مقاله شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

تعداد صفحات :۷۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

دهستان بیابانک به دو زیر حوزه خدماتی تقسیم شده است. روستای چاه ملک در زیر حوزه خدماتی شماره ۲ که شامل روستاهای نوردشت، قادرآباد و آبادان می باشد، قرار دارد. مرکز این حوزه چاه ملک است. براساس بررسی در حال حاضر مهمترین کمبودها در روستای چاه ملک عبارتند از: سیستم جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب خانگی، آب آشامیدنی مناسب، فضای خدماتی بین جاده ای است. همچنین گازرسانی به این روستاها می تواند نقش مهمی که در کاهش هزینه های خانوار داشته باشد.

واژه های کلیدی: ویژگی های عمومی، حوزه خدماتی، عملکرد اقتصادی روستا، رشد جمعیت

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین   ۳
۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین   ۵
۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی   ۶
۲-۲-۱ مهاجرت   ۶
۳-۱ سواد   ۷
۱-۳-۱ آموزش   ۸
۴-۱ دین   ۸
۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین   ۸
۶-۱ وضع فعالیت   ۹
۷-۱ بررسی کشاورزی   ۹
۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان   ۱۰
۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه   ۱۰
۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان   ۱۱
فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)
۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات   ۱۳
۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا   ۱۵
۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت   ۱۵
۲-۲-۲- تعداد و بعد خانوار   ۱۶
۳-۲- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا   ۱۷
۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت)   ۱۷
۲-۳-۲- دامداری   ۱۹
۳-۳-۲- صنعت   ۲۰
۴-۲- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ   ۲۰
۵-۲- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ   ۲۲
۱-۵-۲- زلزله   ۲۲
۲-۵-۲- سیل   ۲۲
۶-۲- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ   ۲۳
۷-۲- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها   ۲۳
فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه
۱-۳ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی   ۲۵
۲-۳ زمین شناسی   ۲۵
۱-۲-۳ چینه شناسی   ۲۵
۲-۲-۳ مرفولوژی   ۲۶
۳-۲-۳ اراضی کوهستانی   ۲۶
۴-۲-۳ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی   ۲۶
۵-۲-۳ مخروط افکنه ها   ۲۷
۶-۲-۳ شبکه آب راهه ها   ۲۷
۷-۲-۳ واحد تپه های ماسه   ۲۷
۳-۳ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه   ۲۸
۱-۳-۳ درجه حرارت   ۲۸
۲-۳-۳ باد   ۳۰
۳-۳-۳ میزان بارندگی و رطوبت در روستا   ۳۰
۴-۳-۳ رطوبت منطقه مورد مطالعه   ۳۲
۴-۳ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا   ۳۲
۵-۳ وجه تسمیه روستا   ۳۲
۶-۳ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک   ۳۳
۱-۶-۳ حجم و رشد جمعیت   ۳۳
۲-۶-۳ ساختار سنی   ۳۵
۳-۶-۳ ساختار جنسی   ۳۵
۴-۶-۳ بررسی مهاجرت روستا   ۳۶
۷-۳ مطالعه سواد و آموزش   ۳۷
۸-۳ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا   ۳۹
۱-۸-۳ محدوده اراضی کشاورزی   ۳۹
۹-۳ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا   ۴۰
۱-۹-۳ آب آشامیدنی روستا   ۴۰
۲-۹-۳ آب زراعی روستا   ۴۱
۱۰-۳ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و….   ۴۱
۱۱-۳ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها   ۴۱
۱-۱۱-۳ میزان عملکرد زراعی   ۴۲
۱۲-۳ دامداری   ۴۲
۱۳-۳ صنعت   ۴۳
۱۴-۳ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها   ۴۳
۱۵-۳ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا   ۴۴
۱۶-۳ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و….   ۴۶
۱۷-۳ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و….   ۴۸
۱-۱۷-۳ برق   ۴۹
۱۸-۳ نحوه دفع آبهای سطحی   ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات
۱-۴ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن   ۵۱
۲-۴ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده   ۵۱
۳-۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا   ۵۳
۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا   ۵۴
۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا   ۵۵
۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن   ۵۶
۷-۴ تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا   ۶۱
۱-۷-۴ محدودیتهای توسعه فیزیکی   ۶۱
۲-۷-۴ امکانات توسعه فیزیکی   ۶۱
۳-۷-۴ جهت توسعه فیزیکی روستا   ۶۲
۸-۴ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی   ۶۲
۱-۸-۴ ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت   ۶۲
۲-۸-۴ ضوابط کلی مسکن   ۶۳
منابع و مآخذ   ۶۴

