مقاله زراعت غلات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله زراعت غلات

تعداد صفحات : ۱۱۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در۴ فصل طراحی شده است. در فصل اول پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود .

فصل دوم  در پیش بینی مراحل شور شدن و اصلاح خاک های شور, عوامل زیر باید مد نظر قرار گیرد:

ویژگیهای اصلی رژیمهای نمک مورد توصیف قرار گرفته (تعادل نمک) و فاکتورهای طبیعی موثر در آن بایستی تجزیه و تحلیل شوند. منبع اصلی نمکهای محلول در آب (آب آبیاری ،آب زیرزمینی ،آب سطحی،لایه هی شور عمقی خاک و غیره) بایستی شناسایی شوند.اثر آب آبیاری بر روی آب و رژیم های نمک خاک بایستی تعیین شود.پس از شناسایی این فاکتورها می توان از روشهای صحیح و مناسبی در اصلاح خاک ،آبیاری و زهکشی استفاده کرد.

فصل سوم به بررسی خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب از جمله ذرت، سیب زمینی، گندم، شبدر، سویا می پردازد. تناوب گیاهان زراعی در یک مزرعه از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه کشت یک محصول برای چند سال متوالی از جهات مختلف به زارع ضرر می زند از این موارد می توان به نقصان تدریجی عملکرد طی سالهای متوالی ،توسعه علفهای هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی ،فرسایش و نقصان باروری خاک و… اشاره کرد پس اتخاذ یک تناوب زراعی مناسب برای گندم با گیاهان سایر تیره ها و رعایت اصول تناوب زراعی برای هر گیاه(با توجه به خصوصیات آن)موجب افزایش بهره وری می شود.

فصل چهارم به بررسی رعایت تناوب زراعی محصولات در مزرعه می پردازد. در انتخاب توالی محصولات می بایستی به عواملی مانند نیازها و خصوصیات مجموعه محصولات مورد کاشت،زمان برای تهیه بستر و پوسیدگی بقایای گیاهی ،کنترل علفهای هرز ،آفات و امراض و مقدار باران و رطوبت خاک توجه نمود.

واژه های کلیدی: زراعت غلات، اقلیم ایران، منطقه کشت، خاک های شور، ذرت، سیب زمینی، گندم، شبدر، سویا، تناوب زراعی

فهرست مطالب

مقدمه:۵
فصل اول :
موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت
تقسیم بندی اقلیم ایران۸
شهرستان میانه۹
اقلیم های ایران از نظر بارندگی۱۱
نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه۱۲
نمودار بارش شهر میانه۱۳
فصل دوم:
خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها
تعریف خاک۱۵
بافت خاک۱۵
ساختمان خاک۱۷
انواع خاک۱۷
تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها۲۰
فصل سوم:
خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب
ذرت۲۵
سیب زمینی۴۴
گندم۶۴
سویا۷۴
شبدر۱۰۴
منابع۱۱۱

منابع:

تألیف: دکتر کریمی – هادی – ۱۳۷۵ گیاهان زراعی – انتشارات دانشگاه تهران

تألیف : جعفری ، نورین – ترجمه دکتر لطیفی، ناصر – ۱۳۷۲- زراعت سویا (زراعت – فیزیولوژی – مضارف) انتشارات جهاد دانشگاهی.

ترجمه و تدوین : کوچکی عرض – خیابانی، حمید- سرمدینا، غلامحسین- ۱۳۷۲ – تولید محصولات زراعی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه: ناصری – فرشته – ۱۳۷۰- دانه‌های روغنی – انتشارات آستان قدس رضوی

ترجمه: کوچکی – عرض – ۱۳۶۴- زراعت در مناطق خشک – دانشگاه مشهد

تألیف: یزدی حمدی: بهمن – عبد میشانی، سیروس – ۱۳۷۰ – اصلاح نباتات زراعی – دانشگاه تهران.

