مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی

تعداد صفحات : ۱۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 چکیده

مالزی تجارت الکترونیک را وسیله قوی برای پیشرفت و رشد اقتصادی می  داند و این عقیده مورد حمایت سیاست ملی و ارتباط قانونی برای تضمین فرایند است و تکنولوژی در تجهیز تجارت الکترونیک است و قوانین سال ۲۰۰۳ این مورد قانونی شالوده ای برای تنظیم و حفاظت سیستم دستمزد در مالزی را ایجاد می کند و این قانون و هدف اصلی سرمایه حقوق مالزی در مورد تنظیمی باعث افزایش کار امدی سیستم شده است و این مقاله  امنیت در قانون را در برگرفته و در این مورد محدود این مقاله در جستجوی شرح اندازه گیری امنیت است و اهمیت اندازه گیری در ساخت مورد اعتماد و صداقت در بین عموم و استفاده از دستمزد الکترونیک در کشور است .

واژه های کلیدی: تجارت الکترونیک، تجارت دستمزد الکترونیک، سیستم دستمزد قانونی، امنیت، مالزی،

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
اصول claاز امنیت     ۷
۴)ویژگی سیستم سرمایه در ۲۰۰۳    ۸
طبقه بندی اپراتور دستمزد الکترونیک    ۸
امنیت و حفاظت از امنیت وظیفه اپراتورهای دستمزد    ۹
نکات قابل توجه نهایی    ۱۱

مقدمه:

مالزی تجارت الکترونیک را وسیله قوی برای پیشرفت و رشد اقتصادی می  داند و این عقیده مورد حمایت سیاست ملی و ارتباط قانونی برای تضمین فرایند است و تکنولوژی در تجهیز تجارت الکترونیک است و قوانین سال ۲۰۰۳ این مورد قانونی شالوده ای برای تنظیم و حفاظت سیتم دستمزد در مالزی را ایجاد می کند و این قانون و هدف نهایی افزایش کار امدی سیستم حقوق است و تنظیم گر بانک برای دیدن و تجهیز توسعه بزرگتر در کشور است و این قانون انتظار داریم تجارت الکترونیک را تحت تاثیر قرار دهد به منظور این مورد سرانجام نیاز را بررسی و قانونی نیست که این بیانیه را مشخص کند و نیاز به مشخص کردن مقدار قانونی دارد.اندازه گیری امنیت را اندازه گیری می کند و این پژوهش سعی به انجام دوسوال اصلی دارد که در مورد موارد صحبت و اندازه گیری سیستم دستمزد است و چگونه قانون و چگونه سیستم در مالزی این امنیت را اندازه گیری می کند و این مقاله مورد قانونی و تحلیلی است و برقانون الکترونیک در مالزی تمرکز می کند و این بررسی مهم به خاطر کاهش مقاله در سیستم در این مورد قانونی است

۲) سیستم دستمزد وامنیت:فرضیه دستمزد و اطلاعات و ارزش ترس را ایجاد و امنیت بدست و پیشگیری تضمین میشود و اشخاص بیشتر و سازمانها در سرمایه شان را در بر می گیرد  و بزرگترین مورد در امنیت است و بر طبق وبستروامنیت کلی در مورد کیفیت و شرایط است که در حس عملیاتی امنیت در فرهنک اکسفورد اندازه گیری برای تضمین امنیت کشورو شخص است  سچینر (۲۰۰۳)بیان که امنیت در مورد پیشگیری مخالف نتایج و اعمال ناخواسته است و هدف حفاظت ساخت برخلاف دشمن از موارد و کسانی است که آسیب میرسانند و تامین اطلاعات و حفاظت و اجزای اصلی اش شامل سیستم الکترونیک و مورد سخت افزاری استفاده شده و انتقال اطلاعات است و استاندارد بین المللی اطلاعات را به صورت زیر تعریف که حفاظت اطلاعات از موارد گسترده خطر به منظور تضمین انسجام شغلی و افزایش برکشت در سرمایه و شغلها است و ناحیه اطلاعات در مکانیزم ها و اندازه گیری حفظ ارزش اطلاعات از موارد ناخواسته در شکل خطر داخلی و خارجی است که به آنها آسیب و خطر برای اطلاعات بوجود می آورد  و فرایند اطلاعات شامل ارزیابی خطرات و  تشخیص موارد درست است .در سیستم الکترونیک امنیت شغلی مرتبط با سرمایه در طولانی مدت است و کالدر و واتکین در مورد نیازهای شغلی بررسی و ۴ بعد رادر نظر گرفتند که امنیت اطلاعات بودکه اولی امنیت اطلاعات برای حفظ توانایی سازمان است و کارها در سیستم تکنولوژی اطلاعات وجوددداشته است  سومین بعد از داده حفاظت و اخرین اطلاعات ودر سرمایه تکنولوژی در سازمان ماورای تکنولوژی استفاده شده در سازمان است و امنیت اطلاعات در حقیقت از لحاظ قانونی لازم است و شرکتها از سرمایه حفاظت کرده و موضوع سهامدار میشود و آنها اطلاعات را حفظ کرده در مورد افرادی که با موارد قانونی در موارد تخطی قانون است .

