تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق یک نمودار کنترل برای انحراف معیار فرایند

تعداد صفحات : ۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

نمودار کنترل ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت بر تغییرات در موقعیت و پراکندگی فرایندمی باشد.در این مطالعه و تحقیق یک نمودار کنترلEWMA برای نظارت موثر و قوی بر پراکندگی فرایند فرض شده است. این مطالعه و تحقیق یک نمودار پراکندگی جایگزین EWMA با استفاده از محاسبه پراکندگی فرایند بر اساس انحراف مطلق متوسط از میانگین فرض می کند که آن را نمودار  MDEWMA  می نامیم.

کارایی نمودار فرض شده با نمودارEWMASR و نمودارMD تحت عنوان فرضیه نرمال مقایسه شده است .مشاهده شده است که نمودار فرض شده MDEWMAهنگام مقایسه با هر دو نمودارMDو EWASRبر حسب خواص طول جریان همانند میانگین و انحراف معیار توزیع بسیار موثر و قوی می باشد. اگر چه نمودار MDEWMA بسیار قوی هنگام مقایسه با هر دو نمودار MDو EWMARS به نظر میرسد برای طرح نمودار فرض شده MDEWMA کاربرد مقادیر ثابت نمودار کنترل خاص و ضرب کننده ها پیشنهاد کرده ایم که بعد از ارائه مسئله خاص توزیع و پراکندگی اصلی ویژگی کیفیت محاسبه شده اند.

واژه های کلیدی: نمودار کنترل، انحراف معیار، کارآیی نمودار،

فهرست مطالب

چکیده    ۳
۱-مقدمه    ۴
۲- طرح نمودار فرض شده MDEWMA    ۷
۳-ارزیابی کارایی    ۹
۴-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت نرمال    ۱۲
۵-مقایسه کارایی نمودار های کنترل تحت حالت غیر نرمال    ۱۷
۶- قدرت و سختی برای حالت غیر نرمال    ۲۶
۷- اثر اندازه نمونه    ۳۰
۸- نتیجه گیری    ۳۳
منابع و مآخذ    ۳۵

-مقدمه:

نمودارهای کنترل توسطWALTER A.SH در سال ۱۹۲۰مطرح شده اند و ابزار کنترل فرایند آماری بسیار مهم به کار برده شده برای نظارت اعتبار و کارایی فرایندهای تولید می باشند. هدف اصلی اجرای نمودارهای کنترل ردیابی و شناسایی انحرافات غیر عادی در پارامترهای موقعیت و مقیاس فرایند می باشد.اگر چه اولین مورد فرض شده برای صنعت تولید نمودارهای کنترل در یک تنوع وسیع همانند  (۱)مهندسی اتمی (۲)مراقبت سلامت و بهداشت (۳)آموزش (۴)آزمایشگاه های تحلیلی و… اعمال شده اند.

نمودارهای کنترل نوعshewhart بسیار عادی می باشند.موقعیت فرایند توسط یک نمودار X-نظارت شده در حالیکه پراکندگی فرایند با استفاده از نمودار های S یاR نظارت شده است. تحقیق نشان داده است که به واسطه طبیعت کم حافظه نمودارهای کنترل shewhartبه خوبی رد یابی تغییرات کوچک  و متوسط را درپارامتر های فرایند انجام نمی دهند.ردیابی سریع تغییرات کوچک بسیارمطلوب می باشد.نمودارهای حاصل با میانگین محرک برآورد شده به طور توانی جایگزین های برتری برای نمودارهای shewhart می باشند.

از این رو مقدمه نمودارEWMA توسط Roberts و بسیاری از محققان از دور نماهای متفاوت بررسی شده اند .

برخلاف نمودار های نوع shewhartکه بر اساس مشاهدات فعلی قرار گرفته اند نمودار های EWMA کاربرد اطلاعات در مشاهدات تاریخی و هم چنین مشاهدات فعلی را با سازش طرح وزن متغیر مطرح می سازد.

بالاترین وزن به مشاهدات اخیراختصاص یافته است و اوزان به طور توانی برای مشاهدات اخیر کاهش یافته اند.این شناسایی قبلی باعث تغییرات کوچک در پارامتر های فرایند (موقعیت و مقیاس) می شود.

