۹
تحقیقات خارجی    ۲۴
اثرات امید در زندگی    ۲۵
شاخص امید به زندگی    ۲۶
راهکارهای تقویت امید    ۲۸
تعریف امید به آینده    ۲۸
شاخص اقتصادی امید به آینده    ۳۰
عوامل عینی تیرگی آینده    ۳۲
اثرات فقدان امید به آینده    ۳۴
امید آفرینی دربین دانشجویان    ۳۶
نگاهی به آینده    ۴۰
آینده نگری و مفاهیم متعادلان    ۴۱
برآوردهای آینده بینان    ۴۳
نگرانی از شغل آینده و بیکاری    ۴۵
امیدوار بودن چیست؟    ۴۶
تناقض و طبیعت امید    ۴۷
زایل شدن امید    ۴۸
ارزش امید و امیدواری    ۵۱
اهمیت و فایده ایجاد فضای امید و نشاط    ۵۳
سابقه و تاریخچه امید و نشاط در جامعه    ۵۶
اۣمید در امتهای گذشته    ۵۶
امید در امت اسلام    ۵۷
ایجاد امید در قرآن کریم    ۵۷
امید و آرزو در احادیث معصومین    ۵۸
ایجاد امیدواری، روح کلی دعاها    ۵۹
اقسام امید    ۵۹
بهترین امید    ۶۰
دستیابی به خواسته ها    ۶۰
امید به مردم    ۶۱
آسیبهای امید به غیر خدا    ۶۱
امید و نشاط در اندیشه بزرگان جهان    ۶۱
آثار امیدواری و نشاط    ۶۲
آثار ناامیدی به آینده    ۶۳
آثار ناامیدی به آینده عبارتند از    ۶۳
ویژگیهای امید و نشاط    ۶۴
وسایل دستیابی به امید و نشاط    ۶۶
راه شناسایی انسانهای ناامید    ۶۶
نشانه انسانهای امیدوار    ۶۸
عوامل دستیابی به امید و نشاط    ۶۹
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری    ۷۱
نحوه نمونه گیری    ۷۲
روش جمع آوری اطلاعات    ۷۳
ابزار جمع آوری اطلاعات    ۷۳
روایی و پایایی پرسشنامه    ۷۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۷۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    ۷۶
بخش اول : توصیف مشخصات پاسخگویان    ۷۷
بخش دوم : توصیف داده ها بر اساس هر یک از سؤالات پژوهش    ۸۵
بخش سوم: آمار استنباطی    ۱۱۱
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه    ۱۱۵
بحث و نتیجه گیری    ۱۱۶
راهکارها وپیشنهادات    ۱۲۲
محدودیتهای تحقیق    ۱۲۳

منابع

۱) تقوی، سید حسین. از امید تا شادی، قم، انتشارات مشهور، ۱۳۸۴٫

۲) توماس، سوون. ترجمه م. آزاده، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، انتشارات مازیار، ۱۳۵۴٫

۳) رابرت، دبلیو. ترجمه یحیی سید محمدی، نظریه ها و نظامهای روان شناسی، انتشارات ویرایش، ۱۳۷۸٫

۴) ساعتچی، محمود. نظریه پردازان و نظریه ها در روان شناسی، تهران، انتشارات صدف، ۱۳۷۷٫

۵) سحابی، عزت الله. دغدغه های فردای ایران، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۸۰٫

۶) شفیع آبادی، عبد الله. راهنمای تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات پیام نور، ۱۳۶۷٫

۷) فروم، اریک. ترجمه مجید روشنگر، انقلاب امید در ریشه های عوامل اومانیستی جامعه صنعتی، انتشارات مروارید، ۱۳۶۰٫

۸) گوله، کوکب. ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، ۱۳۶۷٫

۹) معین، محمد. فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۳٫

مقدمه :

