مقاله بهره وری کشاورزی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله بهره وری کشاورزی

تعداد صفحات :۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

اصولاً توسعه اقتصاد کشور تأثیرپذیر از توسعه بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی نیز از طریق تولید محصولات مختلف در سراسر کشور میسر می باشد . از میان راههای مختلف افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در تکنولوژی موجود می باشد که با محدودیت هایی روبروست و شاید مناسب ترین راه حل جهت برقرار ساختن نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود بهره وری عوامل تولید یعنی بدست آوردن تولید بیشتر ازمجموعه ثابتی ازعوامل تولید است.

با توجه به ارزآوری محصول زیره در کمک به روند توسعه اقتصادی کشور و اینکه استان خراسان نقش بزرگی در تولید این محصول دارد، افزایش تولید این محصول در این استان از جایگاه خاصی برخوردار است .نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروی کار ، کود شیمیایی و بذر مصرفی رابطه معنی داری از لحاظ آماری با تولید دارند و زارعین زیره کار ترکیب بهینه عوامل تولید را به کار نبرده و از آنها به طور منطقی و دزست استفاده نمی کنند. ترکیب بهینه عوامل تولید در یک هکتار شامل ۶۳/۱۶ روز-نفر نیروی کار ، ۷۴۷/۵۵۴ کیلوگرم کود شیمیایی و ۲ دفعه آبیاری می باشد، لذا جهت صرفه جویی در مصرف نهاده ها و افزایش تولید بایستی مصرف نهاده هایی که در ناحیه سوم بوده و کشش آنها منفی است ،کاهش یابد و مصرف نهاده هایی که در ناحیه اول  بوده و کشش آنها مثبت است، افزایش یابد.

واژگان کلیدی: زیره سبز، بهره وری ، بهره وری متوسط، بهره وری نهایی، مقادیر بهینه

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
موادوروشها   ۶
نتایج وبحث   ۹
منابع مورد استفاده   ۱۵

منابع مورد استفاده

اندازه گیری بهره وری،معاونت آموزش وتحقیق وزارت صنایع سنگین،۱۳۷۱

ترکمانی،ج وع.شیروانیان(۱۳۷۷)،ارزیابی بهره وری کشاورزان ازفن آوری نوین،اقتصادکشاورزی وتوسعه،شماره ۲۴،ص ۴۲-۳۱

حیاتی،ب وا،پیمان.(۱۳۷۷)،بررسی کارایی عوامل تولیددرمحصول نخوددیم استان کردستان،مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،تهران،ص۱۳۴-۱۲۳

دشتی،ق.(۱۳۷۵)،تحلیل بهره وری وتخصیص بهینه عوامل تولیددرصنعت طیورایران،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص۸۳-۷۲٫

سلامی،ح.(۱۳۷۷)مفاهیم واندازه گیری بهره وری درکشاورزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه شماره ۱۸ ،ص۳۱-۷

سلامی،ح.شاهنوشی،ن.(۱۳۷۹)،مقایسه بهره وری دربخش های صنعت وکشاورزی وعوامل مؤثربرآن مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،مشهد،ص۳۰۷-۲۸۷

کهنسال،م.دهقانیان،س.(۱۳۷۵)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص۱۹-۱٫

گجراتی، دامودار، (۱۳۷۲)،مبانی اقتصادسنجی،ترجمه حمیدابریشمی،ج،۲،دانشگاه تهران.

عزیزی ،ح و سلطانی ،غ.(۱۳۷۹)،تعیین بهره وری عوامل تولید و اندازه مقیاس باغ زیتون مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، ص ۴۱۲-۳۸۵

موسی نژاد ،م.محرابی آبادی ،ح.(۱۳۷۵)،بررسی بهروری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران ،زابل،ص ۸۳-۷۲ .

۱۱- Bauer ,L.L. and  Hancok , C . R . (1975). The Productivity of Agriculture Research and Extension in the south east , S. J . A E con.

12- Capalbo , S.M and Denny , M. G . S (1986), Testing Long – Rum Productivity modles for the canadian and u.s Agricultural Production function.

13- Frisvold , G . and K . Ingram . (1995), Source of Agricultural Productivity growth and stangation in sub sagaram africal . Agri Econ . 13.

