مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

تعداد صفحات : ۱۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مدیریت فراگردبه کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می پذیرد. و از آنجا که زمانی که سازمانها به وسیله مدیریت مشارکتی اداره می شود باعث احساس مسئولیت در بین کارکنان می شوند و آموزش صحیح می تواند در تعیین هدف های شرکت و آشنایی آن با کارکنان مؤثر باشند.

در سازمان ها ارزش کارکنان به حقوق که آنها دریافت می کنند بستگی دارد بنابراین بین کارکنان میزان حقوق و دستمزد می تواند نقش روانی فراوانی داشته باشد که در فرایند مسیر سازمان تأثیر خود را می گذارد بنابراین روش مناسب برای میزان حقوق و دستمزد می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. و از وظایف هر مدیر رهبری اثر بخش و مؤثر از منابع انسانی سازمان می باشد بطوری که رهبر با قدرتی که دارد می تواند نقش تعیین کننده ای در سمت و سو دادن افراد در زندگی شخصی و سازمانی و نتیجتاً خود سازمان باشد.

همچنین انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف و همسویی اهداف یک فرایند زنجیره ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود. سپس خواست را به دنبال می اورد و موجب تنش و کشش به سوی هدفی می گردد. محصول آن رفتار نیل به هدف است. توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود. بنابراین این تحقیق به بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان می پردازد.

جامعه آماری این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد می باشد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی به صورت قرعه کشی برای انتخاب  نمونه استفاده می شودو تعداد آن ۱۰۰ نفر می باشد.

نتایج نشان داد که رابطه معنا داری بین مشارکت کارکنان و افزایش عملکرد آنها وجود دارد. را بطه معنا  داری بین بکار گیری آموزش در سازمان و افزایش کارایی و جود دارد. رابطه معنا داری بین بکار گیری پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملکرد کارکنان سازمان وجود دارد. رابطه معنا داری بین بکار رهبری و افزایش کارایی عملکرد کارکنان وجود دارد. رابطه معناداری بین انگیزش و افزایش عملکرد کارمندان وجود دارد.

واژه های کلیدی: مشارکت کارکنان ، عملکرد، ، آموزش در سازمان ، کارایی ، پرداخت حقوق و مزایا ، رهبری ، انگیزش ، سازماندهی، برنامه ریزی،