سیادت، عطالاه. سیلو کردن گیاهان علوفه ای. انتشارات دانشگاه شهید چمران

باقری، علی. کاشت ذرت. انتشارات فروزان

خاکشناسی عمومی و خصوصی ـ مولف : دکتر خسرو الیاس آذر ، انتشارات پخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۶۹

۱۰-شیمی خاک ـ مولف : هاینریش ل . بوهن ، برایان ل . مک نیل ، جرج آ . اوکانر ،ترجمه حسام مجللی ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوم ،۱۳۷۳

فیزیک خاک ـ مولف : دکتر محمد بای بوردی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم ،۱۳۷۲

حاصلخیزی خاک ـ مولف : علی اکبر سالار دینی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ پنجم

حفاظت خاک ـ مولف : دکتر پرویز کردوانی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ پنجم

طرح جامع مطالعاتی قابلیت سنجی استان آذربایجان شرقی ۱۳۷۶ جلد اول امور تولیدی جلدسوم منابع طبیعی انتشارات سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی شماره نشریه ۸/۷۶

طرح و توسعه کشاورزی شهرستان کلیبر ۱۳۶۹، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

نشریه زیتون، ۱۴۳ص ۷ تا ۱۳ با عنوان خاکهای شور و سدیمیو اصلاح آنها نوشته هادی قربانی و ابراهیم زینعلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورز ی گرگان

نشریه زیتون، ۱۴۷ ص۴۳ تا۴۵ عنوان تنش شوری نوشته مهندس سید محمد رضا احتشامی

واحدی منوچهر ۱۳۶۸ ،کاشت داشت و برداشت ذرت انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

مقدمه:

علم زراعت فعالیت هایی از انسان را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازمندیهای بعضی از گیاهان و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدرت تولیدی آنها انجام می شود. این فعالیتها را , علاوه بر کاشتن و برداشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات , امراض و علفهای هرز , می توان عموماٌ شامل تغییر در عوامل محیطی موثر بر رشد گیاه عبارنتداز هوا , حرارت , باد , آب , نور , خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیماٌ تغییر دهد . ولی غالباٌ مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر از این عوامل مناسب سازد .

امروزه ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی شده است بیش از دوسوم جمعیت دنیا در ممالک در حال توسعه زندگی می کنندو بیش از ۲۰% جمعیت ممالک توسعه نیافته در قحطی بسر می برند و متجاوز از ۵۰% فقر غذایی دارند که خود عامل مهم سلامت و قدرت کار است که البته حالات فوق هنگامی صادق است که نابسامانیهایی به سبب _سیل _زلزله _خشکسالی و جنگ و غیره روی ندهد و وضع را از انچه که هست بدتر نکندآنچه علم کشاورزی ،بخصوص زراعت عهده دار آنست عبارت از تولید محصولات زیادتر و با کیفیت بهتر است که بتواند جوابگوی ازدیاد جمعیت باشد ، تا بدین وسیله فقر غذایی و گرسنگی را از میان بردارد.

گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشداز جمله مهمترین گندم می توان به گندم ،جو،ذرت،برنج،سورگوم ،یولاف ، چاودار ، نیشکر اشاره کرد که سهم مهمی  را در تامین مواد غذایی انسان و دام به عهده دارند.

در مناطق مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی ،اقتصاد آب آبیاری ،میزان بهره وری از زمین ، کنترل فرسایش خاک،علفهای هرز ،آفات و امراض ،توزیع نیروی انسانی و ماشین آلات و عوامل اقتصادی مبادرت به انتخاب محصول می کنند.

ساختمان و حاصلخیزی خاک نیز از عوامل موثر در انتخاب محصولات پیشرو می باشدکه با استفاده از گیاهانی خاص اقدام به رفع نکات منفی خاک نموده که در این بین حمایت انسانی نیز ازطریق دادن کودهای آلی و معدنی و یا کود سبز و … از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق مختلف کمبودها و نقصانهای مختلفی در خاک زراعی دیده می شود که هرکدام عملیات مربوط به خود را می طلبد از این کاستی ها می توان به شوری ،قلیایی بودن ، پستی و بلندی ،سنگلاخی ، شنی و رسی بودن بیش از حدخاک و … اشاره نمود.و بعد از رفع کمبودها و کاستی ها طی فرایند اصلاخ خاک مبادرت به کشت و زرع نمود.

