مقاله ذرت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله ذرت

تعداد صفحات : ۵۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

ذرت به دلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در دنیا گسترش یافت . در حال حاضر بیش از ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی دنیا به کشت ذرت اختصاص یافته است . از نظر سطح زیر کشت رتبه سوم و از نظر تولید و عملکرد رتبه اول را در بین غلات به خود اختصاص داده است. ذرت گیاهی است گرمسیری که بطوریکه ذرت از نظر سطح زیر کشت مکان، زراعت آن بعنوان یک گیاه پر محصول جهت تأمین کالری مورد نیاز بشر بطور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

عوامل محیطی موثر در جوانه زنی و سبز کردن ذرت عبارت از :رطوبت ، دما ، نوع خاک و تهویه است. مرحله جوانه زنی بذر ذرت و استقرار گیاهچه در خاک مراحل مهم در فنولوژی ذرت است .

ذرت به دلیل داشتن ریشه های عمیق و نیز قدرت خوبیکه در جذب مواد غذایی دارد، نسبت به حاصلخیزی خاک توقع چندانی ندارد. ذرت را می توان در خاک های مختلف کاشت ولی مناسب ترین آن خاک های عمیق با بافت متوسط زهکشی خوب و قدرت نگهداری زیاد آب می باشد .

ذرت نسبت به شوری خاک حساس است PH مناسب برای ذرت از ۶ تا ۷ می باشد.

اثرات خشکی به طور کلی، سلول ها و بافت های که در مراحل رشد و توسعه سریع هستند، بیشتر مشهود است، و از نقطه نظر مقدار و کیفیت محصول قابل برداشت، بعضی از دوره های رشدگیاهان بیشترین خسارت را نسبت به تنش آب دارند.به عنوان مثال،تنش آب در زمان گرد افشانی ذرت باعث لقاح مقدار کمی از تخمک ها شده، و یا هیچ یک از آنها تلقیح نمی شوند، و در نتیجه بلال ذرت بدون دانه می ماند.

سونگ و همکارانش اثر تنش خشکی بر روی رشد و توسعه ذرت را بررسی کردند، که استرس خشکی مانع از رشد و توسعه گل آذین ماده در گیاه ذرت می گردد. کوتاه شدن طول، قطر و وزن خشک و وزن بلال از اثرات کمبود آب بر روی بلال ذرت است.

به طور کلی تنش خشکی در مرحله گل دهی، عمدتاً تعداد دانه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. واسون(۲۰۰۰) اثر حجم آبیاری را در سه مرحله از رشد و توسعه ذرت بررسی و ملاحظه کردند، که گیاه ذرت حساسیت بالای نسبت به کمبود آب در مرحله گلدهی دارد. تنش جزئی خشکی در ایـن مرحله از میزان ظهور سلول های بنیادی گل جلوگیری نموده، و تعداد دانه ها را کاهش می‎دهد.در اثر تنش رطوبتی تأخیر در ظهور تاسل و ابریشم، باعث افزایش طول ASI شده، و در نهایت موجب می شودپخش و دریافت دانه گرده تقریباً و یا کلاً انجام نشود، و همچنین ممکن است، در طی این مرحله ابریشم های ظاهر شده در اثر کمبود آب و درجه حرارت بالا خشکیده و در نتیجه پذیرش دانه گرده و بدنبال آن جوانه زدن و رشد لوله گرده و کلاله و داخل تخمک ها تـحت تاثیر قرار گرفته، باروری بخوبی صورت نگیرد.و در نهایت تعداد دانه در بلال کاهش پیدا می‌کند .

