تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

تعداد صفحات : ۷۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

موسیقی امروزه جزء یکی از مهمترین موضوعات در زمینه ورزش است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. یکی از عوامل افزایش انگیزه و ایجاد انگیختگی در افراد موسیقی است. چه بسا در یادگیری و اجرای  یک مهارت ورزشی انگیزه از جمله عوامل موثر است، که شیوه های ایجاد انگیزه یکی از شگردهای مربیان خبره است. طبق نتایج تحقیقات گوناگون، موسیقی بر شاخص های فیزیولوِژیکی، روانی و جسمی افراد تاثیرات متفاوتی میگذارد. موسیقی در سه مرحله بر اجرا اثر دارد، ۱- پیش از اجرا (گوش دادن به موسیقی هنگام گرم کردن باعث افزایش قدرت و نیروزایی عضلانی می شود) ۲- حین اجرا (گوش دادن به موسیقی باعث افزایش دقت در پرتاب، دقت حرکات انگشتان، افزایش زمان رسیدن به خستگی، افزایش ثبات و تعادل، بالا بردن کیفیت تمرین و افزایش انگیزه می شود) ۳- بعد از اجرا (گوش دادن به موسیقی سبب بازگشت سریعتر به حالت اولیه و دفع سریعتر لاکتات می شود) و همچنین باعث افزایش یادگیری مهارت ورزشی مجرد می شود. لذا با عنایت به پژوهش های پیشین تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع بر آمد که آیا موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد و آیا این دو نوع موسیقی اثرات متفاوتی بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارند.

به منظور مقایسه اثربخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تعداد ۴۵ نفر دانش آموز دختر مقطع ابتدایی شهرستان میبد با دامنه سنی ۱۰-۱۲ سال به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به سه گروه موسیقی مهیج(۱۵نفر)، موسیقی آرام بخش(۱۵نفر) و گروه بدون موسیقی(۱۵نفر) تقسیم شدند.نتایج نشان داد که موسیقی آرام بخش علاوه بر اینکه یک عامل موثر بر اکتساب در جلسات آموزش مهارت دقت پرتاب پنالتی هندبال محسوب می شود این عامل تاثیر پایدار خود را بر ماندگاری یادگیری این مهارت ورزشی هم نشان داد. همچنین موسیقی مهیج سبب افزایش یادگیری می شود که در نتایج مثبتی که در آزمون  یادداری به دست می آید اثر ماندگاری یادگیری را نشان می دهد. عدم حضور موسیقی سبب بهبود اکتساب در مهارت دقت شوت هندبال می شود ولی گروه موسیقی مهیج در مرحله یادگیری نسبت به گروه بدون موسیقی پیشرفت زیادی داشتند. همچنین بین موسیقی مهیج و آرام بخش در مرحله اکتساب و یادگیری مهارت دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: موسیقی آرام بخش، موسیقی مهیج، اکتساب، یادگیری، دقت پرتاب پنالتی هندبال

فهرست مطالب

چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-  مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- مساله وضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱-هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- تعریف متغییرها ۸
۱-۷- پیش فرض ها ۸
۱-۸- تعریف اصطلاحات ۸
۱-۸-۱- تعریف نظری ۸
۱-۸-۲- تعریف عملیاتی ۹
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲- موسیقی۱۲
۲-۲-۱- تاریخچه موسیقی۱۲
۲-۲-۲- تعریف موسیقی۱۴
۲-۲-۳- انواع موسیقی۱۵
۲-۳- اثرات موسیقی متعاقب فعالیت های بدنی۱۶
۲-۴- مهارت ورزشی۱۹
۲-۵- معرفی رشته ورزشی هندبال۲۰
۲-۶- پیشینه تحقیق۲۰
۲-۷- جمع بندی۲۶
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه۲۸
۳-۲- روش تحقیق۲۸
۳-۳- جامعه آماری۲۹
۳-۴- محیط تحقیق۲۹
۳-۵- حجم و روش نمونه گیری۲۹
۳-۶- متغییرهای تحقیق۲۹
۳-۷- ابزار گرد آوری اطلاعات۳۰
۳-۸- روش گرد آوری اطلاعات۳۰
۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها۳۱
۳-۱۰- محدودیت های تحقیق۳۲
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه۳۳
۴-۲- توصیف یافته ها۳۴
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق۳۶
۴-۳-۱- توزیع نرمال داده ها۳۷
۴-۳-۲- آزمون اکتساب۳۸
۴-۳-۳- آزمون یادداری۳۸
۴-۴- جمع بندی۴۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه۴۹
۵-۲- خلاصه تحقیق۴۹
۵-۳- یافته های تحقیق۵۰
۵-۴- بحث و نتیجه گیری۵۱
۵-۵- جمع بندی۵۴
۵-۶- پیشنهادها۵۴
۵-۶-۱- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق۵۴
۵-۶-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده۵۵
فهرست منابع۵۶
پیوست ها۵۹
چکیده انگلیسی۶۳