15- Lynde, D. and J. Rlchmond , (1991), The Role of Public Capital In Production . The Review of Economics anmd Statistics . NO184.

16- Rosegrant , W. and E. Evenson . (1992), Agricultural Productivity and Source of Growth in South Asia . Amer . J. Aper Econ August.

17- Sharma , v.P and Sing .  R.V. (1993), Resource  Productivity  Allocation Efficiency in Millk Production in Himachal Pradesh  . lnd . J. A. E.

18- Wong , L.F . (1989), Agricultural Productivity inchina and India a Comparayive Analysis

مقدمه

اصولاً توسعه اقتصاد کشور تأثیرپذیر از توسعه بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی نیز از طریق تولید محصولات مختلف در سراسر کشور میسر می باشد . از میان راههای مختلف افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در تکنولوژی موجود می باشد که با محدودیت هایی روبروست و شاید مناسب ترین راه حل جهت برقرار ساختن نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود بهره وری۱عوامل تولید یعنی بدست آوردن تولید بیشتر ازمجموعه ثابتی ازعوامل تولید است(۳)

امروزه بهره وری فراتر ازیک معیار و شاخص اقتصادی است بلکه به عنوان یک رویکرد، یک فرهنگ و نگرش نظام گرا و کلی گرا از همه اجزاء مطرح است. افزایش بهره وری می تواند سهم زیادی در بهبودکیفیت زندگی اجتماعی داشته باشد ازسوی دیگر نیز تغییر در بهره وری آثارسیاست های گذشته دولت را دربخش تولیدی منعکس می کند. افزایش بهره وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن بوده در نتیجه توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخشهای تولیدی رقیب در بازارجهانی افزایش می دهد.

استان خراسان با خصوصیات خاص اقلیمی و تنوع آب و هوایی، بخشی از مناطق خشک ونیمه خشک را شامل می شود که برای بهره برداری از منابع محدودآب بایستی محصولات زراعی سازگار با شرایط خشک و نیمه خشک را برای آن ترویج کرد و با توجه به دامنه وسیع مصرف داروهای گیاهی درطب سنتی ایران و فراوانی گونه های مختلف این گیاهان کشورما را ازدیرباز مرکز عمده تولید، فرایند، مصرف و صدور تعداد زیادی از گیاهان دارویی قرارداده است که زیره سبز۱ از جمله آنها می باشد. با عنایت به اینکه تلاشهای اقتصادی انسان همواره به کسب حداکثر بازده ازحداقل منابع معطوف بوده است بنابراین گفته می شود بهره وری امری جدید نبوده وقدمتی برابربا تاریخ بشر دارد.شارما و سینگ۲(۷)، در مقاله ای تحت عنوان بهره وری و کارایی تخصیصی منابع در تولید شیر در هیماچال پرادش با برازش توابع تولید مختلف برای نژادهای مختلف گاو در فصول متفاوت نسبت به محاسبه ارزش بهره وری نهایی اقدام کرده و مسئله تخصیص بهینه منابع را مورد بحث قراردادند.

هانکوک و باور۳(۱۲)، در پژوهشی با عنوان بهره وری مخارج تحقیقات و ترویج کشاورزی در آمریکا ضمن استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس نسبت به محاسبه بهره وری نهایی نهاده ها اقدام کردند.

وانگ۴ (۱۸)، درمقایسه تحلیل بهره وری کشاورزی چین و هند با استفاده از داده های سری زمانی سالهای ۸۳-۱۹۶۰ به محاسبه بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل در دو کشور پرداخته است.

دنی و کاپالبر۵(۱۳)، در جهت آزمون الگوهای بلندمدت بهره وری برای بخش های کشاورزی کانادا و آمریکا با بهره گیری از داده های سری زمانی نسبت به محاسبه بهره وری عوامل تولید چای با استفاده از تابع تولید پرداختند و نتیجه گرفتند که بطورکلی بهره وری عوامل تولید پایین بوده بعبارتی چایکاران دارای کارایی پایین می باشند ولی می توانند با افزایش بهره وری نهاده از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه متوسط چای شوند.

