مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

تعداد صفحات : ۷۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

زیر دست پارچه  خصوصیتی از پارچه است که معمولا خریداران پوشاک این خصوصیت را در هنگام تهیه البسه ، از لمس  بین انگشتان تشخیص داده و با توجه به احساس خوشایندی که از آن دارند آن البسه را برای خرید انتخاب می کنند . در این پروژه سعی بر آن شده است تا این احساس را به خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولی منطقی و ریاضی با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده که باتوجه به داشتن چند خصوصیت مورد آزمایش پارچه ، نمره ای به زیر دست پارچه داده می شود.

، بنابراین اخیرا روشی به وجود آمد که بتوان خواص فیزیکی و مکانیکی را همزمان اندازه گیری کردیعنی ترکیب آنها را با انجام یک آزمایش بدست آورد . روش عبور از حلقه پاسخی در این راستا بوده که این آزمایش نیز بر روی دستگاه استحکام سنج متصل به یک کامپیوتر که نمودار ازدیاد طول – نیرو را رسم می کند انجام می شود . با به کار بردن یک نمونه  پارچه ای دایره ای و عبور آن از درون نازل مشاهده شد که نموداری بدست می آید که ابتدا صعودی است تا نقطه ی ماکزیمم و سپس نزولی است تا به نقطه ی صفر برسد . برای تعیین زیر دست از نقطه ی ماکزیممی که در این منحنی ایجاد می شود استفاده گردید . نیروی ماکزیمم در این نقطه ، ترکیبی است از خواص مکانیکی و فیزیکی که برایند آنها به عنوان یک نیرو خود نمایی می نماید . می توان گفت روش فوق روش نوین در اندازه گیری زیر دست پارچه هاست .

در این پروژه اینگونه نتیجه می گیریم که زیر دست پارچه که جزء خواص فیزیکی پارچه بوده ارتباط زیادی به خواص مکانیکی پارچه داشته است . و همچنین زیر دست که توسط افراد خیلی راحت از لمس انگشتان بدست می آید در این پروژه زیر دست را می توان بدون لمس کردن و تنها از روی بعضی از خواص پارچه (زاویه اصطکاک ، نمره ی تار ، نمره ی پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شیب نمودار بدون لاستیک ، شیب انطباق دو نمودار) ، پی برد .

این توانایی می تواند مسیری باشد برای بخش صنعت که بتواند برای بهتر کردن زیر دستی مطلوب به مشتری چه خصوصیاتی از پارچه را تغییر دهند و خواص پارچه ی مطلوب و دارای زیر دست عالی قبل از تولید پیش بینی شود.

واژه های کلیدی: زیردست پارچه، لمس کردن، روش عبور از نازل،

فهرست مطالب

فصل اول:مطالعات کتابخانه ای۱
۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست ۲
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس۲
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا۳
۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :۴
۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه :۵
۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع ۷
۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج :۸
۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی :۸
۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش :۸
۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی :۹
۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :              ۹
۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک :۹
۱-۱-۵- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل :۱۲
۱-۲- خواص مرتبط با زیر دست پارچه : ۱۴
۱-۲-۱- آویزش:۱۴
۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه:۱۵
۱-۲-۳- پرزینگی:۱۷
۱-۲-۴- پوشانندگی ۱۷
۱-۲-۵- مقاومت خمشی:۱۸
۱-۲-۶- چین خوردگی پارچه: ۱۹
۱-۲-۷- سختی و انعطاف پذیری: ۲۰
فصل دوم :تجربیات۲۱
۲-۱- وسایل مورد استفاده :۲۲
۲-۱-۱- دستگاه ها :۲۲
۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گیری استحکام :۲۲
۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گیری طول خمش : ۲۶
۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه :۲۸
۲-۲- مواد اولیه مورد استفاده :۲۸
۲-۳- آزمایشات انجام شده :۳۰
۲-۳-۱ -آزمایشات عبور پارچه از حلقه :۳۰
۲-۳-۲ -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص :۳۵
۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ی زیر دست :۳۷
فصل سوم :بحث ونتیجه گیری۳۹
۳-۱- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise)40
3-1-1- به طرف جلو (Forward) :40
3-1-2-به طرف عقب (Backward) : 41
3-2- دستور کار با نرم افزار:۴۳
۳-۲- نتیجه گیری کلی     ۵۱
۳-۳- پیشنهادات جهت ادامه ی پروژه :   ۵۲
ضمائم۵۳
منابع۷۳

منابع مورد استفاده:

 ۱-F.T.PEIRCE, The “Handle of cloth as Amea Surable Quantity “Tex Tille Ins, p.375-418(26NO-1943)

2- D. tester , And , A. De Boos ,”Get It Right Fast Time “, Textile Horizons, p. 10-13 ,(August 1990)

3-Technology of Textile Proper Ties Marjorie A Taylor P (195)

4-KIM and Slaten , “Objective – Evaluation ao fabric Hand “Textile Res , j , 69(1),59 -67(1999)

5-سابین ادنور ترجمه ی رضا اصفهانی ، زهرا یعقوبی – راهنمای بافندگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر –چاپ دوم ، بهار ۸۶

۶-طیبه ، نصیری فخر آباد  اثر نوع بافت بر ایجاد سر کجی پارچه های تاری پودی –  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد _سال ۱۳۸۴

۷- ابراهیم صالحی کهریزسنگی  – ارزیابی زیر دست پارچه های پنبه ای و مخلوط با استفاده از عبور از نازل – پایان نامه کارشناسی دانشگاه یزد – تابستان ۱۳۷۹

۸-  فرنگیس خدادادی –  آزمایشگاه فیزیک الیاف وکنترل کیفیت دانشگاه یزد –  تابستان ۱۳۷۲

۹-مهدی ، صفاری ، مسعود نیکوکار ، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور (کاربرد آمار در مدیریت ) شهریور ۱۳۷۲ ، صفحات ۲۳۳- ۲۲۸

۱۰- رسول نصیری – آموزش گام به کام SPSS13 – مرکز فرهنگی نشر گستر – پاییز ۱۳۸۴

۱۱-N.pan, S.Haig zeronian , ” An Altennative Approach to the Objective Measurement of fabrics ” Textile Res j.p, (33,43) , (january 193)

1- 1- سیر تاریخی بررسی زیر دست [۱]

۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس

اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت .

پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید :

 سختی خمشی

وزن پارچه

طول خمش

که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود

خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد :

 مدول خمشی

سختی خمشی

  T (mm)ضخامت پارچه

خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت .

در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد .

 ۱-۱-۲- سیستم کاواباتا

در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی به عنوان زیر دست تلقی می شود .

 ۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :

اولین قسمت از کار کاواباتا پیدا کردن توافق در میان متخصصین از نظر جنبه های مهم زیر دست بود  و اینکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندی ازپارچه .

برای هر دسته از پارچه ۴ یا ۵ خاصیت مانند سختی خمشی ، نرمی برشی ، صافی یا ناصافی انتخاب شدند و به آنها عنوان زیر دست ابتدایی دادند . ژاپنی ها واژه هایی انگلیسی معادل معنای ژاپنی آن برای زیر دست ابتدایی پیدا کردند .مقدار زیر دست ابتدایی با درجه بندی زیر دست ابتدایی در ۱۰ درجه بدست می آید که ۱۰ بهترین مقدار آن و یک کمترین مقدار آن بود .

کاواباتا براساس خصوصیات زیر دست ابتدایی  و مقدار زیر دست ابتدایی پارچه های مورد آزمون را به دسته ها یی تقسیم می نمود مانند لباس های تابستانی مردانه ، لباس های زمستانی مردانه و پارچه های بانوان .

ترکیب مقدار زیر دست ابتدایی پارچه ها یک درجه بندی برای پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زیر دست کلی می شناسند که این درجه بندی به ۵ درجه تقسیم شده که درجه ۵ بهترین است . مقدار زیر دست ابتدایی تبدیل می شود به مقدار زیر دست کلی با به کار بردن یک معادله برای یک طبقه پارچه ی خاص که از راه تجربه تعیین میشود . کتاب هایی شامل نمونه های پارچه دارای هر زیر دست ابتدایی وهمراه با نمونه های استانداردی از زیر دست کلی در هر یک از۵ طبقه توسط کمیته ارزیابی و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زیر تهیه شد .

پارچه لباسی مردانه زمستانه یا پاییزه

پارچه لباسی مردانه برای آب و هوای گرمسیری

پارچه لباسی نازک بانوان

پارچه های لباسی پیراهنی مردانه

پارچه های حلقوی برای زیر پوش ها

   هدف از ارائه چنین استانداردهایی ماخذی برای کمک به کارشناسان در راستای تولید بیشتر لباس های درجه یک از نظر زیر دست می باشد .

 ۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه :

دومین قسمت از کار کاواباتا تولید و مرتب کردن وسایلی برای اندازه گیری خواص مناسب پارچه و سپس مربوط کردن کردن این اندازه ها با اندازه گیری ذهنی از زیر دست پارچه بود و منظور این بود که هر فردی بتواند زیر دست کلی از پارچه را اندازه گیری کند . در نهایت سیستم KESF طراحی شد که شامل ۴ دستگاه مخصوص اندازه گیری کننده ی خواص زیر است :

کششی و برشی   FB1

خمشی   FB2

فشاری FB3

خواص سطحی و ساختمانی پارچه    FB4

خواص اندازه گیری شده خواص کششی ، برشی ، خمشی ، فشاری ، سطحی و ساختمانی پارچه می باشند هر کدام از این خواص بوسیله ۲ یا ۳ مقدار تعریف می شوند.خواص کششی از روی منحنی نیرو – ازدیاد طول بدست می آیند این منحنی بین نیروی صفر و ماکزیمم نیروی ۵۰۰ gf / cm  رسم می شود منحنی برگشت نیز بر روی همین منحنی با اجازه دادن برگشت به  طول اولیه نمونه بدست می آید .

 خواص فشاری نیز مانند خواص کششی منتها در این حالت نمونه پارچه در بین دو صفحه قرار گرفته و با اعمال فشار به طور پیوسته منحنی نیرو – ضخامت  رسم می گردد . ماکزیمم فشار ۵۰ gf/cm2  می باشد منحنی برگشت نیز مانند منحنی برگشت نیرو – ازدیاد طول رسم می گردد .

خواص برشی با استفاده از یک نمونه به ابعاد ۲۰٫ ۵  cm2  که بین دو گیره قرار گرفته اندازه گیری می شود و در یک طرف نمونه نیروی ثابت ۱۰gf /cm   اعمال شده و منحنی نیروی برشی بر حسب زاویه ی برشی رسم می شود .

برای اندازه گیری خواص خمشی یک نمونه پارچه را با پیچاندن دو لبه ی آن انحنا را بین ۲٫۵- تا ۲٫۵ cm تغییر می دهیم که شعاع از خمش بین  تا cm  تغییر می کند ، سپس گشتاور خمشی مورد نیاز برای دادن این ناحیه  ی انحنا به طور پیوسته ثبت شده و نمودار گشتاور خمش را رسم می شود .

همه این اندازه گیریها سپس به مقدار زیر دست ابتدایی بوسیله یک دسته از معادلات انتقال وزیر دست کلی تبدیل وسپس محاسبه میشود .

در اینجا نتایج به صورت عددهای نرمال شده به صورت رابطه ی زیر در می آیند :

 نرمال شده :

مقدار متوسط از صفت برای پارچه واقعی :

پارامتر اندازه گیری شده :

انحراف استاندارد از صفت برای پارچه واقعی :

بوسیله نرمال کردن نتایج همه ی آنها می توانند در یک مقیاس رسم شوند سپس با رسم نقاط در چارت می توان به آسانی اختلاف پارچه ها را از میانگین تشخیص داد.

 ۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع [۲]

این سیستم توسط Csiro در استرالیا طراحی شد . که بیشتر خیاط ها و تکمیل کنندگان پارچه های فاستونی آن را به کار می برند . این سیستم ادعا می شود که خیلی ساده تر و قوی تر از سیستم KESF  بود و مزیت مهم آن ، زمان کم آزمایشات می باشد . این روش با استفاده از چهار دستگاه آزمایشی انجام می گیرد.

اندازه گیری فشار  FAST1

اندازه گیری خمشی FAST2

اندازه گیری ازدیاد  طول FAST3

اندازه گیری ابعاد پارچه FAST4

جهت انجام آزمایش فشاری ، ضخامت پارچه را در دو فشار متفاوت و جهت آزمایش خمشی ، طول خمشی پارچه را اندازه گیری کرده واز روی آن سختی خمشی آن را به دست می آورند .

جهت آزمایش ازدیاد طول ، قابلیت ازدیاد طول پارچه را در سه نیروی متفاوت در جهت های تاری و پودی و نهایتا در آزمایش ابعادی پارچه ، جمع شدگی پارچه و تورم پارچه را محاسبه کردند . این سیستم در مقایسه با KESF ساده تر وهمچنین پارامتر های اندازه گیری شده نیز کمتر است ولی دارای دو اشکال است .

سیستم FAST   بیشتر  از سیستم   KESF  هزینه دارد و همچنین به راحتی اغلب آزمایشگاه های نساجی قابل دسترسی نیست . بنابراین باید به دنبال روشی باشیم که در اغلب آزمایشگاه های نساجی بتوان از آن استفاده کرد .

75,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.