منابع و مآخذ:

راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران

طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، زمستان ۱۳۷۴

طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، سال ۱۳۸۵

گرجی، یاسر، مطالعه و بررسی مشکل دفع پساب و فاضلاب روستای چاه ملک، پایان نامه کارشناسی، تابستان ۸۶٫

مقدمه

طبق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[۱]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[۲]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

 

1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد.

مساحت این شهرستان ۳۵۵۱۱ Km مربع است. علاوه بر شهر نائین، شهرهای انارک و خور نیز در این شهرستان واقع اند، این شهرستان دارای ۳ بخش و ۸ دهستان می باشد که مجموعاً دارای ۹۶۲ آبادی است که اکثراً کم جمعیت است.

جدول شماره یک تعداد روستاها، مزارع مستقل و تابع و دیگر نقاط شهرستان را به تفکیک بخش و دهستان نشان می دهد.

 

جدول شماره ۱- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان[۱]

نام شهرستان و بخش تعداد ده مزرعه مستقل مزرعه تابع مکان مستقل مکان تابع نقطه فرعی
شهرستان نائین ۱۵۳ ۶۷۸ ۶۵ ۶۳ ۰ ۹
بخش انارک ۴ ۴۲ ۰ ۱۴ ۰ ۰
دهستان چوپانان ۴ ۴۲ ۰ ۱۴ ۰ ۰
بخش خور بیابانک ۲۴ ۱۶۶ ۶۵ ۲۳ ۰ ۳
دهستان بیابانک ۷ ۷۹ ۰ ۱ ۰ ۱
دهستان جندق ۲ ۵۳ ۰ ۹ ۰ ۰
دهستان نخلستان ۱۵ ۳۴ ۶۵ ۱۳ ۰ ۱
بخش مرکزی ۱۲۵ ۴۷۰ ۰ ۲۶ ۰ ۶
دهستان بافران ۷ ۱۳۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲
دهستان بهارستان ۱۶ ۷۸ ۰ ۰ ۰ ۱
دهستان کوهستان ۴۵ ۱۲۳ ۰ ۲ ۰ ۲
دهستان لای سیاه ۵۷ ۱۳۲ ۰ ۶ ۰ ۱

 

ج شماره ۲- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین:

نام شهرستان تعداد کل آبادی تعداد آبادیها
نائین دارای سکنه خالی از سکنه
۹۶۲ ۳۱۰ ۶۵۲

٭ آمار نامه استان اصفهان، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اسفند ماه ۱۳۶۹

۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ جمعیت این شهرستان حدود ۵۲۳۱۹ نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۶۵ رقم ۶/۲ درصد یعنی ۳/۱ درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد.

نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال ۷۰ جمعیت کل شهرستان نائین ۵۸۰۸۵ نفر مرد و زن اعلام کرده است که با توجه به جمعیت سال ۶۵ نرخ رشد جمعیت سالهای ۷۰- ۶۵ برابر ½ درصد بوده است که نسبت به ۶۵- ۵۵ ۵/۱ درصد کاهش نشان می دهد و این خود موئد مهاجر فرست بودن شهرستان است.

در سال ۶۵ از کل جمعیت شهرستان ۳/۴۵ درصد در نقاط روستائی سکونت داشته اند، همچنین از کل خانوارهای شهرستان نائین بیش از ۹/۹۹ درصد در شهرها ساکن بوده اند و میانگین تعداد افراد خانوار معمولی ۹۳/۴ نفر به دست آمده است.

۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی:

طبق نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۶۵ از ۳۲۵۱۹ نفر ۲۵۹۲۳ مرد و ۲۶۳۹۳ نفر زن در نتیجه نسبت جنسی برابر ۹۸، این نسبت در بین گروههای سنی ۰- ۱۴۰ ساله(۱۰۰) و بین ۱۵ تا ۶۴ ساله ۷/۹۷ و ۶۵ ساله و بیشتر ۳۱/۹۲٫

جدول شماره ۳- ساخت جنسی و سنی:

سن جمع ساکن در نقاط شهری ساکن در نقاط روستائی غیر ساکن
کلیه سنین مرد و زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
۵۲۳۱۹ ۲۵۹۲۳ ۲۶۳۹۶ ۱۲۱۸۱ ۱۱۵۱۵ ۱۳۷۴۱ ۱۴۸۷۸ ۰ ۳

 

2-2-1 مهاجرت:

سرشماری سال ۶۵ نفوس و مسکن ۷/۸۸ درصد از جمعیت در شهر یا آبادی خود اقامت داشته اند.

۵/۲ درصد از روستا به شهر

۱/۲ درصد از شهر به شهر

۰/۵ درصد از روستا به روستا

۱/۱ درصد از شهر به روستا

مهاجرانی که به این شهرستان وارد یا در محدوده این شهرستان جا به جه شده اند.

محل اقامت قبلی ۸/۱۲ درصد سایر استانها ۳/۱۱ شهرستانهای دیگر همین استان ۱/۶۰ شهر یا آبادی دیگر در همین شهرستان بوده است.

 

3-1 سواد:

سرشماری سال ۶۵ از ۴۲۳۳۳ نفر بیشتر از ۶ سال سن داشته اند که ۹/۶۷ درصد باسواد بوده اند که نسبت به سال ۵۵ ۶/۱۹ درصد رشد داشته است.

سن درصد
۱۴-۶ ۴/۹۶
۱۵ به بالا ۱۰/۵۷

 

در بین افراد لازم التعلیم ۱۴- ۶ در نقاط شهری ۸/۹۷ و در نقاط روستائی ۳/۹۵ درصد قرار دارند. در سال ۱۳۷۰ در بین افراد ۶ سال به بالا ۸/۷۶ بوده که نسبت به سال ۶۵ (۹/۸ درصد افزایش)

۱-۳-۱ آموزش:

مهر ماه سال ۶۵، از جمعیت ۲۴- ۶ شهرستان نائین، ۸/۵۱ در حال تحصیل در نقاط شهری ۰/۵۸ و در نقاط روستائی این جمعیت به ۸/۴۶ درصد می رسد.

۷/۹۲ درصد از کودکان

۲/۶۳ نوجوانان

۵/۱۹ جوانان به تحصیل اشتغال دارند.

 

4-1 دین:

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرستان مسلمان می باشد. ۶۵/۹۹ درصد که از جمعیت شهری ۵۵/۹۹ درصد و از جمعیت روستائی ۷۴/۹۹ می باشد. دیگر مذاهب نیز شامل زردشتی ۳۲٪ می باشد.

 

۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین:

در مهر ماه سال ۱۳۶۵ به ازای ۵۲۳۲ نفر تنها یک پزشک قرار داشت در نقاط شهری ۷ نفر پزشک و در نقاط روستایی ۳ نفر پزشک قرار داشت.

۶-۱ وضع فعالیت:

۲/۴۴ درصد از جمعیت ۱۰ و بیشتر ساکن در شهرستان شاغل(جویای کار) را تشکیل می دادند.

که در نقاط شهری ۳/۳۹ درصد و در نقاط روستائی ۳/۴۸٫

افراد غیر شاغل در شهرستان ۸/۵۵، شهری ۷/۶۰ و روستائی ۷/۵۱٫

۶/۲۲ درصد کشاورزان، دامداران، جنگلداران

۷/۴۹ کارگران مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل

۷/۸ کارکنان علمی، فنی و تحصیلی.

در سال ۷۰، ۸/۲۸ درصد کل جمعیت شاغل در نقاط شهری و روستائی که در نقاط شهری ۰/۳۲ و روستائی ۲/۲۶، ۴/۲ درصد نیز بیکار هستند. که در نقاط شهری ۴/۲ و روستائی نیز ۴/۲ درصد می باشد.

۷-۱ بررسی کشاورزی:

۱/۵۳ درصد روستائیان و ۶/۳۹ شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۵ سطح زیر کشت ۷/۵ درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد.

