مقاله بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تعداد صفحات : ۹۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نوجوانی و جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی اند روح لطیف و قلب ظریف نوجوانان و جوانان جلوه آفرینش و صحیفه مصفای هستی است جوانی تبلور شور و هیجان ،‌ گذشت و ایثار ،‌قدرت و توان ،‌صداقت و صراحت،‌شجاعت و قاطعیت ،‌امید و آرزو ‌،عشق و محبت و خلوص و پاکی است .

در نگاه جوان شور زندگی و آهنگ سازندگی متجلی است پس با توجه به اهمیت و نقش نوجوانان و جوانان بعنوان نیروهای فعال و با توجه به خطراتی که بر سر راه این قشر وجود دارد چگونگی گذران اوقات فراغت اهمیت دارد که ما سعی کردیم ضمن این تحقیق یک نظر اجمالی از نحوه ی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد “ناحیه ی دو”‌داشته باشیم .

آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد .

جامعه آماری نیز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و یافته های این تحقیق نشان می دهد علائق دانش آموزان به تماشای تلویزیون ، رفتن به پارک و تفریح و بازی ، ورزش کردن ، گذران اوقات فراغت با خانواده و … در اولویت می باشد.

– دانش آموزان اوقات فراغت کمی دارند.

– گروه همسالان و خانواده نقش زیادی در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دارند.

– سهم تلویزیون ، اینترنت ، موسیقی بر خلاف علاقه ی زیاد دانش آموزان در گذران اوقات فراغتشان کم است.

– مطالعه علمی و غیرعلمی نیز به نسبت جایی در گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان ندارد.

– دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغت خود رضایت کافی ندارد.

– مسوولان مدرسه و شهرستان اقدامات لازم و کافی را جهت فراهم آوردن امکانات برای گذران اوقات فراغت انجام نداده اند.

– فعالیت های ورزشی و تفریح و تفرج بر خلاف علاقه ی زیاد دانش آموزان در گذران اوقات فراغتشان از نقشی کمرنگ برخوردار است.

واژه های کلیدی: اوقات فراغت  ، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌ ،‌مطالعه ی علمی ، فعالیت های ورزشی ، رضایت دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول : مبادی تحقیق
۱-مقدمه ۱
۲-موضوع تحقیق و تبیین آن ۳
۳-بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)۵
۴-انگیزه محقق در انتخاب موضوع۷
۵-هدف تحقیق ۸
۶-ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)۹
۷-واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ۱۱
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف- سابقه نظری تحقیق ۱۲
تاریخچه ۲۱
ب- سابقه عملی تحقیق ۲۴
۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان۲۴
۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران۲۹
۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ۳۴
ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ۳۶
فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)
الف- فرضیات ۳۷
۱-تعریف فرضیه ۳۷
۲-انواع فرضیه ۳۷
۳-فرضیات این تحقیق ۳۸
۴-سؤالات پژوهشی۳۸
ب- جامعه آماری و نمونه گیری ۳۹
۱- تعریف جامعه آماری ۳۹
۲- جامعه آماری این تحقیق ۳۹
۳- تعریف نمونه گیری۳۹
۴- انواع نمونه گیری۴۰
۵- نمونه گیری در این تحقیق ۴۰
ج- جمع آوری اطلاعات۴۳
۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ۴۳
۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ۴۳
۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق۴۷
۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ۴۷
۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات۴۸
د- روش تحقیق ۴۸
۱- تعریف روش تحقیق ۴۸
۲- انواع و روش های تحقیق ۴۹
۳- نوع و روش این تحقیق ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)۵۱
ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)۶۸
ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )۷۱
فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش
۱- نتیجه تحقیق۷۸
الف- نتایج کلی و فرضیات۷۸
ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی۸۰
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی۸۲
الف- پیشنهادات محقق۸۲
ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان۸۳
۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع۸۴
۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق۸۶
۵- فهرست منابع(کتابنامه)۸۷
۶- پیوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

منابع

– دبیرخانه شورای عالی جوانان ، چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت بین نوجوانان و جوانان

– با تقوا ، مهدیه ، ۱۳۸۳، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.

– مکی ، محمد ، ۱۳۸۱، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد.

– دلاور ، علی ، ۱۳۷۳، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور

– حافظ نیا ، محمد ، ۱۳۸۴، روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

– بهارستان ، جلیل ، بررسی هندسه جوانی و سیاق جوانی کردن

– سازمان ملی جوانان ، اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان

– مجلات پیوند ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ایران

۱- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت ،‌رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی کامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کند که آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی بوجود بیاورند که نوجوان بخشی از اوقات خود را در کنار پدر و مادر بگذراند درست است که او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی کند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی کند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان که دانش آموزان از درس و بحث و تکلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و کمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در کارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی  ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.