واژه های کلیدی: ذرت، جوانه زنی، رشد زایشی ذرت ، رشد رویشی ذرت ، تنش خشکی، اجزاء عملکرد، تنش آب، مرحله گلدهی و گرده افشانی

فهرست مطالب

مقدمه    ۲
۱-    ذرت    ۶
۱-۱٫ منشاء و تاریخچه ذرت    ۶
۲-۱٫ اهمیت محصول ذرت    ۷
۳-۱٫ طبقه بندی ذرت    ۸
۴-۱٫ ویژگیهای انواع ذرت    ۱۰
۵-۱٫ فنولوژی ذرت    ۱۱
۱-۵-۱٫ جوانه زنی و سبز کردن ذرت    ۱۱
۲-۵-۱٫ مرحله سبز کردن تا ظهور گل آذین نر    ۱۲
۳-۵-۱٫ مرحله تشکیل گل آذین نر تا ظهور تارهای ابریشمی    ۱۲
۴-۵-۱٫ مرحله تشکیل تارهای ابریشمی تا رسیدن دانه    ۱۳
۶-۱٫ رشد و نمو    ۱۳
۱-۶-۱٫ رشد اندام های رویشی    ۱۳
۱-۱-۶-۱٫ ریشه    ۱۳
۲-۱-۶-۱٫ برگ    ۱۴
۲-۶-۱٫ رشد اندام های زایشی    ۱۴
۷-۱٫ خاک مناسب ذرت    ۱۵
۸-۱٫ دمای موردنیاز    ۱۵
۹-۱٫ رطوبت موردنیاز    ۱۶
۱۰-۱٫ تنشهای محیطی    ۱۷
۱۱-۱٫ خشکی و تنش خشکی    ۱۸
۱۲-۱٫ اثرات عوامل طبیعی اقلیمی بر روی نیاز آبی گیاهان    ۱۹
۱۳-۱٫اثرات فیزیولوژیک تنش آب    ۲۱
۱۴-۱٫ تنش خشکیدر مرحله رشد رویشی گیاه ذرت     ۲۵
۱۵-۱٫تنش خشکی و رشد زایشی ذرت     ۲۷
۱۶-۱٫ تنش خشکی و اثرات آن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد    ۲۹
۱۷-۱٫سایر صفات مرتبط با خشکی    ۳۳
۱-۱۷-۱٫محتویات نسبی آب برگ (RWC)    ۳۳
۲-۱۷-۱٫ پایداری غشای سیتوپلاسمی    ۳۴
۱۸-۱٫ مکانیزمهای مقابله با تنش های خشکی    ۳۶
۱-۱۸-۱٫ مقاومت به خشکی    ۳۶
۲-۱۸-۱٫فرار از خشکی    ۳۶
۳-۱۸-۱٫اجتناب از خشکی    ۳۷
۴-۱۸-۱٫ صفات مرتبط با اجتناب از خشکی    ۳۷
۷-۴-۱۸-۱٫ مکانیزم های روزنه ای    ۳۷
۲-۴-۱۸-۱٫ افزایش بازده فتوسنتزی    ۳۸
۳-۴-۱۸-۱٫ کاهش مساحت برگ    ۳۹
۴-۴-۱۸-۱٫ وفور ومحل روزنه ها    ۳۹
۵-۴-۱۸-۱٫ سیستمهای کارآمد ریشه    ۳۹
۶-۴-۱۸-۱٫ نسبت زیاد ریشه به شاخه    ۴۰
۵-۱۸-۱٫ تحمل خشکی    ۴۰
۶-۱۸-۱٫ مکانیزم های تحمل خشکی    ۴۰
۱-۶-۱۸-۱٫ اجتناب از صدمات ناشی از کاهش رشد    ۴۰
۲-۶-۱۸-۱٫ تحمل در مقابل گرسنگی    ۴۱
۳-۶-۱۸-۱٫ اجتناب در مقابل از بین رفتن پروتئین ها    ۴۱
۱۹-۱٫ چگونگی ازریابی مقاومت به خشکی    ۴۱
۲۰-۱٫ تنش خشکی و شاخص برداشت    ۴۲
۲۱-۱٫ کارایی مصرف آب    ۴۳
۲۱-۱٫ منابع     ۴۹

منابع و ماخذ :

۱-  اهدایی، ب. ۱۳۷۳٫ انتخاب برای مقاومت به خشکی در گندم. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران.

