تحقیق طراحی سیستم انبارداری همراه با نرم افزار ACCESS

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق طراحی سیستم انبارداری همراه با نرم افزار ACCESS

تعداد صفحات : ۹۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

امروزه در دنیای پررقابت بازرگانی بحث انبارداری یکی از بحث‌های مهم و مورد توجه مدیران می‌باشد. مدیران شرکت‌ها باید در مورد داشتن مواد اولیه کافی و موجودی مناسب برای برنامه های آینده تولید، اطمینان داشته باشد. کمبود مواد می‌تواند باعث گرفتاری‌های گوناگون گردد. بیکاری کارکنان و انجام ندادن سفارشات مشتریان نمونه‌هائی از گرفتاری‌های شرکت در صورت پایان یافتن موجودی مواد در انبار می‌باشند.
اگر چه مشکل کمبودها بیش‌تر و سریعتر به چشم می‌خورند، اما زیادی داشتن مواد هم مشکل‌ساز و مسئله‌دار می‌باشد، زیرا به علت حبس شدن سرمایه، پرداخت بهره اضافی را به وجود می‌آورد. گاهی اوقات نیز بسته به نوع مواد یا صنعت ممکن است موجودی اضافی ضایع گشته و یا از رده خارج گردند.
مدیریت مواد در زمینه‌های که خدمات و مهارت ها قسمت‌ها قسمت اصلی هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد نباید نادیه گرفته شود. برای نگه‌داری سطح موجودی صحیح و مناسب، مدیر مواد باید نیازها را پیش‌بینی و برآورد نماید. این برآورد زمانی منطقی می‌باشد که بر مبنای پیش‌بینی محصول تمام شده باشد. با این روش می‌توان سطح مناسب هر یک از اقلام را تعیین کرد.
آگاهی از نوع و مقدار موجودی مواد در انبار، باید مورد توجه مدیران قرار گیرد؛ که این مورد هر روز با دریافت‌ها و تحویل‌ها تغییر می‌کند. بنابراین ضروری است که مدیرت مواد دارای سیستم گزارش انبار صحیح روزانه باشد.
در این پروژه سعی شده است که تصویر اجمالی از طراحی یک سیستم انبارداری بیان شود.
در تدوین و تنظیم این پروژه، مراحلی برای تهیه یک سیستم مناسب به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
۱)هدف از استقرار یک سیستم انبار
۲) فرم‌های مورد نیاز در انبار
۳) کنترل‌های مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده
۴) مجوزها و کنترل‌های مورد نیاز هنگام خروج کالا از انبار
۵) مشخصات مکان لازم برای نگهداری
۶) مشخصات کارت انبار
۷) تعداد انبارهای لازم برای شرکت
۸) ترتیب تنظیم فرم‌های مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاءهای مجاز لازم
۹) چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار
۱۰) کنترل بین مدارک انبار و مدارک حسابداری
۱۱) طراحی یک نرم‌افزار انبارداری برای یک شرکت فرضی
واژه های کلیدی: انبارداری، فرم ها، کنترل ها، ثبت اطلاعات،

 فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
مقدمه ۳
۱-۱) سیر تحول انبار و انبارداری در ایران ۷
۱-۲) تعریف نظام انبارداری ۹
۱-۳) مزایای سیستم انبارداری(نتایج حاصل از استقرار نظام
صحیح اطلاعاتی برای انبار) ۹
۱-۴) تعریف انبار ۱۲
۱-۵) تعریف انبارداری ۱۲
۱-۶) اهمیت انبارداری صحیح ۱۳
۱-۷) مشخصات انباردار ۱۴
۱-۸) وظایف انباردار ۱۵
۱-۲) تعریف فرم ۱۸
۲-۲)پنج فرم اصلی ۲۱
۱-۲-۲)رسید انبار. ۲۱
۲-۲-۲)حواله‌ی انبار. ۲۲
۳-۲-۲)فرم درخواست کالا ۲۳
۴-۲-۲)فرم درخواست خرید ۲۳
۵-۲-۲)فرم سفارش خرید.. ۲۴
۱-۳)تعریف خرید کالا ۲۷
۱-۴)صدور کالا ۳۲
۱-۵)چیدن صحیح کالاها در انبار ۳۸
۱-۱-۵)میزان استفاده۳۹
۲-۱-۵)وجه اشتراک۳۹
۳-۱-۵)مشخصات فیزیکی..۴۰
۱-۶)کارت انبار ۴۳
۲-۶)کارت انبار (کارت مشخصات و عملیات انبار) ۴۴
۳-۶)طرف کارت مشخصات ۴۵
۴-۶) طرف کارت عملیات ۴۸
۵-۶)چگونگی و نحوه درج اطلاعات در کارت های انبار ۴۸
۶-۶)نکات مهم در مورد کارت انبار ۴۸
۱-۷)انبار از نظر مصالح بکار رفته در ساخت آن ۵۲
۱-۱-۷)انبارهای آجری ……۵۲
۲-۱-۷) انبارهای فلزی……..۵۳
۳-۱-۷)انبارهای چوبی…….۵۳
۴-۱-۷) انبارهای متفرقه……۵۳
۲-۷)انبار از نظر شکل ساختمانی آن ۵۳
۱-۲-۷)انبار کاملاً محصور یا پوشیده……..۵۳
۲-۲-۷)انبار پوشیده.۵۳
۳-۲-۷)انبار روباز(انبار باز در محوطه)…….۵۴
۳-۷)انبار بر حسب نوع و مشخصات و نام کالا ۵۴
۱-۳-۷)انبار مواد اولیه………۵۴
۲-۳-۷)انبار کالای نیم ساخته۵۴
۳-۳-۷) انبار کالای ساخته شده(محصول)…۵۵
۴-۷)انبار بر حسب خاصیت کالا ۵۵
۱-۴-۷)انبار کالای فاسد شدنی(شونده)….. ۵۶
۲-۴-۷)انبار مواد آتش زا و قابل احتراق …..۵۶
۳-۴-۷)انبار مواد فله (بازو بدون بسته بندی)۵۷
۵-۷)انبار بر حسب موقعیت مکانی و عملیاتی ۵۷
۱-۵-۷)انبارهای عمومی…..۵۷
۲-۵-۷)انبار گمرک و ترانزیت…….۵۸
۳-۵-۷)انبار کالاهای متروکه۵۸
۱-۸)مرحله اول-مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا ۶۰
۱-۱-۸)جزء اول از مرحله اول انبارداری .۶۰٫
۲-۱-۸)جزء دوم از مرحله اول انبار داری .۶۴
۲-۸)مرحله دوم-مرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار ۶۵
۳-۸)مرحله سوم-مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار ۶۶
۴-۸) امضاءهای مجاز ۶۸
۱-۹) سیستم ثبت ادواری موجودی‌های مواد و کالا ۷۱
۲-۹) سیستم ثبت دائمی موجودی‌های مواد و کالا ۷۳
۳-۹) روش‌های متداول ارزیابی موجودی‌های مواد کالا ۷۵
۱-۳-۹) روش شناسایی ویژه.۷۶
۲-۳-۹) روش قیمت میانگین ۷۷
۳-۳-۹) روش اولین صادره از اولین وارده….۷۷
۴-۳-۹) روش اولین صادره از آخرین وارد..۷۸
۱-۱۰)بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبار .۸۳
۱-۱-۱۰)واحد حسابداری…..۸۳٫
۲-۱-۱۰)واحد خرید..۸۴
۳-۱-۱۰)واحد بازرسی………۸۵
۲-۱۰)اهم مراحل تدارکات مواد و غیره .۸۷
منابع و مآخذ .۹۰

فهرست منابع

۱- انواری رستمی- علی‌اصغر – سیستم‌های خرید انبارداری- انتشارات طاحان- نشر ۱۳۷۱٫
۱- مهندس کاظمی- بابک- انبارداری و مدیریت انبارها- نشر پشوتن-۱۳۸۵٫
۲- دکتر توکلی مقدم- رضا – مهندس قاسمی- رضا- مدیریت خرید انبارداری
۳- – شیخ ابومسعودی -عباس – سیستم‌های اطلاعاتی انبارها- نشر پرسش- آبادان -۱۳۷۹٫
۴- – دکتر حسن قلی‌پور- طهمورث – اسماعیل‌پور- مجید- مدیریت خرید و انبارداری

پیشگفتار

با پیدایش انقلاب صنعتی در قرن ۱۷ و گسترش و پیچیده شده روزافزون امور سازما‌ن‌ها، موجبات انتقال تدریجی از مدیریت سنتی به مدیریت علمی فراهم گردید و از ویژگی‌های این نوع مدیریت لاجرم توجه به وظایف مدیریت یعنی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری، نظارت و کنترل محسوب می‌گردد. در بین این وظایف، برنامه‌ریزی و سیستم‌دهی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. و با گذشت زمان و پیشرفت روزافزون تکنولوژی از یک طرف و توجه به عامل انسان و انتقال به نوع مدیریت دیگری به نام مدیریت رفتارگرایی از طرف دیگر، زمینه‌هایی را به وجود آورده که می‌توان اذعان نمود، حرکت و ادامه حیات سازمان‌های پیچیده و بزرگ امروزی بدون توجه به دو عامل سیستم و مدیریت امکان‌پذیر نیست، به طوری که نقصان یا فقدان در هر یک، کل حرکت را با مشکل یا توقف مواجه می‌سازد.