خداوند در خلقت انسان با دمیدن روح خود در کالبد انسان حس امید و موفقیت را در او دمیده است ، از این رو انسان از روزی که به دنیا می آید در عرصه ای گام بر می دارد که از امید ساخته شده است . امید به موفقیت و خوشبختی ، امید همراه قدرت و مادر موفقیت است و کسی که امیدوار است در خود موهبت معجزه دارد. امید موهبتی معنوی و الهی است که چرخه زندگی را به گردش در آورده و موتور تلاش و فعالیت را روشن نگه می دارد . بدون امید همه انگیزه ها به خاموشی و همه احساسها به سردی می گراید و هیچ حرکتی صورت نخواهد پذیرفت . امید به آینده در بین دانشجویان به میزان مطالعه و اهتمام علمی آنان و تقویت پایه های علمی بستگی دارد . در این تحقیق سعی شده عوامل امیدواری دانشجویان به آینده با توجه به واقعیتهای کنونی از قبیل درآمد خانوار ، درآمد اندک فارغ التحصیلان ، عدم امکانات شغلی و علاقه به هرشته تحصیلی و دور از هر نوع تعصب مذهبی و نظر و سلیقه شخصی و با توجه به نظرات خود پاسخگویان مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر سعی بر این بود که از کتب مختلف که درباره مسائل و مشکلات آینده جوانان بحث شده مطالبی سودمند جمع آوری نمائیم. باید گفت که در مجموع مطالعه آن سودمند به نظر می رسد هر چند که ممکن است ایرادات و انتقادات خاص خود را داشته باشد .

تعریف موضوع تحقیق :

به وجود آوردن امید به آینده شغلی در بین جوانان یک مسأله بنیادی در جامعه ما است و منظور از امید به آینده آنست که جوانان ما احساس کنند که اگر در جامعه ما فساد مالی ، تعدی ، تخطی و …. وجود دارد در کنار آن راهبردها و نهادهایی نیز وجود دارند که به اصطلاح و تصحیح آن بپردازند . وقتی بپذیریم که امید به آینده از افراد جدا شدنی نیست به این موفقیت می رسیم که این انگیزه یا موهبت درونی شده ، در محیط زیست اجتماعی معمولاً می تواند راهبرد ترقی و تعالی را در میان مردم بگشاید . یعنی موجودات زنده ای که به خصلت اجتماعی یا مدنی بودن تعریف می شوند در محیط و فضای زیست اجتماعی با رفتارهای اجتماعی خود می توانند این انگیزه درونی را به سود خود و همنوعان خود شکوفا و بالنده سازند . بنابراین ما باید همواره در جستجو و شناسایی و تحلیل آن دسته از رفتارها و روابط مناسباتی باشیم که امید به آینده شغلی را در جهت شکوفایی و بالندگی انسان تقویت می کنند و آنها را در جامعه رشد و تکثیر و تحکیم بخشیم برعکس آن واقعیات اجتماعی را که امید به آینده کرامت آمیز را از مردم می گیرند و آنها را اجباراً به سوی خود سوی خود پرستی و دنیا پرستی می دانند شناسایی کرده و با آن مبارزه و مقابله نمائیم .

تعیین متغیرها :  

در این تحقیق امید به آینده به عنوان متغیر وابسته و دانشجویان به عنوان متغیر مستقل و دانشگاه پیام نور به عنوان متغیر کنترل می باشد و متغیر مزاحم آن عبارتند از نظرهای اطرافیان برای فرد و عوامل اجتماعی که مقابل کنترل برای محقق نیست.