تناوب گیاهان زراعی در یک مزرعه از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه کشت یک محصول برای چند سال متوالی از جهات مختلف به زارع ضرر می زند از این موارد می توان به نقصان تدریجی عملکرد طی سالهای متوالی ،توسعه علفهای هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی ،فرسایش و نقصان باروری خاک و… اشاره کرد پس اتخاذ یک تناوب زراعی مناسب برای گندم با گیاهان سایر تیره ها و رعایت اصول تناوب زراعی برای هر گیاه(با توجه به خصوصیات آن)موجب افزایش بهره وری می شود.

 فصل اول:موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت

پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود .

تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران :

کشور ایران فلاتی کوهستانی است و در حدود ۷۸ درصد از مناطق آن دارای ارتفاعی بیش از ۵۰۰ متر می باشد . در زیر توزیع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است :

مناطق دارای ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا          ۷/۱۵ درصد

مناطق دارای ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰  متر از سطح دریا         ۳/۲۵ در صد

مناطق دارای ارتفاع ۱۰۰۰- ۵۰۰   متر از سطح دریا         ۳/۹   در صد

مناطق دارای ارتفاع ۵۰۰  –  ۲۸    متر از سطح دریا         ۱/۲۰ درصد

مناطق دارای ارتفاع کمتر از ۲۸    متر از سطح دریا         ۶/۱   درصد

منطقه کوهستانی : این ناحیه شامل رشته کوههای البرز در شمال و ر شته کوههای زاگرس درجنوب غربی است . این دو رشته کوه در شمال غربی به یکدیگر می پیوندند . رشته کوه البرز دیواری را در شمال کشور تشکیل می دهد که از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترین قله آن ۵۸۶۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه زاگرس از مرز ترکیه در شمال غربی تا خوزستان در جنوب شر قی کشیده شده است . این رشته کوه ۱۰۰۰ کیلومتر طول و حدود ۲۰۰ کیلومتر عرض داردو قله مرتفع آن ۴۵۰۰  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این رشته کوه در جنوب کرمان به دو شاخه تقسیم می شود.آتشفشان تفتان بخشی از شاخه شمالی را تشکیل می دهد و شاخه جنوبی در امتداد دریای عمان به طرف مرز پاکستان امتداد دارد .

ناحیه فلات : منطه فلات بین رشته کوههای زاگرس و البرز واقع شده و مثلثی را در مرکز ایران تشکیل میدهد . ارتفاع این ناحیه بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر متغیر می باشد . مرتفع ترین نقاط در شمال شرقی و شرق واقع بوده و با حرکت به سمت غرب از ارتفاع آن کاهش می یابد .کوههای این ناحیه شیب تند و لخت دارند و تنها دردامنه های آنها خاکـهای آبرفتـی که معمولا دارای سنگ و قلوه سنگ مـی باشد ، وجــود دارد . رودخانه های این نواحی کم عمق بوده و تنها بعد از بارندگی مدتی دارای آب هستند .

دشت خوزستان و نواحی سواحل جنوبی : این ناحیه شامل بیابان وسیع خوزستان در جنوب غربی ایران و بیابانهای پست واقع در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان می باشد . این منطقه دارای تپه های کم ارتفاع و بیابان هایی است که بخشی از آنها شور می باشد . خوزستان بیابان وسیعی است که حدود ۳۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد .

ناحیه سواحل شمالی : این نواحی نوار باریکی با عرض ۵۰ کیلومتر می باشد و رود خانه های متعددی که از کوههای البرز منشاء گرفته اند در آن جریان دارند . شیب عمومی این ناحیه از جنوب به شمال است و رودخانه های اصلی آن ، گرگان ، دشت مغان و سفید رود می باشند  .