فهرست مطالب

فصل اول:    ۱
کلیات تحقیق    ۱
مقدمه:    ۲
فرضیه های تحقیق:    ۵
هدف تحقیق:    ۵
ضرورت تحقیق    ۷
محدودیت ها و مشکلات تحقیق    ۸
تعریف واژه ها و اصطلاحات:    ۹
فصل دوم:    ۱۱
ادبیات موضوع    ۱۱
تاریخچه موضوع    ۱۲
مدیریت در دوران باستان    ۱۲
تعریف مدیریت:    ۱۴
اهمیت مدیریت:.    ۱۵
مدیر و مدیریت موفق و موثر:    ۱۵
سطوح مدیریت:    ۱۶
مهارتها ی مدیریتی:.    ۱۷
نقش های مدیریتی::    ۱۹
مدیریت مشارکتی:    ۲۱
فلسفه مدیریت مشارکتی:    ۲۲
پیش نیازهای نظام مشارکت:    ۲۲
مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی:    ۲۴
محدودیت های مدیریت مشارکتی:    ۲۵
انواع برنامه های مدیریت مشارکتی:    ۲۶
۱- نظام پیشنهادها:    ۲۶
مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها:    ۲۸
۲-نظام مدیریت کیفیت جامع:    ۲۹
ارکان مدیریت کیفیت جامع:    ۳۰
فلسفه ادوارد(دمینک)    ۳۱
۳-گروه های کنترل کیفی:    ۳۲
پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی:    ۳۳
و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن    ۳۴
۴- تیم های خودگردان:    ۳۵
۵- طراحی های مالکیت کارکنان    ۳۶
۶- مدیریت بر مبنای هدف    ۳۶
۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی    ۳۷
مدیریت منابع انسانی    ۳۸
وظایف مدیریت منابع انسانی    ۳۹
برنامه ریزی منابع انسانی:    ۳۹
برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش.    ۴۰
استخدام:    ۴۰
۲- آموزش و توسعه نیروی انسانی    ۴۱
۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی    ۴۳
۴- نظام جبران خدمات و انگیزه    ۴۵
اهداف:    ۴۶
۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی    ۴۷
۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی:    ۴۸
عناصر فراگرد ارتباطات    ۴۹
عناصر فرستنده یا منبع خبر    ۴۹
به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز    ۴۹
دریافت کننده:    ۴۹
بازخور:    ۵۰
موانع ارتباطات موثر:    ۵۰
اثرهای دراکی    ۵۰
مفاهیم کلمات    ۵۱
تفاوت در سطح سازمانی    ۵۱
دیگر موارد:    ۵۲
موارد دیگر در مورد ارتباطات:    ۵۳
۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان:    ۵۴
نظام حقوق و مزایا    ۵۷
شرح شغل:    ۵۷
روش طبقه بندی.    ۵۸
نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد    ۵۹
۱- نظریه عرضه و تقاضا    ۵۹
۲- نظریه هزینه زندگی    ۵۹
۳- نظریه قدرت پرداخت    ۶۰
۴- نظریه کارائی    ۶۰
الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی    ۶۲
۱- روش کار مزدی تکه کاری    ۶۲
۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها:    ۶۲
ب: روش های مزد کارانه گروهی    ۶۳
ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی:    ۶۳
د: طرح های تشویقی سرپرستان    ۶۴
رهبری اثر بخش    ۶۶
هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد    ۶۶
رهبری    ۶۶
منظور از  رهبری و  ویژگی های آن    ۶۷
فرق رهبری با مدیریت    ۶۸
منابع قدرت رهبری    ۶۹
وظایف رهبری    ۷۰
ویژگی های یک رهبر موثر    ۷۱
سبک های عمده رهبری    ۷۳
سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر:    ۷۳
نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت    ۷۴
مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری    ۷۵
(۱-۱) مدیریت ضعیف    ۷۶
(۱-۹) مدیریت وظیفه مدار:    ۷۶
تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی :    ۷۷
انگیزش:    ۷۹
تعریف انگیزش:    ۷۹
تئوریهای انگیزش:    ۸۰
تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو:    ۸۰
تئوری دو عاملی هرزبرگ:    ۸۲
تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد:    ۸۳
تئوری انتظار روم    ۸۳
تئوری برابری    ۸۴
تئوری تقویت انگیزش    ۸۴
مدیریت و انگیزش    ۸۶
شکاف وابستگی:    ۸۷
اندازه گیری میزان بهره وری:    ۸۷
پنج مرحله برای کامیابی    ۸۸
فصل سوم:    ۸۹
روش تحقیق    ۸۹
فرضیات    ۹۰
تعریف فرضیه:    ۹۰
فرضیه های این تحقیق    ۹۰
جامعه آماری و نمونه گیری:    ۹۲
تعریف جامعه آماری    ۹۲
جامعه آماری این تحقیق:    ۹۳
تعریف نمونه گیری:    ۹۳
انواع نمونه گیری:    ۹۴
نمونه گیری این تحقیق    ۹۵
روش های تحقیق    ۹۵
تعریف روش تحقیق    ۹۵
انواع روش های تحقیق    ۹۶
روش بکار گرفته شده در این تحقیق    ۹۹
روش های جمع آوری اطلاعات    ۹۹
مشاهده    ۱۰۰
پرسشنامه    ۱۰۰
مصاحبه    ۱۰۱
روش آماری:    ۱۰۱
سیستم کتابداری:    ۱۰۱
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق    ۱۰۱
فصل چهارم:    ۱۰۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۰۶
تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی    ۱۰۷
تجزیه و تحلیل فرضیه اول:    ۱۰۷
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم    ۱۰۸
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم    ۱۰۹
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم    ۱۱۰
تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم    ۱۱۱
فصل پنجم:    ۱۱۲
نتیجه گیری    ۱۱۲
نتایج این تحقیق    ۱۱۳
نتیجه فرضیه اول:    ۱۱۳
نتیجه فرضیه دوم    ۱۱۴
نتیجه فرضیه سوم    ۱۱۵
نتیجه فرضیه چهارم    ۱۱۶
نتیجه فرضیه پنجم    ۱۱۷
ارائه پیشنهادات :    ۱۱۸
منابع و مأخذ:    ۱۲۵
پیوست:    ۱۲۶