اهمیت و ارزش تحقیق :

خصلت امید به آینده به عنوان شاخص پویایی و رشد و انسجام و اقتدار جامعه است که بیشتر جنبه کیفی دارد تا کمّی. کمیت آن در پژوهشهای اجتماعی- فرهنگی را می توان از روی درصد آینده نگران با کرامت جامعه معلوم و از روی ان امکانات بقا و پیشرفت و انسجام و اقتدار جامعه را پیش بینی کرد. جامعه ای که فاقد این امید باشد تأیرات ناخوشایندی روی روحیات و افکار و کلاً رفتارهای اجتماعی جوانان می گذارد. نگرانی، اضطراب، تلاش نکردن برای زندگی، ترک علائق اجتماعی و غرقه شدن در سرگرمی های غیر مفید و حتی مضر … از پیامدهای چنین جامعه ای است و بنابراین شرایط سقوط آن جامعه فراهم شود. و در نتیجه باعث مهاجرت افراد متخصص و فرار مغزها می شود. انسان بر حسب ساختمان وجودی خود نمی تواند نسبت به آینده ی بی تفاوت باشد ولی وقتی که جامعه آینده روشن و مطمئنی حاوی فرصت و منزلت شخصی را در اختیار او قرار ندهد فرد امید به آینده اش را از دست می دهد و برای رسیدن به اهدافش تلاش نمی کند بنابراین اگر مسئولان مربوط با به وجود آوردن امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی آینده شغلی آنان را تضمین کنند امید به آینده در بین دانشجویان افزایش می یابد.

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی میزان امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ است.

اهدف جزئی :

۱) ارائه راهکارهای افزایش میزان امید به آینده در بین دانشجویان

۲) امید به آینده شغلی در بین دانشجویان دختر

۳) بررسی دیدگاه دانشجویان دختر و پسر به آینده

۴) بررسی میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان پسر

۵)   بین نوع تحصیلات و میزان امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۶)   بین روابط اجتماعی و میزان امیدواری به اشتغال در آینده رابطه وجود دارد.

۷)  بین مسئولیت پذیری و میزان امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۸) بین میزان تواناییهای کسب شده و امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۹)  بین میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی و امیدواری به اشتغال رابطه وجود دارد.

۱۰) بین علاقه به رشته تحصیلی و میزان امیدواری به اشتغال در آینده رابطه وجود دارد.

فرضیه های تحقیق : 

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان برنامه ریزی و قانون گذاری دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار وجود دارد.

 روش تحقیق و مراحل اجرای آن :

روش تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی است که در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهپایه اجرا شده است. این روش یکی از انواع روشهای تحقیق است که برای جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری از افراد جامعه مورد استفاده واقع می شود. در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:

کتابخانه شامل استفاده از کتب، مجلات و سایتها. ۲) برای کشف عقاید و افکار نیز از پرسشنامه استفاده شده است که سؤالات آن همه بسته پاسخ هستند.

محدودیتهای تحقیق :

اولین مشکلی که برای انجام پژوهش با آن رو به رو بودیم کمبود منابع بود ومنابعی که به طور مستقیم امید به آینده شغلی را بررسی کنند وجود نداشت تا جایی که امکان نداشت به جستجو پرداختیم به همین دلیل به طور مستقیم مطالبی را که در مورد فرضیات بود از کتابها و مجلات متفاوتی جمع آوری کرده و در این پژوهش استفاده نمودیم.

تعاریف متغیرها :

درآمد خانوار:

«دستمزد، حقوق، پاداش کار، درآمد اجتماعی و یا انتقالی مثل حقوق بازنشستگی، مستمری، کمک به خانواده‌ها، اعانه‌ها، بیمه اجتماعی برای یک درآمد عبارتست از چیزی که بدون فقیر شدن می‌توان آن را مصرف کرد.»۱

«آدام اسمیت می‌گوید دستمزد، سود و اجاره سه نوع اصلی درآمد هستند»۲

علاقه به رشته تحصیلی :

«علاقه در کلی ترین مفهوم آن ناظر است بر ارتباط ذهن – عین که در آن شخص یا گروهی از اشخاص برای دستیابی به منظوری یا تلاش در راه آن به لحاظ جذابیتی که دارد اصرار می‌ورزد.»

در این زمینه علاقه به رشته تحصیلی را می‌توان موضوع مورد توجه و کوشش معرفی کرد یا نگرش و احساسی که به سوی آن رشته معطوف است.