فهرست منابع

اسپنانی ه. ۱۳۹۰٫ پژوهشی در موسیقی و ثرات آن

اشمیت پترز ج. ۱۳۸۰٫ مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه ع زاده محمدی، تهران: اسرار دانش. ۴۳۰   صفحه.

اشمیت ر، لی تیموتی د. ۱۳۸۷٫ کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری. ترجمه ا فرخی، ع بهرام، ح خلجی، انتشارات نرسی.۴۵۲ صفحه.

امیرتاش ع. ۱۳۸۸٫ هندبال ۱٫ تهران: انتشارات نشر،۳۱۱ صفحه.

آرون ک.۱۳۷۵٫چگونه از موسیقی لذت ببریم. ترجمه م فروغ ، تهران: نگاه، ۱۹۸ صفحه.

آیتی م. ۱۳۶۲٫ تاریخچه موسیقی در اسلام. تهران: انتشارات تهران،۲۵۰ صفحه.

برزگر ح. ۱۳۹۱٫ بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های متابولیکی در مراحل فعالیت ورزشی پیشرونده در مردان غیر ورزشکار. فیزیولوژی ورزشی، ۱۶:۲۵- ۴۰

پروازی پ. ۱۳۹۰٫ موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان

ترابی ف، جابری مقدم ع، فرخی ا، سوری ر. ۱۳۸۸٫ تاثیر مداخله های بیرونی (آهنگ های مختلف موسیقی) بر برخی شاخص های خستگی جسمانی در زنان جوان سالم. پژوهش در علوم ورزشی، ۶۱:۲۲-۵۱٫

ترابی ف، شیخ م، عرب عامری ا، حمایت طلب ر، باقرزاده ف.۱۳۸۸٫ مقایسه تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ۳: ۸۲-۶۵

ترابی ف، شیخ م، صفانیا ع. ۱۳۹۰ . تاثیر انگیختگی (با ارایه مولفه های انگیزشی تماشاگر و موسیقی ) بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم (دریبل بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ۷: ۴۲-۲۳٫

درزابی ت، نبوی نیک م، نبوی نیک ح. ۱۳۹۰٫ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تهران: انتشارات علوم ورزشی حتمی، ۴۵۶ صفحه.

سیج ج. ۱۳۷۸٫ یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. ترجمه ح مرتضوی، تهران: سنبله، ۸۵۹ صفحه.

طاهری ن، شجاعی م،کوشان م، سید احمدی م، کیوانلو ف، جلالی ش، غفرانی م  .۱۳۹۰ . اثر موسیقی بر ویژگی های خلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،۲: ۱۸۹-۱۸۱٫

عبداللهی خوروش ح. ۱۳۸۶٫ تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. اصفهان: انتشارات بادران،۳۰۰ صفحه.

فتحی ه. ۱۳۷۱٫ تاریخچه و مقررات ورزشها. تهران: انتشارات مدرسه. ۳۰۰ صفحه.