منابع و مأخذ:

۱- میرابی، وحیدرضا، مدیریت. (مبانی و استراتژی)، انتشارات شهر آشوب، ۱۳۸۰

۲- زارعی متین، حسن، مدیریت منابع انسانی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه قم، ۱۳۷۹

۳- رمضانی، جلال، مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها، پیام مؤلف، ۱۳۸۴

۴- میر سپاسی، ناصر، مدیریت استراتژی و روابط کار، انتشارات میر، ۱۳۸۱

۵- خلیلی، ناصر، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، ۱۳۷۸

۶- رمضانی، بهرام، مهارت های مدیریت برتر روش های ایجاد انگیزش در دیگران، نشر دایره، ۱۳۷۷

۷- عباس زادگان، سید محمد، اصول و مفاهیم، اساسی مدیریت، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۱۳۸۲

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند که نیروی کار برتر را حفظ می کند عاملی دیگری جزء بهای نازل کالا نیز وجود دارند که مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد کشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند که پیشرفت را تضمین می کند. چه بسا کشورهایی که با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله کشور های با درآمد کم و اقتصاد ضعیف تک محصولی به شمار می روند و کشورهای که با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی کار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاکتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به کمک می آید.

مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.

مدیران موثر، رهبران موثری هستند که با اعمال مدیریت اصلی و کار آمد خود می تواند نقش به سزایی در جامعه از طریق مشارکت در صنایع و ارائه خدمت مطلوب ایفاء نمایند و مدیران موثر و موفق مدیرانی هستند که ملبس به جامعه علم و تجربه باشند دیگر زمان آن که مدیر در یک برج بلند و لوکس بنشیند و از راه دور کنترل و دستور دهد سپری گردیده است حال زمان آن فرا رسیده است.

که مردان و زنان سخت کوش و مستعد و اثر بخش با ایجاد انگیزه و تقویت حس همکاری و جلب مشارکت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مدیریت سازمانهای وسیع و گسترده پیچیده کنونی را به عهده گیرند چرا که بدو مشارکت همگانی و بکار گیری کلیه عوامل و امکانات راه رسیدن به موفقعیت بس دشوار و خطیر است.

مدیریت را می توان متشکل از علم و هنر دانست به طور که بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و دیگر بخش را که موجب به کار بستن اندوخته در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نمایند.

فرایند مدیریت متشکل از ۵ عنصر به نام های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل، کارگزینی می باشد. که در بخشه های مختلف جامعه از جمله دولتی، صنعتی، بازرگانی و آموزش فعالیت می کند.

افراد به منظور تامین زندگی مادی و معنوی خود همه فعالیتهای اقتصادی در اقتصادبازار را انجام می دهند این امر طبیعتا هنگامی که فالیت اقتصادی در جهت الگو و نظم تشکیلاتی باشد نیز صحت دارد خواه آنها خودشان گاه درگیر فعالیت اقتصادی شوند خواه عمدتا ویژگی اقتصادی داشته باشند و خواه تنها فعالیت اقتصادی را نظم دهند، عجیب این که این امر اغلب به حساب نمی آید و نفعی که در به حداکثر رساندن درآمدها در اقتصاد بازار وجود دارد قدرت محرک کلیه فعالیتهای اقتصادی است زیرا هر فعالیتی که نیازمند کالاها و خدماتی باشد اما به عنوان کالاهای آزاد در اختیار عاملان نباشد مستلزم این است که جهت کسب و درآمدهای آتی کنترلی بر روی آنها باشد.

قبل از قرن هفدهم علم و فلسفه با یک دیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقعی می شوند و مرز مشخص میان آن دو وجود نداشت. تا آن که در دوران رنسانس فرهنگ اومانسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد این روند در خلال قرن ۱۷ آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن۱۸ زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود و پدیده استقلال انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیده اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانون مندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است در مورد اقتصاد هم اندیشمندان اقتصاد معتقد بودند که فعالیتهای انسان در تولید توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آن که بتوان و روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد.

