تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی

تعداد صفحات : ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی ویافاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماریزا است که تماس مستقیم یا غیر مستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید . این فاضلاب را باید به وسیله چاهک های جذبی و یا اینکه توسط شبکه جمع آوری فاضلاب دفع نمود. در روستاها یا مناطقی که آب زیر زمینی بالا است ویا منطقه سنگلاخی وصخره ای است توسط کانالهایی با شیب مناسب ، فاضلاب منازل را جمع آوری به داخل سپتیک تانک هدایت میکنند.

در این مقاله می خواهیم با نحوه صحیح دفع مدفوع و فاضلاب و نیز مشخصات یک مستراح بهداشتی در روستا آشنا شویم واین تحقیق به منظور بررسی کارآیی وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی با بستر ماسه وشن و کشت گیاه سریع الرشد ایجاد شده است. برای ایجاد وتلند مورد نظر در روستای سردارآباد از توابع شهرستان شوشتر در نزدیکی رودخانه کارون در زمینی به مساحت ۴۰ * ۲۰ متر  دوازده سل یا حوضچه مشابه  با استفاده از بتون ساخته شده داخل آنها شن با سایزهای ریز، متوسط و درشت ریخته شده است که شن ریزی چهار تکرار داشته که در سه تکرار آنها یعنی نه تای آنها گیاه کشت شده و یک تکرار آنها به صورت شاهد بدون کشت گیاه است. برای کشت گیاه سه گونه گیاه بنامهای نی، لویی و بوریا  از گیاهان بومی منطقه در نظر شده که در هر تکرار در یک نوع شن کاشته می شود. در نقشه زیر نحوه کاشت گیاهان در سل های وتلند با استفاده از مدیاهای مختلف مشخص شده است.

واژه های کلیدی: فاضلاب، دفع فاضلاب، مستراح بهداشتی، تصفیه فاضلاب، وتلند مصنوعی، گیاهان،

فهرست مطالب

اصول دفع فاضلاب در روستاها    ۵
دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی    ۵
اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع     ۵
مستراح بهداشتی    ۶
مستراح معمولی    ۶
مستراح معمولی بهداشتی     ۶
مستراح بهداشتی    ۱۱
کنترل حشرات در مستراح    ۱۸
نگهداری و نظافت مستراح بهداشتی    ۱۹
انتخاب فرآیند تصفیه    ۲۶
فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی    ۲۷
روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب    ۲۷
قابلیت های بالقوه سیستم های تصفیه طبیعی    ۲۸
وتلندهای مصنوعی    ۳۱
تالاب های مصنوعی با سیستم جریان زیرسطحی    ۳۵
اجزاء اصلی تالاب های مصنوعی زیر سطحی    ۳۶
گیاه    ۴۱
معیارهای انتخاب گیاه در سیستم های تالابی    ۴۳
نقش گیاهان    ۴۳
فعل و انفعالات موجود در سیستم های وتلندی    ۴۴
میکروارگانیسم ها    ۴۵
مقایسه هزینه ای روشهای مختلف تصفیه فاضلاب    ۴۶
ضرورت اجرای طرح:    ۴۶
مراحل انجام پروژه تحقیقاتی    ۴۹
متغیرهای مورد مطالعه، نقش آنها و روش اندازه گیری    ۵۰
گیاهان ومدیای مورد استفاده    ۵۰
نحوه کاشت گیاهان در سل های وتلند با استفاده از مدیاهای مختلف    ۵۰
مدیای مورد استفاده در سه سایز متفاوت    ۵۱
دلیل انتخاب گونه های مورد کشت و بررسی آنها    ۵۲
نمونه برداری    ۵۵
منابع و ماخذ    ۵۷

منابع و ماخذ:

– ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ (۱۳۷۱)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان.

۲- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۳- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر، دﻫﯿﺎریﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم،

۴- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر (۱۳۸۳)، ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۵- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر (۱۳۸۲)، ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی.

۶- ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (۱۳۸۳)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

اﯾﺮان.

۷- ﺳﻌﯿﺪﻧﯿﺎ، اﺣﻤﺪ (۱۳۷۹)، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی وزارت ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی.

۸- رﺿﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (۱۳۸۳)، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان، ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ.

۹- زاﮐﺲ، اﯾﻨﯿﺎﺳﯽ (۱۳۷۳)، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮﺣﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﯿﺎن.

۱۰ – ﻓﻬﯿﻤﯽﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (۱۳۸۴)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۱۱ – ﻓﻬﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (۱۳۸۳)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼب در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب وزارت ﻧﯿﺮو.