قادری م ، آقا علی نژاد ح ، آذربایجانی م. ۱۳۸۷٫ بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی و میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی دانشجویان مرد ورزشکار. مجله المپیک ،۱: ۲۶-۱۷٫

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

تربیت افراد لایق در کمترین زمان و با مطلوبترین روشهای آموزشی می تواند موجب تقویت پشتوانه انسانی در ورزش شود. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند تسهیل کننده تحقق این امر باشد آموزش موثر دانش آموزان و دانشجویان در فعالیت های بدنی و ورزشی در محیط های مختلف آموزشی از جمله مدارس، دانشگاهها، باشگاهها و کانون های ورزشی باشد. زیرا اعتقاد بر این است که یادگیری مفید موجب صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف بی جهت انرژی یادگیرنده ها و هدایت موثر آنها برای دستیابی به اهداف مهمتر برنامه ریزی ورزشی از جمله پرورش یک ورزشکار رقابتی خوب و کسب افتخار می شود. لذا استفاده از کلیه اصول یادگیری حرکتی[۱] در ایجاد یادگیری حرکتی جدید لازم است. در این خصوص اقداماتی باید توسط مربی انجام گیرد و از دیگر سو، یادگیرندگان نیز باید به طور فعال پرورش قابلیت های مورد انتظار از خود را بر عهده بگیرند. در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا[۲] و یادگیری[۳] مهارت های حرکتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. تحقیقات زیادی در خصوص تاثیر عوامل انگیزشی بر شاخص های یادگیری در صد سال گذشته اجرا و به پیدایش نظریه های مختلف منجر شده است. از جمله عوامل انگیزشی مهم که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته موسیقی[۴] است. تحقیق حاضر ممکن است توضیح جدیدی از تاثیر عامل انگیزشی موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال[۵] را مطرح سازد. محقق بر این باور است که امکان دارد  مولفه های به کار رفته در این تحقیق اثرات متفاوتی بر اکتساب[۶] و یادگیری، غیر از آن چه در نظریه های قبلی عنوان شده است داشته باشد.

۱-۲- بیان مساله

اهمیت تاثیر متغیرهای بیرونی به ویژه موسیقی بر اجرای حرکتی انسان، از اوایل قرن بیستم با این فرضیه که موسیقی عامل محرکی برای اجرای طبیعی است مطرح و مشخص شد (سزابو و همکاران[۷]، ۱۹۹۹). موفقیت در ورزش همانند سایر رشته ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این میان اجرای درست مهارت یکی از موثرترین و  ریشه ای­ترین عوامل موفقیت به شمار می رود. مهارت حرکتی به عمل یا تکلیف حرکتی اکتسابی، ارادی و هدفدار در یک یا چند بخش از بدن، گفته می شود (گالاهو[۸] و ازمون[۹] ،  ۱۳۸۹، ص ۳۶). مطابق یک طبقه بندی، مهارتهای ورزشی به انواع مجرد[۱۰] (مهارتی که مستلزم حرکتی متمایز، با نقطه شروع و پایانی قابل تشخیص باشد (مگیل[۱۱]،  ۱۳۸۹، ص ۲۱)، مداوم یا پیوسته[۱۲] (حرکات تکراری که در مدت زمان خاصی اجرا می­شوند) (گالاهو و ازمون، ۱۳۸۹، ص ۴۰) و زنجیره ای[۱۳] (چند مهارت مجرد که پی در پی و سریع اجرا می شوند) (گالاهو و ازمون  ۱۳۸۹، ص ۳۹) تقسیم می شوند. ایجاد هر گونه مهارت در فرد مستلزم گذراندن مراحل یادگیری و اجراست،  یادگیری را می توان  به عنوان فرآیندی درونی شناخت که منجر به تغییرات پایدار در رفتار می شود. این تغییرات را می توان توسط آثار آن مشاهده کرد. یادگیری یک عملکرد تمرینی و نتیجه تجربه، آموزش و تربیت است که در تعامل با فرایندهای بیولوژیکی می باشند. با این اوصاف یادگیری حرکتی، آن جنبه از یادگیری است که حرکت نقش عمده ای را در آن بازی می کند (گالاهو و ازمون،  ۱۳۸۹، ص ۳۴). از طرفی اجرا را می توان انجام یک مهارت حرکتی دانست که می تواند به تنهایی و به طور مستقیم مشاهده شود و نتایج آن از طریق روشهای سنجش نتیجه به طور کمی ارزیابی گردد (گالاهو و ازمون، ۱۳۸۹، ص ۳۷ ). با تمرین و تکرار، مهارت در فرد تثبیت می شود. اجرا و یادگیری، حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط است. عوامل فردی مشتمل بر عوامل رشدی، آناتومیکی، فیزیولوژیکی، مکانیکی و ادراکی –حرکتی است. عوامل تکلیف نیز عبارتند از: نیازهای اجرا، شکل گیری الگوی حرکتی و درجات آزادی. عوامل محیط هم در برگیرنده فرصت تمرین، تشویق، انگیزش، راهبردهای آموزش و زمینه محیطی است (سیج[۱۴]، ۱۳۷۸). در صورتی که تکلیف با عوامل فردی و محیطی در یک راستا نباشد اجرا ضعیف و روند یادگیری مختل می شود. بر اساس نظر محققان موفقیت در مرحله اجرا و یادگیری مهارتها به چند عامل بستگی دارد که از بین آنها انگیختگی و شرایط حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰). انگیختگی[۱۵]– فعال سازی عصبی در پیوستاری که از حالت کما تا هیجان شدید – و شرایط حاکم بر آن در زمره اصلی ترین عوامل موثر در اجرا به شمار می رود (کیم[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۲). انگیختگی سبب تسهیل و بهبود عملکرد می شود اما اگر مهارت به خوبی آموخته نشده باشد انگیختگی موجب بدتر شدن عملکرد می شود (واعظ موسوی،  ۱۳۸۷، ص ۱۶۶). در واقع تغییرات انگیختگی تا حد بخصوصی، باعث بهبود اجرا می شود که این اثر به نوع مهارت نیز بستگی دارد. عوامل موثر بر انگیختگی به عنوان عامل مهم و موثر بر یادگیری مهارتها محسوب می شود. با این وجود انگیختگی نیز حاصل وجود و تعامل عناصر مختلف و متعددی است و اهمیت تکلیف، موسیقی، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد[۱۷] و فعالیت بدنی، از جمله عوامل انگیزشی مهم محسوب می شوند (کیم و همکاران،  ۲۰۰۲).