۲-  احمدی، ج و خ، زینالی خانقاه و م. ع، رستمی. ر. چوگان. ۱۳۷۹٫ بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران.

۳-  احمدزاده، الف. ۱۳۷۶٫ تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی در لاین های برگزیده ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی تهران.

۴-  آذری کی، م.ت. ۱۳۸۱٫ اثر تنش خشکی برروی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در مغان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

۵-   بی نام. مطالعات جامع بهنگام. ۱۳۷۹٫ کشت و صنعت و دامپروری مغان.

۶-  بی نام. ۱۳۸۲٫ وضعیت تولید ذرت در کشور و ضرورت اجرای طرح ذرت. وزارت جهاد کشاورزی (معاونت زراعت).

۷-   حکمت شعار، ح . ۱۳۷۲٫ فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار (ترجمه). چاپ اول. انتشارات نیکنام.

۸-   خدابنده، ن. ۱۳۶۹٫ غلات. انتشارات دانشگاه تهران.

۹-   خواجه پور، م. ۱۳۷۳٫ اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.

۱۰- رستگار، م. ۱۳۷۱٫ دیمکاری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

۳۰- مقدم، ع و م. ح. هادی زاده. ۱۳۷۹٫ عکس العمل هیبریدهای ذرت و لاین های والدی آنها به خشکی با استفاده از شاخص های مختلف به تنش. نشریه نهال بذر. ۱(۳): ۲۷۰-۲۵۵٫

۳۱- مودب شبستری، م.و م. مجتهدی. ۱۳۶۹٫ فیزیولوژیکی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

۳۲- نورمحمدی، ق. ع. سیادت، ع. کاشانی. ۱۳۸۰٫ زراعت غلات. جلد اول. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه چمران

۳۳- نیشابوری، م. ۱۳۶۹٫ جزوه درسی رابطه آب و خاک. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

۳۴٫ Abrecht, D.G and P.S.Carberry. 1991. The influence of water deficit prior tassel initiation on maize growth. Field Crops Res. , 31:55-69

35- Baldinii, M.,G. Vannuzzi., M.Turi and D.G.Sanches. 1997. Results of physiological selection approach to improve drought resistance in sunflower. Genet.a Slecht. 33(3):181-195.

36- Bolanas , J. and L. Martinaz. 1993. Eight cycles of selection for drought tolerance in low land tropical maize. Responses in droughtadptive physiological and morphological trait. Field Crop Res. 31:269-286.

مقدمه

خشکی، خطری جدی برای تولید موفق ذرت در سراسر جهان محسوب می شود. منابع آب شیرین در جهان محدوده بوده، و با افزایش جمعیت جهان نیاز به استفاده از آب بیشتر می شود و لذا منابع آب بطور فزآینده ای مورد تهدید قرار گرفته، و از آنجاکه بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب بشمار میرود، هر گونه صرفه جویی در این بخش کمک مؤثری به تولید بهینه محصولات زراعی خواهد کرد (۲۰). با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت جهان که طبق پیش بینی های سازمان ملل، این جمعیت در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۴/۱۴ میلیارد نفر خواهد رسید (۵۹) . بنابراین ضرورت تولیدات غذایی جهت تامین نیازهای مرتبط امری اجتناب ناپذیر است.

ذرت گیاهی است گرمسیری که بدلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته بطوریکه ذرت از نظر سطح زیر کشت مکان، زراعت آن بعنوان یک گیاه پر محصول جهت تأمین کالری مورد نیاز بشر بطور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تولید ذرات در جهان در سال ۲۰۰۲ ، ۵۸۹/۱۸۹/۶۰۲ تن بود . حدود ۱۷ درصد سطح زیر کشت جهانی ذرت آبیاری می شود که از این مقدار حدود ۴۰ درصد مواد غذایی حاصل می شود ( ۸ و ۴۰ ).

