مقاله رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این پروژه سعی شده است که سیاست انبوه سازی را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر تشویق سازندگان به انبوه سازی مسکن جهت ساخت و عرضه مسکن ساخته شده به بازار مصرف و بر اساس برنامه های توسعه و مطرح شدن الگوی مصرف و حمایت دولت از سازندگان و بهره برداران واحدهای مسکونی زیر بنای محدود روند ساخت و ساز شکل جدیدی یافت در پی آن پروژه های حمایتی و استیجاری (‌اجاره به شکل تملیک ) مطرح گردید.

 واژه های کلیدی: رشد جمعیت، سیاست انبوه سازی، مسکن،

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
تاریخچه انبوه سازی     ۶
اهداف تحقیق    ۹
اهمیت تحقیق    ۱۰
ارزیابی انبوه سازی و کوچک سازی (معایب انبوه سازی)    ۱۲
آثار محیطی و کالبدی     ۱۷
مزایای انبوه سازی    ۲۱
بررسی مسکن یزد    ۲۲
علل توسعه بی رویه شهر یزد بعد از انقلاب  اسلامی با تأکید برمهاجرتهای روستایی    ۲۶
تولید مسکن در یزد    ۲۸
پاسخگویی به فرضیات    ۳۰
نتیجه گیری     ۳۴
ارائه پیشنهادات     ۴۰
منابع و مآخذ    ۴۲

منابع و مآخذ

۱- اسمعیل پور ، فاطمه ، علل توسعه بی رویه شهر یزد ، بعد از انقلاب با تأکید بر مهاجرتهای روستایی ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا سال ۸۰٫
۲- سازمان  مسکن و شهرسازی استان یزد، دست در دست خشت بر خشت ، صفحه ۱۵۷٫
۳-کیهان زاده ، آرش ، بررسی مجتمع های مسکونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی مجله انبوه سازان ، مسکن شماره ۶ ، ص ۱۸-۱۵٫
۴- نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی و پسامدهای آن مجله مسکن انقلاب شماره ۱۰۵، صفحه ۴٫۳٫
۵- صادقی، افسانه ، رویکردی به تأثیرات انبوه سازی مسکن دربافت جدید بر توسعه درون شهری ؛ مجله انبوه سازان مسکن شماره ۶، ص ۶
۶- مشهدیزاده ، ناصر ، بررسیهای زمینه اقتصادی اجتماعی و کالبدی آپارتمانشینی و آپارتمانسازی در شهر یزد ، مجموعه مقالات سمینارهای توسعه مسکن ،ص ۲۴۲،۳۴۳٫
۷- نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی کوچک سازی و پسامدهای آن ، مجله مسکن انقلاب ؛ شماره ۱۰۵
۸- کاموری ، بیژن ، انبوه سازی از دیدگاه حرفه مندان ، مهندسی ، مجله انبوه سازان مسکن ، ص ۵۹

 مقدمه:

همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد

در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

اهمیت موضوع تا آن حد است که مسکن امروزه به عنوان یکی کالای اساسی بیشترین انگیزه خانوارها به منظور پس انداز ایجاد می کند . همچنین بیشترین میزان اشتغالزایی را در بین فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش مسکن می باشد

به همین منظور هر سیاستی که به مرحله اجرا می رسد در صورت عدم کارایی تأثیرات کلانی برروی اقتصاد کشور سرمایه ملی و هزاران فاکتور دیگر خواهد گذاشت.

در این مقاله سعی بر آن شده است که کارایی این سیاست که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

هدفی که زمینه ساز حرکت در این تحقیق می باشد

بررسی کارایی سیاست انبوه سازی در مقابل تک سازی با استفاده از نظرات افراد ساکن دراین مجتمع ها می باشد به دنبال رسیدن سئوالاتی که مطرح شد بااستفاده از روش تحلیل تجربی حرکت کردیم و در طی کار از روش تکمیل پرسشنامه جهت  اثبات فرضیه های پیش بینی شده استفاده شد و نتایج ارزیابی نیز در طول پروژه ارائه شده است .