در بین سیستم‌های مورد نیاز در هر سازمان و به ویژه سازمان‌های تولیدی و تجاری، سیستم اطلاعاتی انبارها از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. و این اهمیت از موجودی‌ها که بخش مهمی را در بین سایر دارایی‌های سازمان تشکیل می‌دهد سرچشمه می‌گیرد. لذا تصیمیم بر آن شد تا با توجه به تجارب سیستم دهی و به ویژه سیستم های اطلاعاتی و فیزیکی انبارها در برخی سازمان ها، پروژه‌ای در زمینه طراحی سیستم انبارداری ارائه شود.

در تدوین و تنظیم این پروژه، مراحلی برای تهیه یک سیستم مناسب به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

۱)هدف از استقرار یک سیستم انبار

۲) فرم‌های مورد نیاز در انبار

۳) کنترل‌های مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده

۴) مجوزها و کنترل‌های مورد نیاز هنگام خروج کالا از انبار

۵) مشخصات مکان لازم برای نگهداری

۶) مشخصات کارت انبار

۷) تعداد انبارهای لازم برای شرکت

۸) ترتیب تنظیم فرم‌های مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاءهای مجاز لازم

۹) چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار

۱۰) کنترل بین مدارک انبار و مدارک حسابداری

۱۱) طراحی یک نرم‌افزار انبارداری برای یک شرکت فرضی

امید است با طی کردن این مراحل بتوان یک سیستم مناسب و جامع انبارداری تهیه کرد.

 مقدمه

به تدریج که سازمان‌های بزرگ و پیچیده و متنوع‌تر می‌شوند مشکلات و وسایل مختلف و متفاوتی را با خود به همراه می‌آورند، که در این صورت لازمه اداره کردن آن ارتباط و همکاری و هماهنگی در بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر می باشد.

سازگاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک سازمان، زمانی به وجود می‌آید که آن سازمان  از یک سیستم منسجم و قابل قبول پیروی کند و کلیه اجزای آن در چارچوب یک استراتژی و اهداف از پیش تعیین شده، اقدام به برقراری ارتباطات صحیح و منطقی سازمان با یکدیگر نمایند. یکی از بخش‌هایی که به عنوان یک حلقه اصلی در هر سازمانی وجود دارد انبار (انبارها) می‌باشد.

انبار برخلاف بسیاری از بخش‌های یک سازمان به عنوان بخش اصلی با سایر بخش‌های سازمان در ارتباط مستقیم می‌باشد. به نحوی که عملکرد مطلوب یا نامطلوب آن بر بخش های دیگر تأثیر می‌گذارد. انبار به عنوان جایگاه سازمانی در نمودار کلیه سازمان‌ها وجود دارد به همین دلیل ضمن اهمیت ویژه‌ای که این واحد سازمانی دارد به برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی در کلیه اجزا و قسمت‌ها و سطوح آن نیازمند است.

 امروزه دیگر انبارداری به نگهداری و حفظ محصولات و کالاها از زمان خرید یا تولید تا زمان تحویل و فروش و مصرف آن گفته نمی شود. بلکه انبارداری شامل انبار کردن و فعالیت‌های مرتبط با آن از قبیل جمع‌آوری، ترکیب و نگهداری و حفظ کالاها، جابه‌جایی، جداسازی، طبقه‌بندی، تخلیه و بارگیری و نظایر آن می‌باشد.

تردیدی نیست که مدیریت انبار باید انبار در تعیین تعداد، نوع، اندازه، محل ، نحوه تحویل گرفتن و تحویل دادن کالاها، چگونگی نگه‌داری، تخلیه و بارگیری، حمل و نقل موجودی‌ها و اداره کردن انبار، دخالت مستقیم و مستمر داشته باشد و تصمیم‌گیری و هدایت لازم در خصوص موارد یاد شده را بر عهده گیرد. زیرا هر یک از عوامل فوق می‌تواند بر اندازه موجودی‌ها و روش‌های نگه‌داری کالا و غیره اثرگذار و روابط متقابل پیچیده‌ای را به وجود آورد.