در ایران تقریباً ۷۰ درصد مساحت کشور را اقلیم خشک و نیمه خشک شامل می شود که متوسط بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۳۰۰ میلیمتر است (۸)

از آنجائیکه مرحله گلدهی ذرت به عنوان حساسترین مرحله رشد و نمو ذرت با گرم ترین ماه سال ( تیرماه ) مطابقت دارد و معمولاً نزولات آسمانی در این موقع از سال رخ نمی دهد و از طرفی حداکثر نیاز آبی محصولات رایج منطقه ( پنبه ، چغندر قند ، گوجه ) به همین زمان ارسال مربوط می شود و ظرفیت شبکه های آبیاری ، زراعت را در وضعیتی قرار داده که فواصل آبیاری ذرت طولانی شده و عملکرد کاهش می یابد . ذرت در آب و هوای نیمه خشک مدیترانه ای برای نیل به عملکرد دانه بالا نیاز به آبیاری تکمیلی دارد (۶۱)

خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی زیادی ، در مقاومت به خشکی موثر هستند که به عنوان شاخص های مورد انتخاب توصیه شده اند . برای مثال بسته شدن روزنه ها ، کاهش سطح برگ ، افزایش کارایی فتوسنتز ، رسوب چربیها ، توسعه سیستم ریشه ای ، مقاومت در برابر انتشار گازها ، تغییر در مقدار ترکیبات آلی ، قندی و ازته ،اسید آمینه پرولین ، تنظیم پتانسیل اسمزی ، تغییرات سرعت رشد نسبی ، و سرعت رشد محصول از این جمله می باشند (۱۲) .

با توجه به خصوصیت اصلی زراعت در مناطق با محدودیت منابع آبی و لزوم گسترش سطح زیر کشت با هدف افزایش محصولات زراعی در این مناطق ، و با توجه به اینکه آبیاری یکی از نیازهای مهم تولیدات کشاورزی محسوب می شود . دستیابی به ژنوتیپ های محتمل به شرایط دشوار با کارایی بالای مصرف آب ضروری بنظر می رسد .

بنابراین شناسایی مراحلی از رشد که در آنها به آب کمتری نیاز است و حذف آبیاریهای غیر ضروری و نیز تعیین مراحل حساس به قطع آب و همچنین یافتن ژنوتیپ های محتمل به تنش آبی باعث افزایش کارایی مصرف آب همراه با افزایش سطح زیر کشت و نهایتاً عملکرد اقتصادی خواهد شد . مطالعات جدی پیرامون شرایط نامساعد محیطی و عکس العمل گیاهان نسبت به آنها از سال ۱۹۴۱ در دنیا شروع شده است (۱۱).

۱-ذرت :

۱-۱-تاریخچه ذرت :

مبداء اولیه ذرت به طور دقیق مشخص نیست . زیرا اجداد وحشی آن شناخته نشده است (۷۱).

فرضیه های زیادی در باره طرز پیدایش ذرت وجود دارد . یکی از این فرضیه ها این است که ذرت ممکن است از یک گونه یک ساله وحشی بنام تئوسینت یا تریپساکم به وجود آمده باشد . فرضیه دیگر اینکه ذرت احتمالاً از تلقیح طبیعی تئوسینت با تریپساکم بوجود آمده است و تئوری جدید این است که این گیاه از ذرت غلاف دار به دست آمده باشد (۲۱و۳۲).

منشاء اولیه ذرت آمریکای مرکزی است . قبل از کشف قاره جدید ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در آمریکای مرکزی و شمالی و جنوبی بوده است . بررسی های سنگواره ای نشان داده است که ذرت حدود ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به صورت یک گیاه زراعی در مکزیک مکشت گردیده است . والدن سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر کرده است( پرو ، مکزیک ، گواتمالا ).

و ایلوف مبداء اولیه ذرت را جنوب مکزیک ، آمریکای مرکزی ، آمریکای جنوبی ذکر کرده است .

