مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

هر شخص اجتماعی در گروه‎های اجتماعی که عضو آنهاست، در جامعه‎ای که بدان متعلق است، مقام و منزلتی و یا به اصطلاح جامعه‎شناسان پایگاهی دارد. جامعه انبوه روی هم انباشتة بی‎نظمی از موجودات انسانی نیست بلکه عناصر آن منظم و در ارتباط متقابل با یکدیگرند. ساختار اجتماعی به مثابه داربستی است که هر جزء و هر مفصل آن مشخص است هرچند که شخص و پایگاه از یکدیگر جدا نیستند ولی می‎توان به شیوة انتزاعی هریک را به صورت مفهومی جداگانه در نظر گرفت. به یک معنا نسبت پایگاه اجتماعی به شخص، مثل نسبت بعد است به ماده. ما در واقعیت عینی هر ماده‎ای را در ابعاد و هر بعد را درهیئت ماده‎ای مشاهده می‎کنیم.

پایگاه اجتماعی مقام و موقعیتی است که یک شخص در ساختار اجتماعی به اعتبار ارزیابی جامعه احراز می‎کند.« نقش اجتماعی، کار معینی است که به شخص سپرده می‎شود و پایگاه اجتماعی ارزشی است که جامعه برای « نقش اجتماعی » قائل است.  توصیف شخص اجتماعی به ما نشان می‎دهد که او چه هست درحالی که توصیف پایگاه اجتماعی به ما می‎گوید که افکار عمومی جامعه‎ای که شخص در آن زندگی می‎کند او را چگونه ارزیابی می‎کند.  « پایگاه اجتماعی یک شخص به میزان وسیعی در قید تصوری است که دیگران در جامعه از او دارند و این ارزیابی فرد به نوبه خود به درجة برخورداری یا محرومیت او از معیارهای پایگاه اجتماعی بستگی دارد. بنابراین پایگاه اجتماعی یک ساختة کاملاً ذهنی یا تخیلی نیست بلکه بر حضور عینی و واقعی چیزهایی که ارزش اجتماعی دارند مبتنی است.

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی  با پذیرش اجتماعی دانش­آموزان دختردوره ابتدایی  شهرستان ایذه می­باشد­.­این مطالعه روی ۲۳۹ نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی ارتباط معنی­داری وجود داشت.

کلیدواژه­ها: وضعیت اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ، نظریه «اروینگ گافمن»، «بوردیو»و «گیدنز»

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۵
بیان مسله     ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۸
اهداف تحقیق    ۹
فرضیههای تحقیق    ۱۰
پیشینه تحقیق     ۱۱
مروری برتحقیقات گذشته    ۱۱
۱-۴) تحقیقات داخلی    ۱۱
۲-۴) تحقیقات خارجی    ۱۲
۲-۵) بوردیو    ۱۴
۳-۵) گیدنز    ۱۵
۴- ۵) نظریه مبادله    ۱۵
مدل نظری تحقیق    ۱۷
۲٫ نظریه سوروکین    ۲۰
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی     ۲۱
۲ـ۲-۶ . قشر    ۲۳
۲ـ ۲-۷ .طبقه اجتماعی     ۲۴
شیوه محاسبه نمرات متغیرهای مستقلو متغیر وابسته    ۳۰
محاسبه نمره متغیر پذیرش اجتماعی بر وضعیت اقتصادی  بر پایه روش تحلیل عامل تأییدی    ۳۰
محاسبه نمره متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر پایه روش محاسبه    ۳۴
روش‌های آماری آزمون فرضیات تحقیق    ۳۴
چارچوب نظری تحقیق    ۳۵
فهرست منابع    ۳۶

فهرست منابع

ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(۱۳۸۳)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.

اسـکید مـور، ویلیام (۱۳۷۵)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی، تفکر نظری در جامعه‌شناسی»، (علی­محمد حاضری و دیگران)، تهران، انتشارات تابان.

آقایاری، سحر(۱۳۸۲)، «بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

چاوشیان، حسن (۱۳۸۱)، «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، ش ۴٫

ذکایی،محمد سعید(۱۳۸۶)، «فرهنگ مطالعات جوانان»، تهران، انتشارات آگه.

ذکایی، محمدسعید (۱۳۸۶)، «جامعه شناسی جوانان ایران»، تهران، انتشارات آگه.

رضایی، محمدحسین (۱۳۸۴)، «تحلیل جامعه شناختی پوشش اسلامی»، فصلنامه مصباح، ش۴۶، سال دوازدهم.

رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۶)، «توسعه و تضاد»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

ریتزر، جورج (۱۳۷۴)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی.

سراج زاده ،حسین(۱۳۸۱)،«چالش­های دین و مدرنیته»، تهران، انتشارات طرح نو.

سرمد، زهره و دیگران (۱۳۸۲)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه.

شویده، کریستین و فونتن، اولیویه (۱۳۸۵)، «واژگان بوردیو»، (مرتضی کتبی)، تهران، نشرنی.

علی­محمدزاده، خلیل و سلیمانی، زهرا (۱۳۸۴)، «زن، حجاب و حقوق از نگاهی دیگر»، تهران، انتشارات فردوس.

مقدمه:

در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .[۱] برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( ۲و ۱) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( ۱) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی – اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و … می باشند .( ۲) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( ۳) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت ۵ سالگی قسمت مهمی از – است که اطفال پس از ۶ سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( ۴) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.

( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( ۵ در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر ۲۲/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور ۶ درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، ۶ درصد مبتلا به۰/ ۹ درصد به اختلالات بینائی و ۸ / بیماریهای غیر واگیر، ۱ درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (۶- مخاطره اندازد.( ۸ بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .

بیان مسله :

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه  و بررسی بین وعیت اقتصادی اجتمایی با پذیرش اجتمایی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال های ۸۸-۸۹ بوده است (روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،۱۹۸۱)، پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی اجتمایی  (فلدمن،۱۹۸۱)،. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که: بین تغییر وضعیت اقتصادی دانش آموزان  با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (۰۱/۰≥p)؛ بین عامل انطباق مدارس  ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (۰۱/۰≥p) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه با پذیرش اجتمایی  برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (۰۱/۰≥p)و اخلاق کاری با عوامل شخصی (۰۵/۰≥p)و اجتماعی (۰۱/۰≥p) ، بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد،گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتمایی  رابطه معناداری دارد (۰۵/۰≥p)؛ و بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (۰۱/۰≥p) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر(۰۵/۰≥p) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد بین عوامل پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی افراد رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:

۱- بررسی وضعیت اقتصادی خانواده های  دانش آموزان ؛  با با برخورد همان دانش آموز با دیگر دانش آموزان یا محیط پیرامون

۲- بررسی پیشرفت تحصیلی یا عدم آن بر وضعیت اقتصادی  دانش آموزان

۳- بررسی پذیرش دانش  آموز مقطع ابتدایی  و با تایید همان اقتصاد خانواده بر دیگران و رضایتمندی کامل از اقتصاد خانواده خود

[۱] ادیبی، حسین و انصاری،عبدالمعبود(۱۳۸۳)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.ص ۸۹

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.