امروزه در دنیای پررقابت بازرگانی بحث انبارداری یکی از بحث‌های مهم و مورد توجه مدیران می‌باشد. مدیران شرکت‌ها باید در مورد داشتن مواد اولیه کافی و موجودی مناسب برای برنامه های آینده تولید، اطمینان داشته باشد. کمبود مواد می‌تواند باعث گرفتاری‌های گوناگون گردد. بیکاری کارکنان و انجام ندادن سفارشات مشتریان نمونه‌هائی از گرفتاری‌های شرکت در صورت پایان یافتن موجودی مواد در انبار می‌باشند.

اگر چه مشکل کمبودها بیش‌تر و سریعتر به چشم می‌خورند، اما زیادی داشتن مواد هم مشکل‌ساز و مسئله‌دار می‌باشد، زیرا به علت حبس شدن سرمایه، پرداخت بهره اضافی را به وجود می‌آورد. گاهی اوقات نیز بسته به نوع مواد یا صنعت ممکن است موجودی اضافی ضایع گشته و یا از رده خارج گردند.

مدیریت مواد در زمینه‌های که خدمات و مهارت ها قسمت‌ها قسمت اصلی هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد نباید نادیه گرفته شود. برای نگه‌داری سطح موجودی صحیح و مناسب، مدیر مواد باید نیازها را پیش‌بینی و برآورد نماید. این برآورد زمانی منطقی می‌باشد که بر مبنای پیش‌بینی محصول تمام شده باشد. با این روش می‌توان سطح مناسب هر یک از اقلام را تعیین کرد.

آگاهی از نوع و مقدار موجودی مواد در انبار، باید مورد توجه مدیران قرار گیرد؛ که این مورد هر روز با دریافت‌ها و تحویل‌ها تغییر می‌کند. بنابراین ضروری است که مدیرت مواد دارای سیستم گزارش انبار صحیح روزانه باشد.

در این پروژه سعی شده است که تصویر اجمالی از طراحی یک سیستم انبارداری بیان شود.

 ۱-۱) سیر تحول انبار و انبارداری در ایران

تا قبل از شهریور ماه سال ۱۳۴۰ به علت فقدان قوانین مخصوصی که بتواند وظایف و مسئولیت‌های صریح انبارداران و امانت گیرندگان کالا را در مقابل صاحبان آن‌ها تعیین کند و همچنین به واسطه عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها به اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای مترقی جهان، وضع اغلب انبارداری تجاری ایران فوق‌العاده اسف‌بار بود.

صدها بنگاه و موسسه و هزاران افراد عامل در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌ها و نقاط مرزی و بنادر‌ها با دایر کردن محوطه‌های محصور مسقف و یا روباز، سال‌های سال بود که به شغل انبارداری اشتغال داشته و این مکان‌ها را به نام بنگاه، گاراژ، انبار کالا، تیمچه، قیصریه، بارانداز، سرای تجاری و نظایر آن‌ها نامیده و می‌نامیدند… در این گونه انبارها هیچ‌گونه مقرراتی جز عرف محلی بین صاحب کالا و انباردار حاکم نبوده و اغلب اختلاف شدید بین طرفین ایجاد می‌شد. کارمندان و کارگران این انبارها اغلب از یک سرایدار یا نگهبان و چند باربر که حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند یا قپاندار و متصدی توزین کالا و نظایر آن تشکیل می‌شد. حمل و نقل داخلی انبار بیش‌تر بر روی دوش انسان یا حیوان انجام می‌گرفت و چرخ‌های دستی و گاری جزو ابزار پیشرفته آن‌ها تلقی می‌شد. آمار موجودی انبار و مقادیر کالاهای مختلف متعلق به اشخاص در بیشتر مواقع از یک دفترچه خشتی پکه با سبک سیاق و با مداد به طور بسیار کثیف نوشته می‌شد، استخراج می‌گردید. توزین کالا، علامت‌گذاری و شمارش و پلمپ کردن صندوق‌ها و عدل و بازرسی و ورود و خروج کالا و طرز چیدن عدل‌ها در محوطه‌های انبار و سایر عملیات طبق رویه‌های بسیار قدیمی و پر زحمت و غیرقابل اطمینان انجام می‌گرفت.