ذرت به دلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در دنیا گسترش یافت . در حال حاضر بیش از ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی دنیا به کشت ذرت اختصاص یافته است . از نظر سطح زیر کشت رتبه سوم و از نظر تولید و عملکرد رتبه او ل را در بین غلات به خود اختصاص داده است (۲۱و۳۲).

هم اکنون ایالات متحده آمریکا ، کشورهای اروپای شرقی ، روسیه ، چین ، و آرژانتین کشورهای عمده تولید ذرت در جهان محسوب می شوند . ایالات متحده آمریکا مهمترین صادر کننده و ژاپن و کشورهای اروپای غربی عمده ترین وارد کننده آن هستند (۲۱).

۲-۱- اهمیت محصول ذرت

ذرت بـه دـلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود ، به دویژه به دلیل قدرت سازی با شرایط اقلیمی گوناگون ، بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داد . ذرت علاوه بر آنکه یک علوفه مطلوب برای گندم می باشد . از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است و به همین دلیل امروزه در تغذیه مرغ به عنوان یک غذای پر انرژی دارای اهمیت بسیار زیاد است ذرت در صنایع کاغذ سازی ، مقوا سازی ، استفاده می شود . و همچنین از چوب بلال در تهیه اسید استیک ، قطران و فورفورال که در صنایع رنگ و لاستیک سازی به کار می رود استفاده می شود (۳۲).

ذرت به دلیل اهمیت آن در تغذیه طیور و تولید مرغ و تخم مرغ مورد توجه وزارت کشاورزی بوده و تولید آن طی سالهای ۱۳۸۰ –۱۳۷۱ از رشد خوبی برخوردار بوده ، بطوریکه سطح زیر کشت از ۶۰ هزار هکتار به ۲۱۸ هزار هکتار افزایش چشمگیری داشته است (۶). از جمله پتانسیل های دیگری که باعث گردیده است که این گیاه به مقدار بسیار زیادی گسترش یابد . عبارت است از سازگاری وسیع کـه بـه مـوجب آن، امروزه ذرت در سطح وسیعی از مناطق پست تا مناطق مرتفع ( تا ارتفاع ۳۹۶۰ متری در سلسله جبال آند ) و عرض های جغرافیایی متفاوت ( حدود ۳۵ درجه جنوبی در شیلی و ۵۸ درجه شمالی در روسیه و سوئد ) کاشته می شود . همچنین ذرت به دلیل عملکرد قابل توجه (هر بذر ذرت در شرایط مساعد قادر است بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد دانه تولید کند ) ، مقاومت نسبت به خشکی و ورس ، قدرت پذیرش کامل مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، پذیرش کشت های متوالی، پوشش بلال ( هر بلال بوسیله پوشش های خود به خوبی از صدمات باران، پرندگان و ریزش محافظت می شود)، کارایی مصرف آب در ذرت بالاست)، سهم عمده و روز افزون در تامین مواد غذایی انسان، و دام، و مصارف صنعتی از دلایل عمده توسعه کشت ذرت در دنیا می باشد
(۴ و۳۲)

۳-۱- طبقه بندی ذرت :

 ذرت گیاهی متعلق به خانواده Panicoideae  و طایفه Maydeae می باشد گونه زراعی آن همان ذرت ( Zea mays L) با ۲۰=۲n است (۸ و ۲۳) .

ذرت گیاهی یک پایه ، یک ساله ، دارای سیستم ریشه افشان می باشد . که این سیستم ریشه ، شامل ریشه اولیه ریشه های دائمی (تاجی) می باشد . ذرت همچنین دارای ریشه های هوایی نیز می باشد .

برگ ذرت به صورت متناوب در هر گره قرار می گیرد که از دو قسمت غلاف و پهنک تشکیل شده است . طول برگ ها ۸۰-۵۰ و عرض آنها ۱۲-۴ سانتیمتر است تعداد برگ ها از ۴۸- ۸ عدد متغیر است .

50,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت
 • پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی
 • مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها
 • تحقیق ذرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.