۱۲ – وزارت ﮐﺸﻮر (۱۳۸۰)، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی.

اصول دفع فاضلاب در روستاها

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است .

دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است .

درحال حاضر تنها تغییر و تحولی که دراین زمینه بعمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن یا سپتیک تانک) است . تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است .لکن استفاده مستقیم پسآب آن مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است مجاز نیست

اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع :

آلودگی ، خاک ،منابع آب ، هوا و مواد غذایی

شیوع بیماریهای عفونی وانگلی در جامعه

کاهش نیروی کار ومیزان تولید

زشت ونازیبا شدن محیط زندگی

مرگ ناشی از بیماریهای عفونی وانگلی درجامعه

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه بابیماریهای انگلی و روده ای ، دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراحهای بهداشتی است .

انواع مستراحهای بهداشتی که درمناطق روستایی مورد استفاده قرار میگیرند.

مستراح معمولی

مستراح گوده ای وکانالی

مستراح آبگیر

مستراح آبی

مستراح کودی

مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

مستراح معمولی بهداشتی :

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتا” بهداشتی قابل احداث در روستاها بوده و ساختن آن نیازی به هزینه زیادی ندارد.

مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیررا داشته باشد.

چاه :

محفظه ای که مدفوع انسانی در آن ذخیره میشود بنحوی که باکتریها وانگلها و عوامل زیان بخش به محیط خارج راه نیابد وحشرات وسایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند قطر دهانه استوانه ای حدود ۹۰ سانتی متر ودهانه مربع یا مستطیلی به ابعاد ۱۲۰ ۹۰ سانتی متر درنظر گرفته میشود.

عمق چاه برای یک خانوار متوسط ۲ تا۵ متر و در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ بعلت جذب نشدن آب عمق چاه را میتوان ۱۰ ۸ متر افزایش داد.

محل چاه :

باتوجه به جنس ، شیب زمین ونیز سطح آب زیر زمینی، چاه مستراح وچاه آب آشامیدنی باید حدود ۷ تا ۱۵ متر وگاهی اوقات ۳۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشد هر چه جنس زمین سست تر وقابل نفوذتر باشد این فاصله را باید زیادتر انتخاب شود و برعکس در زمینهای محکم فاصله کمتری را میتوان انتخاب نمود.

کف چاه :

کف چاه مستراح در زمین های یکنواخت غیر آهکی حداقل ۵/۱ متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد.

نشیمنگاه مستراح :

سطح نشیمن یا سنگ مستراح واطراف آن باید ازمصالح با دوام و غیر قابل نفوذ وقابل شستشو مانند بتون ، کاشی ، سفال ، سنگ چینی ، سرامیک استفاده شود.

اتاقک مستراح

کف ودیوارهای داخلی حداقل تایک متر قابل شستشو باشد .

پنجره به ابعاد ۵۰ * ۴۰ سانتی متر جهت تهویه وتأمین نور در محل مناسبی حداقل ۱۶۰ سانتی متر از کف دیوار قرار گرفته مجهز به توری باشد.

درب مستراح از هر نوعی که باشد بانصب فنر خود به خود قابل بسته شدن باشد.

کف اتاقک مستراح از سطح اطراف ۱۵ سانتی متر بالاتر قرارگیرد.

ابعاد داخلی اتاقک عموما” یک متر در یک متر یا حداکثر ۱۲۰* ۱۲۰ سانتی متر باشد و حداقل ارتفاع داخلی مستراح ۲ متر و ارتفاع در ورودی کمتر از ۸/۱ متر نباشد.

آب :

حتی الامکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب سالم متصل به آب مصرفی منزل ودرصورت نبودن شبکه لوله کشی آب ، استفاده از یک بشکه شیردار داخل اتاقک مستراح ضرورت دارد.

شترگلو ( سیفون ) :

هنگام احداث مستراح بهداشتی لازم است از یک قطعه شترگلو به صورت لوله ای U شکل ازآب پر شود و در زیر کاسه نشیمن قرار می گیرد

حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی :

مستراح باید دارای دیوار، سقف و درب باشد .

مستراح باید دارای کف قابل شستشو ( دارای شیب مناسب به طرف سره ) باشد.

دیوارهای داخلی مستراح از کف تا حداقل ۱۵ سانتی متر قابل شستشو باشد.

جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرارباشد .

مدفوع از طریق سره در چاه تخلیه شود.

در داخل مستراح و یا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار لازم در دسترس باشد .

60,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تصفیه فاضلاب
 • مقاله تصفیه آب
 • پایان نامه وضعیت شبکه آب و فاضلاب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.