امکانات شغلی :

فقدان هرگونه وسیله و امکانات برای ایجاد مشاغل مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهها

درآمد اندک فارغ التحصیلان :

عبارتست ازحقوق ومزایایی که فارغ التحصیلان دانشگاهها درازای کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌نمایند.ولی این درآمدمطابق با تحصیلات و تخصص آنها نمی‌باشد.

امید به آینده:

یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت به گذراندن زندگی که در آینده برای شخص رخ می‌دهد.

 تعریف واژه ها و اصطلاحات :

امید به زندگی :

با این شاخص مشخص می شود که یک نوزاد با توجه به خصوصیات اجتماعی و بهداشتی جامعه به طور متوسط چند سال شانس زندگی کردن دارد. از پرکارترین شاخصهاست و به طور خلاصه با «L» نشان داده می شود. این شاخص بر اساس جدول زندگی یا بقا احتساب می شود که به آن امید زنده ماندن در بدو تولد اطلاق می شود (سایت google).

درآمد :

اشاره دارد بر جریان مستمر و متناوب چیزهایی که دارای ارزش هستند و نصیب یک خواهان می شوند که معمولاً‌ در ازای خدمتی که به وسیله خواهان ارائه شده پرداخت می گردد (گوله،‌ کولب،‌ ۱۳۷۶).

شغل :

به کار واداشتن کسی و آنچه که مایه مشغولیت باشد (شفیع آبادی،‌ ۱۳۶۷).

بیکار :

کسی که در جستجوی کار است و در فن و حرفه عادی خودکاری را نمی یابد که مزد عادی را به دست آورد. در کشورهای کم رشد به خصوص بیکاری نامرئی بسیار زیادتر است (توماس، سوون، ۱۳۵۴).

دانشجو : علم جوینده،‌طالب علم،‌جویای فضل و معرفت ۲) شاگرد مدارس عالی، محصل دانشکده (معین، ۱۳۴۳).

دانشجو :

فردی که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در دانشگاه پیام نور کوهپایه مشغول به تحصیل است.

دانشگاه:

۱) جای تعلیم،‌ محل آموختن ۲) مؤسسه عالی وسیع شغل چند دانشکده و مؤسسه،‌مجموعه مدارس عالی دارالفنون،‌دار العلوم (معین، ۱۳۴۳).

بیکاری:

مراد از بیکاری وضعیت مورد استفاده نبودن است به خصوص به وضعیت آن فردی اطلاق می شود که معمولاً‌ مزدوری می کند مقیاس سنجش بیکاری اغلب عبارتست از تعداد درصد مردمی که به علت نداشتن کار در بازارهای کاریابی ثبت نام می کنند یا در غیر این صورت جزو کسانی به حساب می آیند که در جستجوی کارند (معین،‌۱۳۴۳).

الف) ادبیات تحقیق:

دیدگاه ها و مکاتب فکری

کشورهای مارکسیست که ماتریالیزم و دیالکتیک و بینش مادی گری و دنیاگرایانه بر آنها مستولی است و به طور کلی هر یک از آنها به نحوی و با انحرافهای کم و بیش رو به فزونی از آن گامهایی پیش و پس می نهند در مسائل مربوط به آینده نیز یکسونگری های ویژه خود را دارند و به اصطلاح خودشان جبر تاریخ یا ضرورت تاریخی را با واقعیتهای انحرافی یا انشعابیون تجدید نظرهای کم و بیش ریشه ای که هم اکنون کاروان سوسیالیزم در مسیر سنگلاخ آن حرکت می کند در جای حرکت تاریخ نشانده اند و حال آنکه خود می دانند که حرکت تاریخ یا جبر تاریخ بدان گونه که مارکس تعریف کرده است فرق دارد. حرکت تاریخ متنوع، متعدد و سرشار از تازگیها و ناگهانیهاست ولی جبر تاریخ چنانچه مارکسیستها می گویند یک حقیقت یا واقعیت ثابت و جامد و البته از جانب آنها اثبات شده و مسلم است. مارکسیستها در مطالعات و کنکاشها و بررسیهای خود برای آینده شناسی پیش فرضهای خود را دخالت تام و تمام می دهند رویت آنها در مورد رویدادهایی که بر پیش فرضهایش استوار است. پیروزی نیروهای پیشگام و مترقی و معارض را سرانجام یک حقیقت تاریخی می انگارند و از این رو هر گونه بررسی آینده از جانب آنان بر این پیروزی فرضی که از دیدگاه آنان منتظر و حتمی است متمرکز است. مارکسیستها به جای آنکه پیکارهای اجتماعی و سیاسی کنونی را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را مجرد از پیش داوریها و پیش فرضهای خود ببینند و این امریست که در مطالعه اوضاع جهان کنونی از آن گریزی نیست و یکسونگریی در اینجا منجر به این گردیده است که چهارچوبهایی که نتیجه اجتهادهای نظریه سابق است به جای چهارچوبهایی که نتیجه اجتهاد های واقعی است در آینده پیش بینی و آینده شناسی مارکسیستها مورد استفاده قرار گیرد. مارکسیستها در آینده نگری و آینده نگاری خود به جای آنکه واقع حرکت تناقضات و تضادها را چنانچه قانونمندی و آئین یابی آنها در شرایط و احوال گذشته درک و درایت شده و روایت گردیده و دورانش گذشته است، به رؤیت درآورند و بر شیوه قدیم آنها را حکایت کنند تا از این روایت کهن عبارتهای نو بگیرند. یکسونگری که آفت هر گونه شناخت و بینش علمی و آگاهی جهانی است و اصولاً با هیچ گونه شناسایی یادآوری بی طرفانه و واقع بینانه سازگار نیست. در آینده شناسی مارکسیستها و در مطالعه تاریخ از جانب آنها منجر به این شده است که چهارچوبهای پیشین را به جای روشهای نوین به کار گیرند و در نتیجه میان آنچه را انگلفر نظام یا سیستم گفته است با آنچه متد یا روش نام دارد فرق نمی نهند یعنی میان مظهر و جوهر و میان شکل و مضمون تفاوت قائل نیستند یا بهتر بگوئیم تفاوت میان آنها را تمیز و تشیخص نمی دهند. «آلفرد آدلر که قبل از ساختن نظام خودش همکار فروید بود دیدگاه غایت شناسی بسیار نیرومندی درباره انسان داشت او معتقد بود که رفتار موجود توسط هدفهای آینده ای که شخص برای خود تعیین می کند هدایت می شود اگر شخص هدفهای آینده ای را که برای آنها تلاش می کند تعیین نکرده باشد زندگی خود را بدون انجام هیچ کاری به پایان می برد»[۱] به نظر آدلر ما همگی هدفهای کلی و اختصاصی در آینده داریم که تلاشهایمان را به سوی آنها معطوف می کنیم و همین هدفها هستند که بر نحوه عمل کردن ما در زمان حاضر تأثیر می گذراند.

مفهوم غایت شناسی در روان شناسی اغلب به صورت هدفمندی بیان می شود یعنی رفتار انسان تصادفی نیست بلکه هدف دارد. مک روگال و تولمن دو نظریه پردازی که در بسیاری از جنبه های دیگر فرق داشتند در مفهوم مشترک هستند. آنها گمان می کردند که رفتار هدفمند و هدف گراست و این هدفمندی ویژگی اصلی رفتار حیوانها و انسانهاست. از طرف دیگر فروید و استون معتقد بودند که رفتار کاملاً توسط تجربه های گذشته از بدو تولد تعیین می شود. اگر چه ممکن است نتوانیم تمام رویداد ها را به طور جداگانه از گذشته تشخیص دهیم همه آنها برای تعیین نمودن فعالیت موجود با هم ترکیب می شوند. از دید کاملاً جبرگرایانه شخص کنترل رفتار خود را در دست ندارد.»[۲] به اعتقاد هانس ویهیگر آینده همیشه ذهنی است زیرا ما هرگز نمی دانیم که دقیقاً چه چیزی برای ما اندوخته شده است. «در توضیح غایت نگری خیال آدلر ما جلوه ای عالی از غایت شناسی او را می بینیم اینکه تلاشها، آینده ما و اعمال جاری ما را تعیین می کنند.»[۳] «آدلر نیز مانند فروید از اهمیت گذشته آدمی غافل نیست و معتقد است گذشته محدوده صحنه عمل را نشان می دهد و این آینده است که چگونگی عمل بازیگران را در این صحنه معین می کند»[۴]