فرضیه های تحقیق:

۱- رابط معنا داری بین مشارکت کارکنان و افزایش عملکرد آنها وجود دارد.

۲- رابطه معنا داری بین به کارگیری آموزش در سازمان و افزایش کارآیی کارکنان وجود د ارد.

۳- رابطه معنا داری بین به کار گیری پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملکرد کارکنان سازمان وجود دارد.

۴- رابطه معنا داری بین بکار گیری رهبری و افزایش کارآیی عملکرد کارکنان وجود دارد.

۵- رابطه معنا داری بین انگیزش و افزایش عملکرد کارمندان وجود دارد.

هدف تحقیق:

تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش کلی نزدیک به هم و در ارتباط با هم می باشند که به رفتارهای مهمی در سازمان می انجامد بسیاری از این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می شوند. نظم در کار، مشارکت در امور مختلف سازمان، پذیرش مسئولیت، عدم ترک کار و عدم غیبت از جمله عوامل و پیامدهای مثبت تعهد بالا می باشد که این پیامدها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان نقش اساسی دارند. چرا که کارمندانی که رفتارهای فوق را بروز دهند مدت زمان طولانی در سازمان می مانند و همچنین تلاش بیشتری را در راه موفقیت سازمان
می نماید. همچنین تعهد سازمانی علاوه بر اثرات بالقوه و جدی که بر عملکرد سازمان دارد می تواند پیشگویی کننده مهمی برای اثر بخشی و کارایی سازمان باشد. لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار بوده و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

به صورت مشخص چنانچه میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح بالایی برخوردار باشد می تواند آثار و تبعات ذیل را برای موسسه به دنبال داشته باشد. و به بیان دیگر می توان این موارد را به عنوان ویژگی های افراد و کارکنان متهد نیز بر شمرد:

۱- پذیرش و قبول ارزش ها و  اهداف موسسه از سوی کارکنان

۲- علاقه و تمایل شدید کارکنان به ماندگاری در سازمان ها

۳- به کارگیری حداکثر تلاش و توان در جهت انجام وظایف سازمانی.

همچنین شواهد و مدارک معتبری وجود دارد که حاکی از تایید تعهد سازمانی بر جنبه های مختلف رفتار کاری کارکنان می باشد که از جمله می توان به موارد مشروح زیر اشاره کرد.

اولاً احساس متعهد و وفاداری افراد به سازمان باعث می شود نرخ ترک خدمت و غیبت در سازمان کاهش یابد و با به حداقل ممکن برسد.

ثانیاً افرادی که از تعهد سازمانی بالایی برخوردار هستند، کمتر به فکر یافتن فرصت ها و موقعیت های شغلی جدید در دیگر سازمان ها می باشد.

ثالثاً تعهد سازمانی دارای تأثیر مستقیم در میزان تلاش و عملکرد کارکنان دارد و افرادی که از تعهد سازمانی بالایی برخورار هستند حداکثر مساعی و تلاش خود را در جهت انجام هر چه بهتر وظایف سازمانی به کار خواهند برد.

ضرورت تحقیق

امروزه ایران از لحظ زمانی در موقعیتی قرار دارد که تمایل و تلاش خود را به سوی صنعتی شدن معطوف کرده است اما وجود ابرقدرت های مخالف و تحریم های آنها از یک طرف و ضعف مدیریتی که امروزه در کشور وجود دارد از طرف دیگر مانع پیشرفت کشور شده است.

وقتی پا به یک سازمان می گذاریم مشاهداتی را می کنیم که سخت نشان دهنده ضعف مدیریتی آن است. کاغذ بازی که در سازمان وجود دارد و باعث می شود گاهی برای یک کار کوچک روزها معطل آن بود و یا عملکرد ضعیف کارکنان زمانی که از
بخش نامه ها اطلاعات ضعیفی دارند و بارها دیده شده که کارمندان در مورد یک موضوع مشخص درباره انجام کار ارباب رجوع دیدگاه های متفاوتی داشته باشند و اصلاً از یک فکر واحد برخوردار نیستند حتی زمانی که از دید بالاتری به مدیریت ضعیف کشور نگاه می کنیم مشاهده می کنیم درآمد نفتی کشور نمی تواند در مسیر درستی برای پیشرفت کشور قرار گیرند حتی این درآمد خود باعث عقب ماندگی کشور ما شده است زیرا خیلی راحت تصمیم گیری های ضعیف مدیریت را پوشش می دهد و از نمایان شدن ان جلوگیری می کند.