 شهرستان میانه

شهرستان میانه در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی قرار دارد و از چهار سمت به شهرستانهای خلخال ، اردبیل ، سراب و بستان آباد و هشترود و زنجان حدود می شود . میانه مرکز شهرستان در بین مختصات جغرافیایی ۴۷ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۲۰دقیقه عرض شمالی واقع است . ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۰۰متر و مساحتش بالغ بر ۵۵۹۰ کیلومتر مربع است و جمعیت ان برابر با سرشماری سال ۱۳۷۰ به ۲۳۰ هزار نفر می رسد . این شهرستان با ۳۶۰ روستا اطراف دارای ۴ بخش به نامهای : کاغذکنان ، کندوان ، ترکمنچای و بخش مرکزی است و اختلاف افق شرعی آن ۱۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه از شهر تهران تفاوت دارد .

رشته کوهها :

رشته کوه جوان قاپلان ( قافلانکوه ) نام آشنایی برای همه مردم ایران است که در جنوب و جنوب شرقی میانه با ارتفاع ۱۸۸۸ متر سر به آغوش آسمان نهاده است و درس پایداری و بردباری به ساکن آن نواحی می دهد و همواره آن را از نعمت های آفریدگار در دامنه ها و قله هایش بهره مند می سازد .

کوه بزرگ دیگری در شمال شهرستان میانه دامن محبت و صفا گسترده است که نامش بوزقوش می باشد . این رشته کوه یکی از کوههای مهم آذربایجان است که در میان شهرستانهای اردبیل ، سراب و بستان آباد قرار دارد و به صورت مرز طبیعی شهرستان میانه را از آنان جدا می سازد و ارتفاع آن در نزدیکیهای روستای سید منصور به ۳۱۰۰ متر می رسد .

میدان داغی نیز از دیگر کوههای این ناحیه است که در شمال غرب خلخال و شمال شرق میانه در منطقه گرمرود ( بخش مرکزی کندوان ) با جهت شمالی ـ جنوبی قرار دارد . بلندترین قله آن در نز دیکی روستای نی باغی و چهل نور به ارتفاع ۲۵۶۰ متر می رسد .

رودخانه ها:

شهرستان میانه را به حق باید شهرستان رودها و رودخانه ها نامید ، زیرا حد ان علاوه بر رو دخانه بزرگ و مهم و تاریخی ، دهها رودخانه کوچک و بزرگ و مسیرهای فراوانی در ان وجود دارد . با توجه به اینکه در شمال غرب سرزمین ایران تنها سه حوضه آبرریزی به نامهای : ارس در شمال دریاچه ارومیه در غرب و قزل اوزن در جنوب قرار گرفته است اکثر رودهای حوضه آبریزی جنوبی شمال غرب ایران به سمت این شهرستان در حرکتند و در نهایت همه آنها با عبور از این رودها و رودخانه ها وارد رودخانه مهم قزل اوزن می شوند .  پنج رودخانه مهم شهرستان میانه عبارتند از : قزل اوزن ، قرانقو ، میانه رود ، آیدوغموش و گرمرود می باشد.

 اقلیم های ایران از نظر بارندگی

مناطق خشک : این ناحیه شامل دشت کویر و دشت لوط است که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا     ارتفاع دارد . باران در این ناحیه کمتر از ۱۰۰ میلی متر در سال بوده و در حدود ۱۳ درصد اراضی ایران را در بر می گیرد .

مناطق نیمه خشک :باران سالانه در این مناطق بین ۲۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر است و شامل مناطق واقع در امتداد خلیج فارس و دریای عمان ، خراسان ، آذربایجان و بخشی از ایران مرکزی است و در مجموع ۶۱ درصد مساحت کشور را در بر می گیرد . ارتفاع این مناطق ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ متر است

مناطق نیمه مرطوب با بارندگی کم : میزان بارندگی این مناطق بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر متغیر است و بخشهایی از رشته کوه البرز و زاگرس را دربر می گیرد و در مجموع ۸ درصد اراضی کشور را شامل میشود .

منطقه نیمه مرطوب با بارندگی زیاد : این منطقه دارای بارندگی سالانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متربوده و نواحی مجاور کوههای البرز و زاگرس را در بر می گیرد و در  مجموع ۸ درصد اراضی کشور را شامل می شود .