در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های حرکتی، توجه محققان را به خود معطوف کرده است. از آنجایی که موسیقی نیز از عوامل محیطی مهم به شمار می رود. در راستای تبیین تاثیر انواع مختلف موسیقی بر روی افراد مختلف و تکالیف متفاوت، پیشینه نظری قابل توجهی وجود دارد. استفاده از موسیقی به عنوان عامل محرک خارجی برای دستکاری متغییر های روان شناختی و سیستم عصبی، قبل، حین و بعد از تمرین و اجرا مورد توجه می باشد (طاهری و همکاران، ۱۳۹۰). با وجود اینکه مرور تحقیقات در مورد موسیقی تاثیراتی نظیر بهبود خلق و خو (پیتر و همکاران[۱۸]، ۲۰۱۱) ، کنترل انگیختگی، کاهش میزان درک فشار (محمد زاده و همکاران، ۲۰۰۸)، بهبود میزان کار (طاهری و همکاران،  ۱۳۹۰)، بهبود میزان قدرت خروجی عضلانی (چتورو و همکاران[۱۹] ، ۲۰۱۱)، بهبود یادگیری مهارت (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰) و ایجاد حالت روانی و جاری بودن (پاتس و همکاران[۲۰]، ۲۰۰۲) را ثابت می کنند اکثر تحقیقات بیانگر آن هستند که احتمالا موسیقی از چهار مسیر در بهبود عملکرد ورزشی نقش دارد که شامل کاهش ادارک خستگی، افزایش سطح انگیختگی،  تقویت هماهنگی حرکتی (برناتزکی و همکاران[۲۱]، ۲۰۰۴) یا همزمان سازی و  افزایش آرام سازی می باشد (طاهری و همکاران، ۱۳۹۰). همان طور که بیان شد عامل موسیقی یکی از عوامل موثر بر درجه انگیختگی افراد محسوب می شود. به عنوان مثال ثابت شده است ورزشکارانی که در شرایطی با حضور موسیقی بر روی تردمیل می دوند دیرتر از گروهی که دویدن روی تردمیل را بدون موسیقی انجام می دهند خسته می شوند و میزان لاکتاک خون و اکسیژن مصرفی در شرایط موسیقی انگیزشی پایین تر است همچنین اقتصاد در دویدن (میزان صرفه جویی در انرژی) در شرایط موسیقی انگیزاننده بیشتر است (پیتر و همکاران، ۲۰۱۱).