فرایس ولد و اینگرام۱(۱۴)، منابع تفاوت های بهره وری کشاورزی را در بین ۲۸ کشور SSA (آفریقای نیمه بیابانی) برای سالهای ۱۹۸۵-۱۹۷۳ بررسی کردند این منابع شامل کیفیت زمین، استفاده ازنهاده های مدرن، سرمایه گذاری عمومی درتحقیقات کشاورزی و دسترسی به مواد کالری زای اصلی، رشد صادرات کشاورزی و عدم ثبات صادرات کشاورزی است بر اساس نتایج بدست آمده رشد در میزان استفاده از نهاده های سنتی، منبع حاکم در رشد تولیدات است و نهاده های مدرن در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

لیند و ریچ موند۲(۱۵)، با استفاده از اطلاعات سالانه دوره ۸۹-۱۹۵۸ تأثیرمیزان سرمایه عمومی در هزینه های تولید بخش خصوصی آمریکا را مورد بررسی قراردادند. شواهد حاصل از این مطالعه نشان داد، زیرساختهای عمومی نقش مهمی در بهره وری بخش خصوصی آمریکا بازی می کند.

روسی گرنت و  اونسون۳(۱۶)، رشد بهره وری کل عوامل و منابع رشد بهره وری در هند را مورد بررسی قراردادند برای این منظور آنها از شاخص ترانکویست –تیل۴ استفاده کردند. نتایج نشان دادکه رشد TFP بیانگرحدود تولید محصولات درطی ۸۵-۱۹۷۵ بوده است و منبع رشد بهره وری تحقیقات، ترویج عمومی و تحقیقات خصوصی است .

محرابی وموسی نژاد(۱۱)، به بررسی بهره وری پسته در شهرستان رفسنجان پرداختند اینان نیز با استفاده از روش آنالیز واریانس نقش هر یک از عوامل در ایجاد تفاوب بین میانگین عملکرد مربوط به آن عامل را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند و نتیجه گرفتند که از نهاده آب بدلیل کمبود شدید آن درمنطقه کمتر از حد بهینه استفاده شده است کود حیوانی اثر معنی داری برعملکرد تولید ندارد، بافت خاک، سطح تحصیلات کشاورز و میزان مالکیت کل اراضی کشاورز اختلاف معنی داری در عملکرد بوجود نمی آورد.

حیاتی و همکاران(۳)، به بررسی عوامل تولید نخود دیم در استان کردستان پرداختند. اینان نیز جهت تعیین هر یک از عوامل تولید از تابع تولید استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که عوامل تولید از قبیل بذر، کود فسفاته و کود ازت ازلحاظ آماری با مقدار تولید رابطه معنی داری ندارند وعوامل تولید نیروی کار، سم و ماشین آلات در تابع تولید به لحاظ آماری معنی دار بوده و زارعین نیز ترکیب بهینه عوامل تولید را استفاده نکرده اند.

دشتی و یزدانی(۴)، به تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران پرداختند در مجموع با عنایت به بیشتر بودن مقادیر بهره وری دان طیور، بهره وری کل عوامل تولید، بازده نسبت به مقیاس و نیز وضعیت مطلوبتر تخصیص عوامل در واحدهای با ظرفیت پایین تر نتیجه گرفتند که واحدهای مزبور با تخصیص کاراتر منابع از عملکرد یهتری نسبت به واحدهای بزرگتر برخوردارمی باشند.

سلامی و شاهنوشی(۶)، به مقایسه بهره وری در بخشهای صنعت و کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن پرداختند و نتیجه گرفتند که نسبت بهره وری صنعت به کشاورزی در طول سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۷۲ کمتر از یک بوده به عبارتی بهره وری عوامل در کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است. نسبت واردات مواد اولیه صنعت به کشاورزی، صادرات کالا و خدمات ، واردات کالا وخدمات وسرمایه گذاری در حمل ونقل تأثیر مثبت و اجرای برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی تأثیر منفی بر روی نسبت بهره وری عوامل تولید در صنعت به کشاورزی داشته است.

موادوروشها

۱ Cuminum  Cyminum-

2 Sharma and Sing-

3 Bauer and Hancok-

4 Wong-

5 Caparlber and Deny-

1 Frisvold and Ingram

2 – Lynde and Richmond

3 – Rosegrant and Evenson

15,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بهره وری
 • مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران
 • پایان نامه بهره وری
 • مقاله عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی
 • مقاله راهکارهای افزایش بهره وری
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.