مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐ ورزﺷﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺘﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر می باشد. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در بین پستهای مختلف بازیکنان حرفه ای فوتبال باشگاههای یزد بررسی شده است. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران (۲۸۸ ﻧﻔﺮ) ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ۱۶ ﺗﯿﻢ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ ۲۲/۷ ±۲/۵ ﺳﺎل، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن آﻧﻬﺎ ۷۱/۴ ± ۵/۹ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪ.ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ۱۷۷/۸ ± ۵/۹ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﮔﺰارش آﺳﯿﺐ ﻓﻮﻟﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ  در ﻣﺠﻠﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻃﺐ ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد: زﻣﺎن آﺳﯿﺐ، ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه، ﻧﻮع آﺳﯿﺐ، ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ، و ﺳﺎزوﮐﺎر وﻗﻮع آﺳﯿﺐ. زﻣﺎن آﺳﯿﺐ بررسی شدند. از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺒﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﺎدار، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﭘﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﻏﯿﺮﺑﺮﺗﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺳﯿﺒﻬﺎی  ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﯿﻤﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﻤﻬﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: آﺳﯿﺒﻬﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ- اﺳﮑﻠﺘﯽ، ﺳﺎزوﮐﺎر آﺳﯿﺐ،پست های مختلف فوتبال،  ﺷﯿﻮع، ﻓﻮﺗﺒﺎل

فهرست مطالب

ﭼﮑﯿﺪه    ۴
ﻣﻘﺪﻣﻪ    ۶
روشﺷﻨﺎﺳﯽ    ۹
روﺷﻬﺎی آﻣﺎری    ۱۰
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی    ۱۳
ﻣﻨﺎﺑﻊ    ۱۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﺎﻫﯿﻦ، م، ۱۳۷۲٫ آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ در ﻓﻮﺗﺒﺎل و روﺷﻬﺎی درﻣﺎن آن، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ: ۹٫

ﻓﺎﮐﺲ، ا.ل.، و د.ک. ﻣﺎﺗﯿﻮس، ۱۳۸۳٫ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش، ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻐﺮ ﺧﺎﻟﺪان، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:

.۶۰-۶۱

ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ، ر.، ح. داﻧﺸﻤﻨﺪی، م.ح. ﻋﻠﯿﺰاده، ۱۳۸۳٫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ: .۳۸۹-۳۹۱

Anderson, T. E., A. Larsen, L. Tenga, L. Engebretsen, and R. Bahr (2003

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ورزﺷﻬﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن  ﺸﻐﻮلاﻧﺪ (۵). ﻓﻮﺗﺒﺎل ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردی و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ (۴). ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺐ در اﯾﻦ  رﺷﺘﮥ ورزﺷﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ (۱۷ ،۷).

آﺳﯿﺐ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮهای در ورزش ﻗﻠﻤﺪاد   ﻣﯽﺷﻮد (۱۷). در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎن و ﻫﻤﮑﺎران درﺑﺎرۀ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ۲۶ درﺻﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ از  ﻣﯿﺎن آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ۶۷ درﺻﺪ آﺳﯿﺒﻬﺎی   ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﻨـﻪ ﺑـﻮد (۶). در ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﯾـﮕـﺮی درﺑـﺎرۀ  ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﻧﺮوژی، اﻧﺪرﺳﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش  ﮐﺮدﻧﺪ در ۳۵ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ۵۲ آﺳﯿﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  (۱/۶ آﺳﯿﺐ در ﻫﺮ ﺗﯿﻢ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ ۹۴ آﺳﯿﺐ در  ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی) ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۳۱ درﺻﺪ، از  ﻧﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮدﻧﺪ (۴). ﺗﺤﻘﯿﻖ دراور و  ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﺑﺎرۀ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن  داد ۷۴۴ آﺳﯿﺐ در ۱۳۸ ﺑﺎزﯾﮑﻦ رخ داده ﮐﻪ از اﯾﻦ  درﺻﺪ در زاﻧﻮ، ۱۵/ ۱۳ درﺻﺪ در ﻣﭻ ﭘﺎ، ۲۲/ ۲ ﺗﻌﺪاد ۲

درﺻﺪ در ﺳﺎق ﭘﺎ، و ۱۰/۸ درﺻﺪ در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ۴۰/۶ درﺻﺪ آﺳﯿﺐ از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﯾﻦ، ۱۹/۸ درﺻﺪ ﺿﺮبدﯾﺪﮔﯽ، ۱۹/۳ درﺻﺪ اﺳﭙﺮﯾﻦ، و ۳/۸ درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻮد (۸).

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی آﺳﯿﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺑﻌﻀﯽ آﺳﯿﺒﻬﺎ ﻓﺮد  آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ از ۱ ﻣﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن از  دﺳﺖرﻓﺘﻪ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻣﺮوز از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ونﻣﯿﭽﯿﻠﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ، اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ (۲۳). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ در ورزﺷﮑﺎران، ﺑﺨﺼﻮص در ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ، و رواﻧﯽ آﻧﺎن، ﺿﺮورﺗﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ (۳).

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت و روﺷﻬﺎی ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت و

ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﻟﺬا، ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻃﺐ ورزش در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺐ ورزش دور ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮑﯽ از ورزﺷﻬﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﯿﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ورزﺷﻬﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐ در ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﺳﺘﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر.

 روشﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ در بین پستهای مختلف بازیکنان حرفه ای فوتبال باشگاههای یزد بررسی شده است. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران (۲۸۸ ﻧﻔﺮ) ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ۱۶ ﺗﯿﻢ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ ۲۲/۷ ±۲/۵ ﺳﺎل، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن آﻧﻬﺎ ۷۱/۴ ± ۵/۹ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪ.ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ۱۷۷/۸ ± ۵/۹ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﮔﺰارش آﺳﯿﺐ ﻓﻮﻟﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ (۹) در ﻣﺠﻠﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻃﺐ ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد: زﻣﺎن آﺳﯿﺐ، ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه، ﻧﻮع آﺳﯿﺐ، ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ، و ﺳﺎزوﮐﺎر وﻗﻮع آﺳﯿﺐ. زﻣﺎن آﺳﯿﺐ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ:

دﻗﯿﻘﮥ ۱ ﺗﺎ ۱۵ ﺑﺎزی، ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ؛ دﻗﯿﻘﮥ ۱۶ ﺗﺎ ۳۰ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ، ﯾﻌﻨﯽ اواﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ؛ و دﻗﯿﻘﮥ ۳۱ ﺗﺎ ۴۵ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ. زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ: ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪهای ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ، ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ، و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فوتبال و تاریخچه آن
 • مقاله آمادگی فوتبال
 • مقاله تاریخچه فوتبال در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.