جدول شماره ۴: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین

نوع محصول تولید شهرستان به تن عملکرد در هکتار به Kg
گندم آبی ۲۱۰۰ ۳۲۰۰
جو آبی ۱۳۵۰ ۲۰۰۰

 

هر هکتار علوفه تقریباً ۳/۲ برابر گندم به آب نیاز دارد ولی درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان می کند.

 

8-1 بررسی دامداری در شهرستان:

طبق بررسیها و آمارگیری انجام شده اخیراً میزان اشتغال به امر دامداری در این شهرستان به ۳/۲ درصد رسیده که نسبت به دوره قبلی ۴/۰ درصد کاهش نشان می دهد.

 

9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است و به مناطق بیابانی و کویر مرکزی نردیکتر می شویم به طور کل این شهرستان و منطقه مورد مطالعه از توپوگرافی ملایمی برخوردار است و به غیر از شهرهای هم چون نائین، انارک، تودشک که در ارتفاع نسبی قرار دارند سایر مناطق از ارتفاع خاصی برخوردار نیستند.

 

10-1 بررسی منابع آب شهرستان:

با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان ۸۲ میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره ۱۷ ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با ۹۶/۹۹ میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود که به صورت سیل بند آن را مهار می کنند و برای تغذیه آبهای زیر زمینی از آن استفاده می شود همچنین آب انبارهائی که آب باران را در خود نگهداری می کند نیز در طول جاده اصلی نائین خور طبس مشاهده می گردد.

اما بیشترین بهره برداری از آب به صورت چاههای نیمه عمیق و عمیق می باشد که در گذشته و تا چندی پیش از آب قنات نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد.

هم اکنون به علت کاهش آب این قناتها کمتر شاهد استفاده از آن می باشیم.

 

1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات:

 

حوزه نفوذ بنابر تعریف فضایی است که ارتباطات متقابل میان منطقه و روستاهای مرکزی(مورد مطالعه) در قالب آن انجام می پذیرد. به عبارت دیگر حوزه نفوذ هر مجتمع زیستی عبارت است از مراکز سکونتی که در اطراف آن مجتمع زیستی قرار دارند و ساکنین این نقاط برای انجام بعضی امور جاری یا روزمره خود به آن مراکز مراجعه می نمایند. در این مرحله با استفاده از روش آنالیز جریان ها و سفرهای روزانه جهت تراکم جریان های بین مراکز خدمات و مناطق اقماری در سطح دهستان مورد شناسایی قرار گرفتند. در بررسی حوزه های نفوذ مراکز خدماتی در سطح دهستان بیابانک سه مسئله اساسی به گونه ای مشخص به چشم می خورد:

حوزه نفوذ مراکز خدماتی موجود در سطح دهستان به دلیل کم جمعیت بودن سکونت گاهها و فواصل زیاد آنها از یکدیگر وسیع و گسترده نمی باشد.

در سطح حوزه های خدماتی دهستان جریانات مربوط به بازار کار، تجارت و مسائل درمانی و آموزشی ضعیف است.

به دلیل دوری هر یک از این مراکز خدماتی از یکدیگر حوزه های نفوذ عملاً محدود و فاقد فعالیت و رفت و آمد روزانه حتی در ابعاد متوسط است.

با توجه به الگوی استقرار، پراکنش و ساختار فضائی نقاط جمعیتی دهستان بیابانک می توان دو حوزه نفوذ خدماتی در سطح دهستان تشخیص داد. این حوزه ها عبارتند از:

۱- حوزه نفوذ روستای فرخی(مرکز دهستان)

روستاهای حوزه نفوذ مستقیم این روستا عبارتند از: روستاهای ابراهیم آباد، جعفرآباد، نصرآباد، میان آباد، روستاهای چاه ملک، قادرآباد و آبادان صرفاً جهت امور اداری (دهداری) به این روستا مراجعه می کنند.

۲- حوزه نفوذ روستای چاه ملک

روستاهای حوزه نفوذ مستقیم این روستا عبارتند از: قادرآباد و آبادان. با توجه به این که حوزه نفوذ مستقیم روستای فرخی در طرح هادی این روستا بررسی شده است. در این جا به بررسی حوزه نفوذ روستای چاه ملک می پردازیم.