گاهی انسان تمام تلاش و قدرت و امکانات خود را برای رسیدن به مقصود به کار می گیرد ولی باز به نتیجه مطلوب نمی رسد، چون به عنایات خاصه ای که تحت اختیار او هم نیست محتاج است تا بتواند موانع و مشکلات را از سر راه بر دارد، به آن نیروی ماورایی و معجزه گر امید، می گویند. لازمه امیدواری تلاش و حرکت است. کسی که بدون تلاش و عمل و فراهم آوردن اسباب و امکانات انتظار و امید داشته باشد که به هدف و خواسته اش برسد مانند زارعی است که بدون افشاندن تخم و یا مراقبت و آبیاری به انتظار محصول بنشیند البته که چنین زرعی نتیجه مطلوب نخواهد داد.

ب ) پیشینه تحقیق :

با مراجعه به سایتهای اینترنتی وکتابخانه ها و مراکز تحقیقات چند تحقیق با این عنوان به دست آمد .

 چهارچوب نظری :

چارچوب تئوریک تحقیق

نظریه خصیصه و عامل در زمینه سازش شغلی بر سه اصل استوار است:

– با توجه به وجود تفاوتهای فردی بین انسانها از نظر جسمانی، روانی، اجتماعی هر فردی میتواند با نوع خاصی از مشاغل حداکثر سازش را دارا باشد. – انجام مشاغل متعدد به خصوصیات خاصی نیاز دارد در نتیجه افرادی که به مشاغل گوناگون اشتغال

دارند دارای ویژگیهای متفاوتی هستند. – سازگاری شغلی دو بعدی است بدین معنی که عوامل درونی و بیرونی در ایجاد آن موثرند. در گذشته اعتقاد بر این بود که هر فردی فقط با یک شغل میتواند سازگار شود، ولی با توجه به سه اصل فوق و تاثیر یادگیری در جریان سازگاری به مرور زمان مفهوم سازگاری فقط با یک شغل ارزش خود را از دست داد. سازش شغلی تعاملی بین خصوصیات فردی و شرایط .( شغلی است (شفیع آبادی، ۱۳۶۷

نظریه انتظار، یکی دیگر از نظریههای شناختی است که توسط وروم پیشنهاد و پورتر و لالی آن را تکمیل نمودند. این نظریه از سه عنصر تشکیل یافته است:

رابطه بین جنسیت و امکان اشتغال در آینده، رابطه بین سن فارغ التحصیلان با انتظارات شغلی ورابطه بین تواناییهای فارغ التحصیلان. به نظروی، جنسیت با طرز تلقی افراد نسبت به مشاغل گوناگون در ارتباط است و همانند دیگرتفاوت های روانی و فیزیکی مرد و .( زن در انتخاب شغل آنان تاثیر دارد ( میوز ۱۹۹۳،۱ نظریه اجتماعی میلر، اعتقاد دارد که عوامل متعددی از قبیل خانواده، روابط اجتماعی، امکانات محیطی،شرایط کار و بازار وغیره در انتخاب شغل موثرند او معتقد است که خصوصیات فردی و موقعیت اقتصادی- اجتماعی، انتخاب شغل رادرکنترل خود.( دارند (حسینی نسب، ۱۳۷۱