اصول claاز امنیت :

امنیت اطلاعات در بیان پیچیده با انسجام واعتماد و موجودی(cla است و به خاطر موارد مرکزی در اطلاعات این اصول بخش اصلی تعریف در استانداردهای صنعتی است و اطلاعات در ارزیابی امنیت تکنولوژی در زوئن ۱۹۹۱ بیان شد  و با نماینده جامعه اروپایی در مورد این اصول است که در ایالت متحده اطلاعات با کمییته امنیت ملی در مورد سیستم اطلاعات برررسی  میشود و فرضیه ای رابرای امنیت کامپیوتر  نشاان میدهد که استاندارد بوده است و  کدها با دومورد معروف پیشرفت می یابند که اسازمان استاندارد بین المللی و استاندارد بریتانیا است که استاندارد در مورد کد انجام امنیت اطلاعات است که اطلاعات ادغام شده را مشخص می کند و انسجام واعتماد و موجودیت اطلاعات است و کادر و واتکین مشخص که استاندارد بریتانیایی بهترین تمرین در موارد بین المللی بود و مورد مشابه در تعریف موارد امنیت اطلاعات است و برطبق اصول اعتماد امنیت اطلاعات نیاز به تضمین اطلاعات دارد که از منبع شناخته شده یه پذیرنده است و اطلاعاتی را در همه اشکال مشخص می کند و باید از دستیابی حفاظت گردند و پپیپکین(۲۰۰۰) توانایی حفظ اعتماد براساس کیفیت مدیریت طبقه بندی برای مشخص کردن اطلاعات  به کار می رود  انسجام اصول صحت و کامل کردن اطلاعات در روش معتبر است تحت این موارد هر امنیت اندازه گیرشده باید در روشی که پردازش میشود وانسجام  در مورد داده موجود در مورد اصلاح شده است و در این هدف هر امنیت اندازه گیری شده باید تجمع و انتقال و بدون ادغام و تغییر و است . کمبود انسجام شامل کاهش صحت ویران کننده است و در این مورددر مورد تجویز دارو است که اگر نادرست باشد برای بیماران کشنده است و به منظور بدست آوردن  و حفظ انسجام اطلاعات تلاشها نیاز به انجام  در کل چرخه اطلاعات دارد  ودر مورد مجموعه و ذخیره اطلاعات است و هدف اصول فرعی مثل تایید است در حالیکه سازنده یکسانی را ایجاد و شامل فرایند موجود صحت اطلاعات است.

References

1. Aziz, Z. A. (2001). Impact of E-Banking and E-Commerce on Central Banking Functions. Bank Negara Malaysia. Retrieved September 7, 2010, from http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=34 2. Aziz, Z. A. (2003). Electronic Banking: The Way Forward. Bank Negara Malaysia from http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=131 (Access:9-7-10) 3. Bank Negara Malaysia. (2007). Financial stability and payment system report. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. 4. Calder, A. & Watkins, S. (2005). IT governance: A manager’s guide to data security and BS 7799/ISO 17799 (3rd edn.). London: Kogan Page. 5. Diana Chee Vun Hsai v Citibank Bhd [2009] 5 MLJ (Malayan Law Journal) 643 6. Labuschagne, L. (2000). A framework for electronic commerce security, Sihan Qing, Information security for global information infrastructure. Boston: Kluwer 7. Pipkin, D. L. (2000). Information security: Protecting the global enterprise. New Jersey: Prentice Hall. 8. Schneier, B. (2003). Beyond fear: Thinking sensibly about security in an uncertain world. New York: Copernicus Books. 9. Toscano, P. (2000). Toward an architecture of privacy for the virtual world. The John Marshall Journal of Computer & Information Law, 19 J. Marshall J. Computer & Info. L., 151. 10. Tryfonas, T., Gritzalis, D. & Kokolakis, S. (2000). A qualitative approach to information availability. In Sihan Qing (ed.) Information security for global information infrastructure (pp. 37-38). Boston: Kluwer Academic Publishers. 11. Whitman, M. E. & Mattord, H. J. (2005). Principles of information security (2nd edn.). Massachusetts: Course Technology.

Security Safeguards on e-Payment Systems in Malaysia: Analysis on the Payment Systems Act 2003

Sonny Zulhuda & Ida Madieha Abdul Ghani Azmi International Islamic University Malaysia Corresponding

Abstract

Central to the infrastructure of electronic commerce activities is the electronic payment system. This encompasses not only the issues of technical sophistication but also legal readiness. In the context of electronic commerce environment in Malaysia, this paper seeks to highlight and examine the Malaysian legal readiness in the aspect of electronic payment system, focusing on its Payment Systems Act 2003. The discussion is limited to the issue of electronic security measures embodied in the law. Within its restricted scope, this paper seeks to demonstrate how the law recognizes the importance of security measures in order to build confidence and trust among the public and mainly the users of electronic payments in the country.

Introduction

Malaysia regards electronic commerce as a powerful driver for the national development and economic growth. This belief has been reinforced by the setting up of national policies and enactment of laws seeking to ensure that processes, tools and technologies are put in place to facilitate the electronic commerce. Among those laws is the Payment Systems Act 2003 (Act 627). This piece of legislation was enacted to provide the framework for the regulation and supervision of the payment systems and payment instruments in Malaysia. The ultimate goal is to enhance the efficiency of payment system and to specifically provide the mandate to the banking regulator to effectively oversee and facilitate greater development of such system in the country. This law is expected to be influential in facilitating the electronic commerce in Malaysia, particularly its electronic banking practices. Nevertheless, among the biggest stumbling block to this law this law needs to pass through is the fear over security and privacy of the payment system itself. In order to do this, there is consequently a pressing need to identify whether or not the law has sufficiently addressed this issue. In particular, there is a need to identify the extent to which such legal instrument recognizes and requires the necessary security measures in the payment system in Malaysia. This paper attempts to answer two main questions: first, what are, conceptually speaking, the e-security measures required in electronic commerce system, especially the electronic payment system? Secondly, how does the Malaysian Payment Systems Act 2003 address those security measures? This paper is purely a legal, doctrinal and analytical study focusing mainly on the electronic commerce laws in Malaysia, in particular on the e-payment system as required in the Payment Systems Act 2003. This brief analysis is significantly important due to the lack of research currently undertaken on the system security implication of this particular legislation.

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.