۲- موضوع تحقیق و تبیین آن:

موضوع تحقیق :‌”بررسی میزان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد”

تبیین موضوع تحقیق :

فراغت در لغت آسودگی و آسایش معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیری های روزمره که نوعاً‌موجب خستگی می گردد بکار می رود اما فراغت از دیدگاه جامعه شناسی به این استنباط عام محدود نمی شود و تعریف و تبیین آن عملاً‌به گشایش باب وی‍ژه ای در حوزه ی این علم تحت عنوان جامعه شناسی فراغت انجامیده است اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود ،‌برای عالمان دقائق تفکر و تعمق و برای هنرمندان زمان ابداع و ساختن باشد .

در عین حال برای عده ای نیز اوقات فراغت ملال آورترین لحظه هاست اوقات فراغت از دیدگاه های متفاوت تعاریف متمایزی می یابد اما اغلب در این مورد اتفاق نظر دارند که این اوقات عبارتست از ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموری شود که شخص به آن تمایل دارد تا حد ممکن نباید باشد یا منبع درآمدی برای شخص محسوب گردد بلکه به سبک تنوع ،‌ایجاد سرگرمی و فراهم آوردن امکانات رشد فکری و جسمی در راستای تعادل و رسیدن به ارزشهای معنوی منجر گردد حال این سؤال پیش می آید که نوجوانان و جوانان اوقات فراغت خود را صرف چه کاری می کنند؟‌آیا بدنبال بدست آوردن نشاط و تجدید قوای جسمی و روحی خود می کنند یا فراغت آنان صرف از خود بیگانگی و مترادف بیکاری قرار می گیرد؟

این مهم است که این اوقات اگر بصورت صحیح و اصولی مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی ها را پاسخ دهد و نیز می تواند مانعی برای بروز رفتارهای نابهنجار در نوجوانان و جوانان ،‌این آینده سازان واقعی جامعه قرار گیرد برنامه ریزی های علمی و سازنده برای گذراندن اوقات فراغت می تواند جوانان و نوجوانان یک جامعه را اعم از دختر و پسر در جهت رشد شخصیت و نیروی خلاق از پیش برد و در عین حال بی توجهی نیز ممکن است سبب تزلزل شخصیت ،‌انحراف‌ ،‌کجروی و در نتیجه به هدر رفتن نیروی فعال او شود.

بنابراین سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که :

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را صرف چه اموری می کنند ؟ چرا؟

۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)

اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقائق تعمق و تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد در عین حال برای عده ای نیز این اوقات ‌،به جای “فراغت”‌ملال آورترین لحظه هاست.

واقعیت های تاریخی حاکی از آن است که تا مدت ها بعد از انقلاب صنعتی کار همراه با استثمار شدید ،‌مجالی برای فراغت باقی نمی گذاشت اما به تدریج ساعات کار محدود شد و اوقات فراغت با ابعاد و معانی تازه خود در جامعه شکل گرفت از این جهت باید فراغت را پدیده ای متعلق به عصر جدید دانست چنانکه کارکردهای فراغت را “رفع خستگی و استراحت ” ،‌تفریح و سرگرمی و بالاخره “رشد شخصیت و شکستگی آن “‌بدانیم طبیعی است نیاز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاصی نیست ولی از آن جا که کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا به اوقات فراغت (با میانگین سنی ۱۶ سال)‌می باشد هدایت و ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند در شکل گیری شخصیت آنان و سازندگی جامعه نقش بسزایی داشته باشد گفتنی است که یکی از مشکلات پایدار جوامع فعلی فراهم آوردن وسایلی است که نیاز به فعالیت های تفریحی سالم و کافی را تأمین نماید با این که فقدان وسایل تفریحی به هیچ وجه علت منحصر به فرد کجروی نیست غالباً یکی از موجبات آن محسوب می شود تحقیقات متعدد نشان داده است که رواج انواع تفریحات انحرافی در بسیاری از کشورهای غربی و در برخی از کشورهای در حال توسعه ناشی از نداشتن امکانات مناسب تفریحی ‌،عدم آگاهی ‌،نداشتن برنامه ی صحیح و نیز اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نادرست در این زمینه است که موجب شده است بسیاری از نوجوانان و جوانان به سوی فعالیت ها و تفریحات ناسالم کشیده شوند پژوهشهای انجام شده در ایران حاکی از این مطلب است که بسیاری از موارد شدید انحرافات در میان نوجوانان و جوانان نتیجه فقدان برنامه ریزی صحیح جهت گذران اوقات فراغت بوده است استکبار جهانی تمام تلاش خود را معطوف کرده تا جامعه ی اسلامی را از داشتن نیروی انسانی مطلوب محروم سازد بنابراین جا دارد به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب و وضع قوانین لازم توجه بیشتری به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شود عدم ارائه برنامه لازم و مناسب در این زمنیه موجب خواهد شد مروجین فرهنگ غرب با برنامه ریزی های جامع و منحرف کننده‌ی خود باعث رواج فساد و ابتذال میان قشر جوان و نوجوان شده ‌،اهداف شوم خود را تحقق بخشد.

۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع

نوجوانی و جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی اند روح لطیف و قلب ظریف نوجوانان و جوانان جلوه آفرینش و صحیفه مصفای هستی است جوانی تبلور شور و هیجان ،‌ گذشت و ایثار ،‌قدرت و توان ،‌صداقت و صراحت،‌شجاعت و قاطعیت ،‌امید و آرزو ‌،عشق و محبت و خلوص و پاکی است .

در نگاه جوان شور زندگی و آهنگ سازندگی متجلی است پس با توجه به اهمیت و نقش نوجوانان و جوانان بعنوان نیروهای فعال و با توجه به خطراتی که بر سر راه این قشر وجود دارد چگونگی گذران اوقات فراغت اهمیت دارد که ما سعی کردیم ضمن این تحقیق یک نظر اجمالی از نحوه ی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد “ناحیه ی دو”‌داشته باشیم .

وجود ضرب المثل هایی چون شیطان همیشه برای دست های خالی کار بدی می یابد. و نیز بیکاری مادر همه بیماری ها است ضرورت توجه به اوقات فراغت و چگونگی گذران آن را یادآوری می کند ] در از دست دادن وقت و صرف بدان ماند که کسی را گویند که “این درخت را بر کن”‌هر چه او اندیشه کند که بر کند نتواند ‌،گوید صبر کنم تا قوت یابم ،‌پس هر قدر صبر کند درخت قوی تر گردد و او ضعیف تر و کندن آن درخت دشوارتر گردد[

در تعریف اوقات فراغت آمده که فراغت دانش آموزان بخشی از مدت زمان روزانه هفتگی ماهانه یا سالانه است که در طی آن فرد می تواند به فعالیت های دلخواه بپردازد بنابراین اوقات فراغت زمان آزادی است که آنان فارغ از تحصیل با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدنبال خواسته ها و علائل خویش می روند و یا آن را هدر می دهد.

۵- هدف تحقیق :

الف- هدف کلی

بررسی میزان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد

ب- اهداف جزئی

۱- بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان

۲- بررسی سهم والدین و همسالان (دوستان )‌ در گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

۳- بررسی سهم تلویزیون ،‌اینترنت ،‌موسیقی و … در گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

۴- بررسی سهم مطالعه ی علمی و غیر علمی در گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

۵- نقش ورزش و فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت دانش آموزان

۶- میزان رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان

۷- خواست و انتظارات دانش آموزان از مسوولان در زمینه اوقات فراغت

۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)

بهره گیری مناسب از اوقات فراغت یکی از مشکلات اساسی و پایه ای جوانان است و این امر خود موجب تنش های فراوانی در زمینه انتخاب شیوه ی پر کردن اوقات فراغت می گردد که غالباً آنان را به اضطراب و نگرانی های بسیار دچار می کند و به از بین رفتن تعادل روحی آن ها منجر می شود جامعه شناسان فراغت معتقدند که در صورت فقدان برنامه و آماده سازی برای بهره برداری از اوقات فراغت ،‌فضای وسیع فراغت دشمن شماره یک انسان های جامعه خواهد بود این امر در مورد نوجوانان و جوانان ابعادی دهشناک خواهد داشت جوانان با نیرو و انرژی و امر و تمایل به فعالیت ،‌نمی توانند خلأ زمانی را تحمل می کنند و آسیب ها و ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی نیز از همین خلأ نشأت می گیرد.

100,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اوقات فراغت دانشجویان
 • مقاله بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن
 • تحقیق کیفیت گذران اوقات فراغت در بین جوانان
 • مقاله نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
 • تحقیق تأثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.