منطقه مرطوب : بارندگی سالانه این منطقه ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ میلی متر بوده و شامل نواحی دریای خزر می باشد و ۱ درصد ا راضی کشور را در بر می گیرد .

آب و هوادر شهرستان میانه‌ :

از آنجا که شهرستان میانه در منطقه جلگه ای واقع شده است از آب و هوای معتدلی برخوردار است ، ولی حومه و بیشتر روستاهای آن به موجب آنکه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بوزقوش و قاپلان قرار گرفته اند در فصلهای بهارو تابستان از هوای بسیار متبوع و خنکی بهره مندند . در فصل زمستان و پاییز که تمامی شهرها پوشیده از برف هستند همواره مردم این دیار سرمای سخت و طولانی را پشت سر می گذارند . بارش برف و یخبندان در این شهرستان به طور متوسط ۱۰۶ روز در سال ثبت شده است که در اثر شدت آن راه بندانهای زیادی بوجود می آید .

خصوصیات خاک و اصلاح خاکهای شور

تعریف خاک

بافت خاک

ساختمان خاک

انواع خاک

تشکیل خاکهای شور وسدیمی و اصلاح آنها

خاک

تعریف زیادی تا کنون از خاک به عمل امده که ساده ترین آن چنین است : خاک عبارت است از قشر چند سانتی متری تا چند متری از ماده آلی و غیر آلی است که بر روی سنگ قرار گرفته و شامل هوا ، آب ، موجودات زنده ، مواد آلی در مراحل گوناگون تجزیه و تحول و بالاخره عناصر معدنی است و گیاه می تواند بر روی آن ادامه حیات دهد .

عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها:

۱- سنگ مادر ( مواد مادری )

۲- آب و هوا

۳- توپوگرافی

۴- ارگانیسم ها

۵- زمان

بافت خاک

بافت خاک  فراوانی نسبی ذرات شن ، رس و سیلت را در نمونه خاک نشان می دهد . بافت خاک از واژه هایی است که تعریف مورد قبول همگان ندارد ، زیرا در آن واحد مبین دو فرایافت یا مفهوم می باشد  . بافت خاک یکی از مشخصات پایاتی آن بوده و معمولاً  تغییر ناپذیر است . هر چه مقدار ذرات شن و سیلیت در خاکی زیادتر باشد ذخیره عناصر غذایی و رطوبتی قابل استفاده گیاه کمتر بوده و نفوذ پذیری آن نسبت به آب و هوا قابل توجه است ، بر عکس وجود رس فراوان در خاک متضمن توانایی خاک برای رشد گیاهان مختلف می باشد. بنابراین در خاکهای شنی و  در شرایط طبیعی نمی توان محصولاتی را به عمل آورد که به عناصر غذایی نیاز فراوان دارد . اگر شکل هندسی محصولات کشاورزی از قبیل سیب زمینی که در زیر خاک غده می بندد مورد نظر باشد خاکهای شنی به رسی ترجیح داده می شوند زیرا سبکی خاک اجازه می دهد اشکال منظم و کروی تشکیل شود . هر قدر رس خاک بیشتر باشد ، شخم پذیری آن کمتر به نیروی بیشتری نیازمند است .

خاکهای رسی چون آب بیشتری در خود نگه می دارند ، پس از بارندگی یا آبیاری زمان لازم را برای به اصطلاح گاورو شدن آنها طولانی تر از گروههای بافتی دیگر است . از طرفی به همین علت ویژگی تعداد دفعات آبیاری و یا تناوب آن درخاکهای رسی کمترین و در خاکهای شنی بیشترین است . از نقطه نظر زهکشی نیز هر قدر رس خاک بیشتر باشد کارایی زهکشی های زیرزمینی کمتر می شود. خاکهای رسی در اثر جذب و دفع آب ، انبساط و انقباض حاصل کرده و موجد درز و ترکهای عمیق در آن می گردد.