 نظارت برپراکندگی فرایند با استفاده از نمودار EWMA توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است . تمام این طرح های تغییر EWMA به استثنائ case و Ngبر اساس این فرضیه قرار گرفته اند که پارامتر های فرایند در عمل شناخته شده اند و پارامترها نیاز دارند از داده های نمونه برداری شده از یک فرایند در یک فرایند کنترل محاسبه شوند.

نمودارEWMASR فرض شده توسط case و Ng بر اساس محاسبه انحراف معیار فرایند با استفاده از یک ردیف نمونه قرار گرفته است. به عنوان مثال ردیف وابسته به مشاهدات اضافی(Xmax.Xmin) می باشد.

 برای محاسبه خیلی ساده است اما فورا”بازده را از دست می دهد به طوری که اندازه نمونه n افزایش می یابد از این رو اطلاعات در بر گرفته شده در مشاهدات بین Xmaxو Xmin را نادیده می گیرد.محاسبه انحراف استاندارد بر اساس ردیف قرار گرفته که در برابر انحرافات از فرضیه نرمال بسیارحساس می باشد و کاربرآن به عنوان یک بخش ازپراکندگی با بسیاری از محققان انتقاد شده است.

این مطالعه و تحقیق یک نمودار پراکندگی جایگزین EWMA با استفاده از محاسبه پراکندگی فرایند بر اساس انحراف مطلق متوسط از میانگین فرض می کند که آن را نمودار  MDEWMA  می نامیم.

این محاسبه گر بسیار موثرتر از ردیف شناخته شده است مخصوصا”هنگامی که فرضیه حالت نرمال تجاوز یافته است ویا اندازه نمونه متوسط یا بزرگ می باشد.

Xکیفیت متغیر مورد توجه می باشد و X1و X2 و…Xn یک نمونه اتفاقی اندازه n می باشد و X-میانگین نمونه می باشد. انحراف مطلق متوسط از میانگین به شرح زیر تعریف شده است:

بسیاری از محققان ازMD به عنوان یک سنجش پراکندگی بیشتر از ردیف نمونه یا انحراف استاندارد نمونه طرفداری کرده اند .اخیرا”Raiz saghir یک نمودار کنترل پراکندگی نوع shewhart بر اساس MDفرض کرده اند. آنها نشان داده اند که نمودار MDبرتر از هر دو نمودار های S  و R بر حسب قدرت آن برای شناسایی تغییرات در تنوع فرایند می باشد.

یک نمودار نوع shewhart می باشد.این برای فرآیند های غیر نرمال واقعی می باشد که در برابر تغییرات کوچک در تنوع فرآیند نسبتا”غیر حساس می باشد. در بخش های آتی نشان خواهیم داد که نمودار فرض شده MDEWMA کارایی طول جریان برتر (RL)برای هر دو نمودار MDو EWMASR دارد.

طرح ساختارنمودار فرض شده  MDEWMA در بخش ۲ داده شده است. یک بحث اندازه گیری کارایی برای ارزیابی نمودار های کنترل و یک شرح توصیف مطالعه شبیه سازی برای مقایسه MDEWMA به کار برده است.

نمودار های MD و EWMASR در بخش ۳ داده شده است. نتایج مطالعه و تحقیق برای مقایسه نمودارهای MD و EWMASR و MDEWMA تحت فرضیه حالت نرمال در بخش ۴ به کار برده شده اند و فرضیه حالت نرمال در بخش ۵ داده شده است و تحقیق با نتیجه گیری خاتمه می یابد.

۲- طرح نمودار فرض شده MDEWMA

  در این بخش ساختار نمودار MDEWMA فرض شده توسعه یافته است.اجازه دهیدMDt (t=1.2…. )به ترتیب مقادیر مشاهده شده برای MD  باشد در حالیکه MDtاز زیر گروه مشاهدات nدر نظر گرفته شده در زمان tمحاسبه شده است .

به طوریکه به نظارت تغییرات در انحراف استاندارد فرایند توجه کرده ایم.فرض می کنیم که میانگین فرایند در یک سطح ثابت مقدار ثابت می باشد.

35,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.