وجود موش و حشرات موذی در انبار غیرقابل اجتناب بوده و هیچ‌گونه اقدامی برای ضدعفوفی و تهویه انبارها به عمل نمی‌آمد و چون اغلب انبارها بیمه نمی‌شد؛ در صورت بروز حریق یا حادثه دیگری هیچ راهی برای جبران زیان وارده به صاحب کالا در دست نبود. تا این‌که در ششم شهریور ماه سال ۱۳۴۰ طبق تصویب‌نامه هیات وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی ایران در ۱۲ دی‌ماه همان سال تأسیس و به ثبت رسید. از چند دهه اخیر نیز با بهبودی وضع ساختمانی در انبارهای کشور تا حدی از وسایل جدید استفاده شده و نواقص ساختمانی بعضی از انبارها مرتفع گردیده است. با گسترش مبادی ورودی و خروجی کشور وضعیت انبارها تا حدودی قابل قبول شده و شرکت‌های متعددی هر یک فضاهایی را برای نگهداری مواد اولیه،لوازم یدکی ،کالاهای ساخته شده اختصاص داده اند.

 ۱-۲) تعریف نظام انبارداری

 به طور اخص نظام اطلاعاتی انبار عبارت است از ایجاد روش‌هایی منظم و منطقی، یا یک رشته عملیات اداری پیوسته، مرتبط و مشخص در انبار برای انتقال اطلاعات، اعمال کنترل‌های لازم بر روی کالاهای موجود در انبار و کالاهای ورودی به انبار و خروجی از انبار و نیز حصول اطمینان از اجرای کارهای انبار به طرز صحیح و بدون انحراف و طبق برنامه و مشخصات از پیش تعیین شده. سیستم اطلاعات انبار باید با توجه به عوامل مورد نیاز و مؤثر در ثبت موجودی‌های اقلام طراحی شود. سیستم اطلاعاتی انبار یک سیستم اطلاعاتی مرتبط با سایر سیستم‌های اطلاعاتی سازمان است که «داده‌ها» را از محیط فیزیکی انبار و اطرافش جمع‌آوری و براساس معیار کیفیت طی فرآیند «پردازش» به «اطلاعات پرورده» جهت تصمیم گیری و عملیات کنترل توسط مدیران، تبدیل می‌کند.

حفاظت دقیق از موجودی‌های انبارها در پرتو برقراری یک نظام اطلاعاتی صحیح به منظور تبادل اطلاعات، عملی است. از آن گذشته در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالاها، تنها به یاری یک نظام اطلاعاتی برای نقل و انتقالات مواد و کالاها در کارخانه، میسر است.

۱-۳) مزایای سیستم انبارداری(نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار)

به طور کلی طراحی نظام اطلاعاتی انبار به طرز درست، باعث تبادل اطلاعات در داخل سازمان، ایجاد ارتباطات بهتر و منطقی‌تر، سرعت عمل در عملکرد بخش‌های مختلف، کمک به طراحی فرم‌های مورد نیاز مناسب و ایجاد زمینه‌های کنترلی بهتر در سازمان می‌شود.

نتایج استقرار نظام اطلاعاتی انبار به طور دقیق عبارتند از:

۱) ایجاد رابطه بهتر و منطقی‌تر بین واحدهای ذی‌ربط برای تبادل اطلاعات

۲) تسریع عملکرد واحدهای مختلف به کمک طرح فرم‌های مناسب و مورد نیاز برای نگه‌داری حساب موجودی های انبار و برای نقل و انتقالات کالاهای موجود در انبار

۳) ایجاد نظارت بهتر، مؤثرتر و دقیق‌تر از نظر تعدادی و ریالی برای هزینه‌یابی در حسابداری صنعتی

۴) کمک به شناسایی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه به تنوع آن‌ها

۵) سفارش به موقع کالا به میزان مورد نیاز

۶) افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار، میزان مصرف آن‌ها و مانند این‌ها

۷) نگه‌داری اطلاعات به روز درآمده از وضع موجودی‌های انبار و دادن اطلاعات دقیق و صحیح از آن ها به بخش‌های مختلف سازمان که برای محاسبه قیمت تمام شده و سایر امور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸) ایجاد اطمینان خاطر و دلگرمی در مدیران و مسئولین بخش‌های مختلف سازمان در ارتباط با تأمین به موقع مواد و کالاها و دسترسی سریع به آن‌ها و نیز نبودن سوءاستفاده در نقل و انتقالات و موجودی‌های انبار