محققان در یک جمع بندی، موسیقی بکار برده شده در مطالعاتشان را اینگونه تقسیم بندی کرده اند: موسیقی آرام بخش که موسیقی بین المللی است و به موسیقی های مورد استفاده برای آرمیدگی شباهت زیادی دارد (قادری و همکاران، ۱۳۸۷). از آنجاییکه پردازش اطلاعات، نوع بازخورد و چگونگی اصلاح خطا، بر اساس نوع مهارت متفاوت می باشد، لذا روند اجرا و یادگیری و عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر آن نیز در مهارت های مختلف متفاوت می باشد. چنانچه برخی تحقیقات نشان داده اند که در مهارت ورزشی مداوم، عدم حضور موسیقی نسبت به حضور موسیقی باعث افزایش بیشتری در اکتساب مهارت می شود. ولی در مرحله یادداری و انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است. این در حالی است که در اکتساب مهارت ورزشی مجرد، حضور و عدم حضور موسیقی تفاوت معناداری ندارد ولی در مرحله یادداری وانتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰).

از طرفی علی رغم آنکه تحقیقات زیادی در زمینه سنجش تاثیر موسیقی بر مهارت های ورزشی انجام شده است، اما بیشتر این پژوهش ها بر اجرا متمرکز شده اند در حالیکه یادگیری نیز از اهمیتی به همان اندازه و شاید بیشتر نیز برخوردار است. از این رو در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر موسیقی در هر دو مرحله اکتساب و یادگیری ارزیابی و با هم مقایسه شوند. همچنان این حفره اطلاعاتی وجود دارد که از میان دو نوع موسیقی (مهیج و آرام بخش) کدام یک تاثیر بیشتر و ماندگارتری در یادگیری دارند ضمن آنکه تفاوت این دو نوع موسیقی بر مراحل مختلف یادگیری و اکتساب مهارتهای ورزشی نیز تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته است.

به دیگر سخن در تحقیق حاضر تلاش می شود به این سوالات اصلی پاسخ داده شود:

آیا موسیقی به عنوان یک عامل موثر در برانگیختگی، تاثیری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

کدام نوع موسیقی تاثیر بیشتری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

به صورت خلاصه و موجز می توان گفت مساله اصلی این تحقیق آنست که نشان دهد دو نوع اصلی موسیقی (آرام بخش و مهیج) چگونه بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر می گذارند؟

۱-۳ – مساله و ضرورت انجام تحقیق

امروزه ورزش های گروهی و تیمی از طرفداران زیادی برخوردارند. هندبال هم به عنوان یک ورزش گروهی و تیمی  توانسته است به جایگاه مناسبی درسطح آموزشگاه ها دست یابد و طرفداران زیادی را جذب کند که برگزاری مسابقاتی در سطوح مختلف در اکثر مناطق موید آن می باشد. به خاطر همین جذابیتهاست که بسیاری از دانش آموزان در مقطع ابتدایی به آموزش ورزش هندبال روی آورده و به تبع آن ضرورت ارتقای سطح کیفی آن دو چندان شده است. دستیابی به این هدف و ارائه راهکارهای جدید و مناسب برای آموزش و اجرای هر چه بهتر را می توان در یکی از عوامل اصلی، یعنی انگیزه و ایجاد انگیختگی در دانش آموزان جستجو کرد. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه،  شرکت کنندگان و مربیان را به فعالیت و تلاش بیشتر و برنامه ریزی بهتر هدایت می کند. در سالهای اخیر استفاده از موسیقی در اکثر باشگاه های بدنسازی و به ندرت در رشته های مختلف ورزشی هنگام جلسات آموزش مهارت و گاهی قبل از مسابقه و یا بعد از آن مشاهده می شود و طبق شواهد به دست آمده  عده ای با توجه کامل به موسیقی به اجرای مهارت می پردازند و عده­ای هم به حضور یا عدم حضور موسیقی اصراری ندارند. منطقی به نظر می رسد که هر چه تمرین مهارت بیشتر باشد اجرای مهارت در آینده بهتر خواهد بود ولی با تغییر در شرایط تمرین مهارت می توان بازدهی و کیفیت جلسات تمرین و یادگیری را بیشتر کرد (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اینکه انواع موسیقی در مراحل مختلف یادگیری و اجرای انواع مختلف مهارت ها به ویژگی های روانی و شخصیتی افراد و نیز به سطحی از یادگیری که فراگیران در آن مرحله هستند بستگی دارد، بنابراین اهمیت دارد که مربی، قادر به ایجاد سطح انگیختگی مطلوب در بازیکنان یا کسانی  که در مرحله آموزش هستند باشد و این امر مستلزم آن است که مربی بداند چه نوع موسیقی(مهیج یا آرام بخش)