ساختمان خاک

ساختمان خاک تعیین کننده قابلیت تولید خاک می باشد . زیرا ساختمان خاک در رژیم آب ، هوا و حرارتی در مزرعه موثر است . ساختمان خاک در خصوصیات مکانیکی خاک به نوبه خود در جوانه زدن بذور ، برقراری گیاهچه و رشد ریشه ها موثرند تاثیر می گذارد. علاوه بر این ، ساختمان خاک در عملیات کشاورزی مانند شخم زدن ، آبیاری ، زهکشی و کاشت نیز تاثیر دارد. قسمت سطحی خاک که در مزارع کشاورزی اغلب شخم زده می شود و تحت تاثیر قطرات باران قرار می گیرد و با عبور و مرور تحکیم می شود ، در مقابل شکسته شدن خاکدانه ها و خرابی ساختمان خیلی حساس می باشد . این خرابی و از هم پاشیدگی ساختمان خاک باعث بوجود آمدن لایه فشرده و نسبتاً‌ کم نفوذی در سطح خاک می شود که از نفوذ آب در خاک و تبادل گازها و همچنین خروج گیاهچه از خاک جلوگیری می نماید . بنابراین بوجود آوردن و نگهداری ساختمان مناسب خاک مفید برای رشد گیاه لازمه مدیریت خاک در کشاورزی است.

انواع خاک

بر حسب محتوای نسبی ذرات سنگریزه ، شن ، سیلت و رس ، خاکها به گروههای مختلف انواع زیر رده بندی می شوند :

 الف : خاکهای سنگلاخی

ذرات غالب در این خاکها ، سنگها و سنگریزه های بزرگتر از ۲۰ میلی متری است که در جوار مقادیر متفاوتی از سایر ذرات ، مجموعاً  این نوع خاکها را بوجود می آورند ، در صورتیکه ذرات ۲ تا ۲۰ میلی متری ذرات غالب باشند خاکهای سنگ ریزه ای نامیده می شوند . خاکهای سنگلاخی از نظر زراعی اهمیت کمتری داشته و فقط برای جنگل و مرتع مورد استفاده قرار می گیرند . در شرایطی که سهم ذرات ریز بیش از ۱۵ درصد باشد می توان در برخی زراعتهای کم توقع نیز مورد بهره برداری قرار داد .

 ب : خاکهای شنی

حداقل ۷۵ درصد وزن ذرات تشکیل دهنده این نوع خاکها را ذرات شنی در محدوده قطری ۰۵/۰ – ۲ میلیمتری تشکیل می دهند . ذرات شنی اکثر خاکها از نوع سیلیسی است که در این صورت خاک شنی ، فقیر از مواد غذایی بوده و گرایش شدید به اسیدی شدن وخنثی دارد . گاهی ممکن است ذرات فلد سپاتی و میکائی به همراه ذرات آهکی در اکثریت باشند که در این حالت خاکهای شنی از کیفیت شیمیایی و فیزیکی بهتری برخوردار بوده و نگهداری هوا و آب در آنها افزایش می یابد ( ۲ ).

 ج : خاکهای لومی

مقادیر متفاوت درصد ذرات شن ، سیلت و رس ، خاکهای لومی متنوع با درجه حاصلخیزی مختلف را به وجود می اورند . یک خاک لیمونی ایده ال به مقدار ۵۰ الی ۶۰ درصد ذرات شنی ، ۲۵ تا ۳۰ درصد ذرات سیلتی و ۲۰ ال ۲۵ درصد ذرات رسی دارد . عوامل حاصلخیزی به شرط مناسب بودن کیفیت و کمیت فراکسیون های مختلف دراین نوع خاکها اکثراً فراهم بوده و در زراعتهای پرتوقع بدون محدودیت مورد بهره برداری تولیدی قرار می گیرند . از خواص قابل ذکرآنها نگهداری و نفوذ مناسب آب و هوا و سایر شرایط متعادل فیزیکی و شیمیایی می باشد .

110,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله گندم
 • مقاله سویا
 • پایان نامه زراعت برنج در استان گیلان
 • مقاله زراعت جو آبی در استان زنجان
 • مقاله زراعت در مناطق خشک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.