۹) تشکیل فایل‌های اطلاعاتی لازم به منظور بررسی موجودی‌ها و تجزیه و تحلیل تعدادی و ریالی آن‌ها

۱۰) کاهش مشکلات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل، به ویژه انباردار؛ و در واقع رفع اشکالات ناشی از اتکای نظام به افراد معین

۱۱) کاهش هزینه‌ها و کارهای زائد اداری از راه حذف فرم‌ها یا عملیات غیرضروری و نیز کاهش هزینه‌های شناسایی کالاهای موجود در انبار و دسترسی سریع به آن ها

۱۲) شناسایی کالاهایی که به علل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقی مانده‌اند و موجبات اشغال فضای انبار و راکد نگاه داشتن قسمتی از سرمایه در گردش را فراهم کرده‌اند.

۱۳) وابستگی سازمان به شخص به گونه‌ای که با غیبت یک روزه‌ی انباردار، مشکلات متعددی برای کارخانه به وجود خواهد آمد. لذا سازمان برای نگه‌داری چنین انبارداری بایستی امتیازات غیرعادلانه‌ای را برای وی در نظر بگیرد.

 ۱-۴) تعریف انبار

انبار به هر محل و فضایی که بتوان انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت انواع محصول و یا محصولات و کالاهای قابل فروش و یا کالاهای نیمه ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین‌آلات، ملزومات، ابزارآلات و یا هر گونه کالای مستعمل و غیر قابل استفاده و اسقاطی را در آن به طور منظم، روشمند و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری و ذخیره کرد، اطلاق می‌شود.

 ۱-۵) تعریف انبارداری

«انبارداری» یا «انبار کردن کالاها» یک خدمت اقتصادی است و عبارت است از نگهداشتن کالابه منظور عرضه ی به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن، به نحوی که کالا برای مدت بیش‌تری در دسترس و آماده برای مصرف باشد. در واقع انبارداری از بخش ها و عملیات عمده در تولید و به ویژه در مارکتینگ به شمار می‌رود و عبارت است از دریافت کالاها از خارج (از بخش‌های مختلف سازمان یا دیگران) و نگه‌داری آن‌ها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل دادن (صدور) و تحویل گرفتن(ورود) با صرف حداقل وقت، هزینه و نیروی مورد نیاز و رسانیدن آن‌ها به بخش‌های نیازمند سازمان یا خریداران در حداقل وقت و در اسرع زمان ممکن

 ۱-۶) اهمیت انبارداری صحیح

ایجاد یک نظام صحیح انبارداری در سازمان‌ها(به ویژه ساززمان های بازرگانی و صنعتی) باعث سودآوری و متضمن مزایای زیادی است که در زیر به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱) دریافت، اسقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسانی اجرا می‌شود و نیازهای بخش‌های مختلف سازمان به موقع فراهم می‌گردد.

۲) با نظارت دقیق بر موجودی‌های انبار، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده‌ی کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت‌ها یا خراجی و فساد کالاها بر اثر گذشت زمان جلوگیری می‌شود.

۳) از سفارشات مضاعف و تکراری که در اثر بی‌توجهی به کالاهی سفارش شده قبلی و بین راهی یا فقدان آگاهی از موجودی‌های انبار رخ می‌دهد جلوگیری می‌شود.

۴) میزان موجودی کالاها در انبار و میزان مصرف و در نتیجه نوع و مقدار خرید آن‌ها در زمان‌های مختلف، به نحو صحیح محاسبه و در نتیجه در بودجه‌ی خرید صرفه‌جویی می‌شود این امر عملیات حسابداری صنعتی را نیز تسهیل می‌کند.

۵) اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه‌ی میزان موجودی‌ها و مصرف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین می‌شود.

۶) کالاها به میزان واقعی و صحیح بیمه می‌شوند و از پرداخت هزینه اضافی بیمه برای کالاها جلوگیری می‌شود.

۷) با خرید به مقدار مقرون به صرفه، از راکد شدن سرمایه‌ی در گردش به سبب نگه‌داری بیش از حد موجودی جلوگیری و در نتیجه باعث تسریع جریان نقدینگی سازمان می‌شود.

۸) اموال و دارایی‌های سازمان به نحو صحیحی نگه‌داری و حفاظت می‌شود و در نتیجه اتلاف، ضایعات و سرقت به حداقل می‌رسد.

 ۱-۷) مشخصات انباردار

95,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی ACCESS در شرکت مهندسی توسعه اندیشه آریا
 • گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار
 • تحقیق مستندات سیستم انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.