تاریخچه انبوه سازی :

جهان ، ۲- ایران ۳ – یزد

جهان :

روش انبوه سازی و کوچک سازی ریشه در تاریخ و شرایط خاص دارند شاید بتوان سابقه این امر را در دوران مصر باستان بازیافت . در آن دوران برای هزاران نفر کارگری که ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسکونی متراکم وانبوهی با حداقل امکانات بنا شده بود . که تنها حکم سرپناهی را داشتند که آنان را تا حدی تنها از گزند سرماو گرما محفوظ می داشت در طول تاریخ نیز جابه جایی جهان خانه محقر و کوچک برای زندگی مردم فقیر و کم درآمد ایجاد شد؛ که برخی مناطق بصورت مجموعه های مسکونی کوچک ظاهر شده اند .

کوچک سازی و انبوه سازی به تعبیر امروزی ریشه در برنامه های مسکن شهرهای صنعتی اروپایی پس از انقلاب صنعتی دارد که در جهت تأمین مسکن مهاجرین روستایی که برای کارگری به شهرها آمده بودند و در محیطهای بسیار آلوده و کثیف وغیر انسانی زندگی می کردند ارائه و به اجرا در آمد . وجود این اماکن نامناسب زیست عاملی در ارائه آرا و اجرای طرحهای و برنامه های متنوعی برای تهیه مسکن مناسب کارگران وشهروندان و اصلاح کالبد و سیما و بافت  شهرهایی بود که طی دوره انقلاب صنعتی شکل گرفته بودند [ نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی و پیامدهای آن ، مجله مسکن انقلاب  شماله ۱۵،‌صفحه ۴٫۲]

ایران

ابتدا به دلیل تقلید از کشورهای غربی احداث ساختمانهای بلند مرتبه درایران آغاز شد و پس از آن با تصویب و تدوین قانون تملک آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ و سپس تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد متوسط رشد سریعتری به خود گرفت از سوی دیگر افزایش درآمد نفت و رونق اقتصادی سبب توسه سریع شهرها و تبع آن بلند مرتبه  سازی در سالهای نیمه نخست دهه ۵۰ شد . پس از آن نیز در دهه ۷۰ فروشی تراکم از سوی شهرداری جهت تأمین بودجه مورد نیاز شهرداری از یکسو  و افزایش شدید قیمت زمینی در شهرهای بزرگ از سوی دیگر سبب رونق برج سازی درنقاط مختلف تهران شد از دیگر علل گرایش به انبوه سازی می توان به سودآوری بالا در زمینه کوچک سازی و انبوه سازی اشاره نمود ‍] کیهان زاده ؛ آرش ، بررسی مجتمعهای مسکونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی ، مجله انبوه سازی مسکن ، شماره ۶ ، صفه ۱۶]

از نیمه دوم دهه ۷۰ حمایت از الگوی تبدیل مسکن در مقیاس وسیع با عنوان توسعه وتشویق انبوه سازی به مشابه راهبرد اصلی توسعه بخش مسکن در دستور کار سیاستگذاران این بخش به خصوصی وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت .مکمل این راهبرد کاهش مداخلات دولت دربازار زمینی و یا به عبارت بهتر آزادسازی بازار زمینی بوده است تبلور این سیاست را می توان در شعار تغییر سیاست زمین حمایت به مسکن حمایتی مشاهده کرد به این ترتیب کاهش مداخله در بازار زمینی و تشویق توسعه انبوه سازی مسکن به عنوان دو ستون اصلی در برنامه های توسعه مسکن عمل کرده است .[ یزدانی ، فردین ، تثبیت بازار زمینی و تولید انبوه مسکن ، انبوه سازان مسکن ، صفحة ۲]

براساس سیاستهای مسکن در برنامه های دوم و سوم توسعه مبتنی بر تغییر الگوی مصرف مسکن و کوچک سازی و انبوه سازی در دهه اخیر الگوی ساخت مسکن به سمت انبوه سازی و تولید انبوه مسکن سوق پیدا کرده است .[ صادقی‌، افسانه ، رویکردی به تأثیرات انبوه سازی مسکن و سوق جدید بر توسعه درون شهری مجلة انبوه سازان مسکن ،ص ۶]

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مطالعات جمعیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.