در چه افرادی و با چه سطحی از مهارت باعث افزایش یا کاهش انگیختگی می شود؟ بعضی از مربیان هم از اثر واقعی (مثبت یا منفی) موسیقی در ورزشکاران اطلاع چندانی ندارند و حتی بدون آگاهی کافی از انواع موسیقی، از نوعی از موسیقی استفاده می کنند که با نوع مهارت، مرحله ای که ورزشکار در آن مرحله به سر می برد و حتی با ویژگی شخصیتی فرد همگونی ندارد. روشن است که این عدم آشنایی از به کار بردن انواع موسیقی در زمان مناسب و برای افراد مختلف اکثرا به اتلاف انرژی و سرمایه بیشتری منجر می شود. قبلا تحقیقات زیادی در مورد تاثیر موسیقی و انواع آن بر رشته های مختلف ورزشی و تکالیف شناختی و حتی بر روی تغییرات فیزیولوژیک بدن انجام شده است و نکته جالب توجه این است که پژوهش های علمی انجام شده در رابطه با تاثیر موسیقی بر جنبه های مختلف فعالیت بدنی و عملکرد ورزشی نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارایه کرده اند. تناقضها و تفاوت ها در نتایج، لزوم پژوهش و مطالعه بیشتر در این زمینه را تایید و بر  آن تاکید می کند. نتایج حاصل از این تحقیق ها مربیان و مسولان تیم های ورزشی را قادر می سازد تا با استفاده از منابع محدود، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت عملکردی ورزشکاران و در نهایت نتیجه گیری هر چه بهتر نهادها و تیمهای ورزشی داشته باشند. کمبود تحقیق هایی مشابه مخصوصا در مورد بررسی تاثیر انواع موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر مهارت مجرد و مخصوصا کمبود تحقیق در مورد بررسی تاثیر موسیقی بر مرحله یادگیری مهارت در کشور از یک سو و نیاز به ارتقای سطح عملکردی و انگیزشی فراگیران رشته های مختلف از سوی دیگر بر لزوم انجام چنین پروژه هایی می افزاید. با توجه به تنوع موسیقی و اینکه هر موسیقی اثر خاصی بر هر شنونده در مراحل مختلف یادگیری و اجرا دارد (ایلیاکیم و همکاران، ۲۰۱۲) پژوهشگر بر آن شد که تحقیقی را در زمینه تاثیرات نوع موسیقی بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی در رشته ورزشی هندبال انجام دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

بررسی اثر بخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۱-۴-۲- اهداف جزیی

۱- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۲- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۳- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۴- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۵- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۶- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

[۱] . Motor Learning

[2] . Performance

[3] . Learning

[4] . Music

[5] . Handball

[6] . Acquisition

Szabo et al. [7]

[8] .Gallahue

[9] .Ozmun

[10] . Discrete motor skill

[11] .Magill

[12] . Continuous motor skill

[13] . Serial motor skill

Sage.[14]

[15] . Arousal

 Kim et al.[16]

[17] . Feedback

[18] .Peter et al

[19] .Chtourou et al

[20] .Pates et al

[21] .Bernatzky et al

[22] . Relaxation Music

[23]  .Edworthy & Waring

[24] .Elliot et al

Savitha et al. [25]

.4 Eliakim et al

[27]  .Stuart et al

[28] . exciting Music

[29] .Bennybenassi

[30] .Jarraya et al

[31] .Era

70,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق
 • مقاله طراحی فعالیت های یادگیری
 • مقاله تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری
 • مقاله ناتوانی یادگیری
 • مقاله بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.