ضرورت مدیریت را می توان در فرمایشات حضرت علی (ع) و امام رضا نیز به روشنی مشاهده کرد.

حضرت علی (ع) می فرماید: بدون امیر مردم به جان یکدیگر خواهند افتاد.

امام رضا همچنین در لزوم رهبری می فرمایند:

۱- بقا و حیات هر ملتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.

۲- حفظ اصول و فروع دین و مکتب بستگی به وجود رهبر و مدیر دارد.

۳- جهت اجرای قوانین و جلوگیری از تجاوزات مردم نسبت به یکدیگر بنا به دلایل بالا و بسیاری از دلایل دیگر ضرورت این تحقیق مشخص می شود.

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

در جریان این تحقیق البته مشکلات و موانعی وجود داشت که به شرح زیر بیان می شود:

۱- کمبود منابع به طوری که کتابخانه ها تا یک حدی مجاز به تحویل کتاب بوده اند.

۲- شرایط سخت پخش پرسشناسه ها در سازمان ها بطوری که خیلی افراد از همکاری سر باز می زدند.

۳- وقت بسیار کمی که برای این تحقیق وجود داشت.

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

هماهنگی (Coordinqting): یعنی تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان به منظور محقق ساختن اهداف سازمان.

سازماندهی (Organizing): یعنی تعیین حد و مرز اختیارات که طبق آن وظایف از هم تفکیک می شوند و در عین حال بین وظایفی که اجرای آنها برای تحقق هدف معینی لازم است، ارتباط هماهنگی برقرار می نماید.

برنامه ریزی: شامل پیش بینی عملیات اساسی و تعیین طرق اجرایی آن به منظور تامین هدف سازمان می باشد.

انگیزش: حالتی درونی است که سطح، جهت و تداوم فعالیت انسان برای انجام کار را تحت تاثیر قرار می دهد.

بودجه: تنظیم بودجه یعنی ارائه برنامه‌های سازمان در قالب اعداد و ارقام پولی و مالی.

کنترل عملیات: روش هایی هستند که در امور تدارکات، بازاریابی، حسابداری و نظایر آن به کار می رود و عملیات مرتبط با تولید را در دوره های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی می کند.

مدیریت مشارکتی: در این سیستم مرئوسین می تواند مسایل مربوط به کار را آزادانه با مدیر در میان بگذارند و مدیر به جای موضع گیری در قبال ورود مرئوس به صحنه تصمیم گیری از او حمایت و پشتیبانی می نمایند.

تاریخچه موضوع

مدیریت در دوران باستان

انسان با انگیزه های گوناگون که همگی ناشی از اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی با دیگران بوده جوامع متعددی ایجاد و برای اداره آن چاره اندیشی کرده است. که روابط انسان ها خانواده را به عنوان اولین هسته سازمان اجتماعی بر اساس تمایلات فطری برای زندگی مشترک به وجود آورد. به تدریج مقررات ضروری مانند رهبری، تقسیم کار، مسئولیت مشترک و … در درون خانواده به وجود و از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. چنانکه سومری ها نوعی سیستم پدرشاهی توسعه یافته داشتند و کشاورزی و صنعت با معابد و زیر نظر روحانیون بود و در دست نوشته های مصری آمده است که هیچ حرفه و شغلی نیست که مدیری نداشته باشد و در یونان اولین نظریه های دولت و حکومت شکل گرفت. در ایران دستورات زرتشت مبنای سازماندهی حکومت های ایران شد. همچنین در چین مدیریت و حکومت یک ودیعه الهی محسوب می شد و با صیغه آسمانی و الهی در هم آمیخته بود. شبکه منظم یرای ارتباط، انتخاب فرمانروایی از سوی حکومت نیز در چین شکل گرفت. و اما بعد از این دوران در روم باستان با عناوینی همچون مدیر سر شماری و ارزیابی مالیات ها، مدیر امور دام ها، سرپرستی وظایف مدیر نیروی دریایی بر می خوریم که امروزه هم رایج است.

120,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.