تئوری نیازهای مک کللند

در حالی که مزلو، مراتب نیازها را به افراد قابل تعمیم میداند، در پژوهش جامعی که نظریه پردازی به نام دیوید مک کللند و همکارانش انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فرد بر اثر کنش متقابل با محیط و جامعه، نیازهای خاصی را میآموزد و حاصل آن سه

انگیزه اساسی در انسان است: نیاز به پیشرفت، نیاز به

قدرت و نیاز به پیوند جویی. وی در سال ۱۹۵۵ ، با چنین اعتقادی که بعضی افراد نوعا تمایل به انجام کارهایی دارند که دیگران ندارند، تئوری خود را مطرح ساخت. کوشش وی بر آن بود، تا انگیزهای را که موجب تمایل افراد به کار کردن بیشتر میشود شناسایی کند. آن هابا استفاده از آزمونهای شخصیت از جمله آزمون اندریافت موضوع و با اعتقاد به تفاوتهای فردی، اقدام به سنجش نیاز به پیشرفت نموده ودریافتند که در کسانی که نیاز به پیشرفت قوی است ویژگیهای زیر دیده می شود:

-۱ برای پیدا کردن راه حل مسایل شخصاً قبول مسئولیت میکند.

-۲ هدف مدار هستند.

-۳ چالشی بوده و هدفهایی را که متعادل، واقعی و تحقق پذیر است تعیین مینمایند.

-۴ به فرایند باز خورد در عملکرد خود علاقمند میباشند.

-۵ سرشار از انرژی و شیفته کار هستند، کار برای آنان از لحاظ فراهم ساختن یادداشتهای درونی مهم است و نه از لحاظ کسب ثروت و پول.

– ۶ از این جهت مسئولیتهای فردی را میپذیرند که دیگران در پیشرفت بر او سبقت نگیرند، برای این افراد رسیدن به هدف هنگامی افزایش مییابد که هدف تا اندازهای مشکل و تا حدودی مخاطره آمیز است.

براساس نظریه هماهنگی کورمن، هر رفتاری که از آدمی سر میزند مبتنی بر فرآیند تصمیم گیری است که با توجه به ظرفیتهای ادراکی و شناختی او صورت میگیرد. از سوی دیگر چون انسان به عنوان موجودی منطقی و اقتصادی تلقی میشود، بنابراین در هر مورد تصمیمات او منجر به اعمالی میشود که از نظر وی برایش منافعی داشته باشد.

سوپردر ارایه نظریهاش به شدت تحت تاثیر خویشتن پنداری قرار گرفته است، یعنی “هر فردی شغلی را انتخاب می کند که متناسب با عقاید و پندارش درباره خودش باشد”. او معتقد است انتخاب شغل یکی از نتایج تکامل و بلوغ شغلی و حرفهای است. بنابراین اگر مسیر تکاملی انتخاب و بلوغ شغلی و حرفهای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و مشخص شود که فرد بطور کلی در طی این مسیر از چه مراحلی میگذرد، در این حالت هدایت شغلی و حرفهای فرد با توجه به مسیر و مراحل شناخته شده بسیار ساده تر و عملی تر خواهد بود

[۱] دبلیو، رابرت – لاندین، ۱۳۷۸، ص ۱۵۲

[۲] دبلیو، رابرت – لاندین، ۱۳۷۸، ص۱۷

[۳] همان، ص ۲۸۶

[۴] ساعتچی، محمود، ۱۳۷۷، ص ۱۸۰

۱ ) فرهنگ اصلاحات اجتماعی واقتصادی – توماس سوون – ترجمه و تالیف م. آزاده – تیراژ ۳۰۰۰ نسخه چاپ اول زمستان ۱۳۵۴ انتشارات مازیار

۲ ) فرهنگ علوم اجتماعی – جولیوس گوله – ویلیام ل.کولب – ویراستار: محمد جواد زاهدی مازندرانی – انتشارات مازیار – چاپ اول ۱۳۷۶ تیراژ ۳۰۰۰ نسخه – چاپ گلشن تهران ۷۶

120,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.