مقاله تصفیه فاضلاب

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله تصفیه فاضلاب

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره مراحل تصفیه فاضلاب، انواع فاضلاب، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فاضلاب، سیستم های تصفیه فاضلاب شهری، مهمترین تفاوت های فاضلاب صنعتی با خانگی، اصول کلی تصفیه و تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه را توضیح می دهد.

هدف از تصفیه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم،پاک نگهداری محیط زیست و بازیابی فاضلاب می باشد.

تصفیه خانه فاضلاب مراغه در زمینی به مساحت ۱۷٫۵ هکتار (با منظور نمودن توسعه تا سال ۱۴۰۰) در حد فاصل رودخانه صوفی چای و جاده روستائی ده قلعه در فاصله مناسبی تا روستای پهرآباد واقع شده است. فاضلاب خام توسط لوله بتنی به قطر ۱۲۰۰ میلی متر وارد آخرین منهول خط انتقال در محوطه تصفیه خانه می گردد.

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب از سه مرحله تشکیل شده است که بقرار زیل می باشد:

مرحله اول تصفیه مقدماتی شامل آشغالگیر دهانه درشت ، آشغالگیر مکانیکی دهانه ریز و حوض دانه گیر می باشد. در مرحله دوم که تصفیه اولیه می باشد ته نشین اولیه فاضلاب انجام می گیرد و در مرحله ثانویه حذف مواد آلی کلوئیدی و محلول در این مرحله انجام می پذیرد . فرآیند بیولوژیکی لجن فعال به روش اختلاط کامل است.

واژه های کلیدی: تصفیه فاضلاب، فاضلاب شهری، تصفیه اولیه ، تصفیه ثانویه ، تصفیه ثالث ، تصفیه فاضلاب به روش SBR   پیشرفته، فرآیند ICEAS

فهرست مطالب

هدف از تصفیه فاضلاب    ۱
مراحل تصفیه فاضلاب    ۱
سیستم های مهندسی تصفیه فاضلاب    ۲
انواع فاضلاب:    ۲
مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فاضلاب    ۳
سیستم های تصفیه فاضلاب شهری    ۴
تصفیه اولیه – تصفیه ثانویه – تصفیه ثالث    ۴
تصفیه اولیه:    ۴
طراحی تصفیه اولیه:    ۴
۱ غربال کردن یا آشغال گیری:    ۵
تصفیه ثانویه سیستم های تصفیه فاضلاب شهری:    ۷
طراحی تصفیه ثانویه:    ۹
لجن فعال    ۱۰
هوادهی لجن فعال    ۱۰
برکه ها و لاگونها    ۱۱
گندزدایی جریانهای خروجی    ۱۲
تصفیه و دفع لجن:    ۱۴
تغلیظ لجن    ۱۴
دفع لجن    ۱۵
تصفیه ثالت    ۱۵
تصفیه ثالث یا تصفیه پیشرفته فاضلاب:    ۱۵
حذف نیتروژن    ۱۶
متداول ترین فرایند ها جهت جداسازی آمونیاک:    ۱۶
حذف فسفر    ۱۶
دفع فاضلاب و استفاده مجدد از آن:    ۱۶
انواع و خواص فاضلاب ها    ۱۷
مهمترین تفاوت های فاضلاب صنعتی با خانگی :    ۱۸
آلودگی فاضلاب    ۱۹
۱- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand    ۱۹
۲- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand    ۲۰
۳- تعیین مقدارTotal  oxygen demand    ۲۱
۴- تعیین مقدار Dissolved  solids    ۲۱
اصول کلی تصفیه ی فاضلاب    ۲۲
انواع تصفیه ی زیستی به قرار زیر است :    ۲۵
تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه    ۲۸
محل تصفیه خانه فاضلاب:    ۲۸
مراحل اجرائی:    ۲۸
مبانی کمی فاضلاب ورودی (مربوط به یک مدول):    ۲۹
مبانی کیفی فاضلاب ورودی:    ۲۹
مشخصات کلی طرح:    ۲۹
مشخصات سیستم تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۰
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۰
مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:    ۳۰
واحدهای تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۰
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مراغه:    ۳۱
تصفیه فاضلاب به روش SBR   پیشرفته (ABJ-ICEAS   ):    ۳۱
فرآیند ICEAS :    ۳۳
امتیاز فرآیند ABJ-ICEAS:    ۳۴
منابع :    ۳۸

منابع :

”مهندسی محیط زیست“ نوشته پوی، روو، و چپانوگلاس، ترجمه دکتر محمد علی کی نژاد و مهندس سیروس ابراهیمی، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند

هدف از تصفیه فاضلاب

۱- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

۲- پاک نگهداری محیط زیست

۳- بازیابی فاضلاب

۴-تولید کود طبیعی

۵-تولید انرژی

 مراحل تصفیه فاضلاب

مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.

مرحله سوم (تصفیه پیشرفته و یا تصفیه نهایی ) : شامل است بر زلال سازی و کاربرد یک وچند روش از تصفیه ی تکمیلی زیر :

_ ادامه ی فرایند نیترات زدایی

_گذرانیدن فاضلاب از صافی های ماسه ای و یا micro filtration

_ activated  carbon

_ نمک زدایی باروش تعویض ین

_ روش اسموزی وارونه و ……..

نکته: گندزدایی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب ) ، فرایندی است اجباری و باید در هر حالتی که تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد.

نکته : در صورتی  که تمام تاسیسات یک تصفیه خانه به درستی کار کنند ، می توان در مرحله ی دوم تصفیه آلودگی فاضلاب را ۹۰ تا ۹۶ درصد کاهش داد واین کاهش آلودگی برای برقراری ظوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منبع های طبیعی آب  حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است. ولی در صورتی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضا های سبز درون شهرها استفاده کنیم یک تصفیه ی پیشرفته که مرحله ی سوم را تشکیل دهد لازم می باشد.

نکته: ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان ۵۰تا ۸۰ درصد انتخاب نمود . در مقابل ممکن  است حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود.

نکته : در طراحی یکان های گوناگون تصفیه خانه ی فاضلاب و محاسبه ی مدت زمان توقف فضلاب در آنها ، باید نوسان های تولید فاضلاب در شهر نیز مورد توجه قرار گیرند.

سیستم های مهندسی تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب:

صنعتی: خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرایند تصفیه بسیار متغیر می باشد. بسیاری از فرایندهای مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نیز استفاده می شود.

شهری: حاوی آلاینده های بسیاری است. ترکیب فاضلاب با فصل ممکن است تغییر کند که ناشی از استفاده مختلف آب می باشد.

مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فاضلاب

جامدات معلق: عمدتاً شامل پسماندهای غذایی، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک می باشد.

مواد آلی فاضلاب : عمدتاً شامل پروتئینها (۴۰ تا ۶۰ درصد)، کربوهیدراتها (۲۵ تا ۵۰ درصد) و لیپیدها (تقریباً ۱۰درصد)

عوامل بیماریزا: انواع عوامل بیماریزا با منشأ آبی یافت می شوند که شامل باکتریها، ویروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه اولیه – تصفیه ثانویه – تصفیه ثالث

تصفیه اولیه:

هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده ، جداسازی جامدهای معدنی در کانالهای دانه گیر و بیشتر جامدات معلق آلی با ته نشینی ، جداسازی تقریباً نیمی از جامدات معلق که تقریباً ۳۰% BOD کل فاضلاب ورودی را تشکیل می دهند.

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی
 • مقاله تاریخچه تصفیه فاضلاب
 • مقاله تصفیه آب
 • پایان نامه وضعیت شبکه آب و فاضلاب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.