روستای چاه ملک در دهستان بیابانک از توابع خور و بیابانک واقع شده است. این روستا از نظر جمعیتی پس از روستای فرخی دهستان بزرگترین روستای دهستان است و تا مرکز بخش حدود چهل کیلومتر فاصله دارد.

این روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد تبدیل به مرکز خدمات رسانی بین جاده ای شده، ضمن آن که تعدادی روستای کم جمعیت از خدمات مستقر در این روستا استفاده می کنند. این روستاها عبارتند از: قادرآباد، آبادان و نودشت.

 

2-2- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا:

۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت:

در نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت ساکن در کل حوزه نفوذ ۱۹۲ نفر بوده که دوندی کاهشی در طی ۴۹ سال(۱۳۸۴- ۱۳۳۵) به ۱۲۴ نفر رسیده است، در طی این مدت جمعیت روستای قادرآباد تقریباً نیم برابر افزایش داشته است و از ۶۷ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۷ نفر در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.

روستای نودشت در طی سال های ۸۴- ۱۳۳۵ با روند شدید کاهشی مواجه بوده به طوری که خالی از سکنه شده این روستا در سال ۱۳۳۵، ۴۳ نفر جمعیت داشته و تا سال ۱۳۴۵ نیز به روند افزایش جمعیت در این روستا ادامه داشته است، به طوری که در این سال به ۹۸ نفر رسیده است ولی پس از آن دیگر سیر نزولی داشته تا این که در سال ۱۳۸۴ جمعیتش به ۲ نفر رسیده است.

 

جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا

نام روستا جمعیت ۱۳۳۵ جعیت ۱۳۶۵ نرخ رشد ۴۵- ۳۵ جعیت ۱۳۳۵ نرخ رشد ۵۵- ۴۵ جمعیت ۱۳۶۵ نرخ رشد ۶۵- ۵۵ جمعیت ۱۳۷۵ نرخ رشد ۷۵- ۶۵ جمعیت ۱۳۸۴ نرخ رشد۸۴ -۱۳۷۵
آبادان ۸۲ ۲۳ ۹/۱۱- ۳۲ ۴/۳ ۱۳ ۶/۸- ۳۰ ۷/۸ ۲۵ ۲-
قادرآباد ۶۷ ۱۴۳ ۹/۷ ۱۴۳ ۰ ۱۲۶ ۳/۱- ۱۰۶ ۷/۱- ۹۷ ۱-
نودشت ۴۳ ۹۸ ۶/۸ ۳۸ ۹- ۱۳ ۲/۱۰- ۲ ۱/۱۷- ۲ ۰
مجموع ۱۹۲ ۲۶۴ ۲/۳ ۲۱۳ ۱/۲- ۱۵۲ ۳/۳- ۱۳۸ ۱- ۱۲۴ ۲/۱-

 

2-2-2- تعداد و بعد خانوار:

تعداد خانوار در دوره های مختلف سرشماری نشان از کاهش، تعداد خانوارهای حوزه نفوذ و مهاجرت آنان به دیگر نقاط است. در فاصله سال های ۵۵- ۱۳۴۵ تعداد ۱۰ خانوار از ۴۹ خانوار موجود در حوزه نفوذ مهاجرت کرده اند که بیشترین تعداد آن متعلق به روستای نودشت بوده است.

در فاصله سال های ۶۵- ۱۳۵۵ نیز تعداد ۹ خانوار از ۳۹ خانوار موجود در حوزه نفوذ از منطقه خارج شده اند که تقریباً از سه روستای حوزه نفوذ به نسبت مساوی مهاجرت صورت پذیرفته است.

در فاصله سال های ۸۴- ۱۳۶۵ مجموع خانوارهای حوزه نفوذ ثابت باقی باقی مانده است.

بعد خانوار تا سال ۱۳۵۵ روند افزایشی داشته ولی پس از این سال روند کاهشی به خود گرفته، به طوری که از ۵/۵ نفر در هر سال ۱۳۵۵ به ۱/۴ نفر در سال ۱۳۸۴ رسیده است.

جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ

نام روستا ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۴
تعداد خانوار بعد خانوار تعداد خانوار بعد  خانوار تعداد خانوار بعد    خانوار تعداد خانوار بعد خانوار تعداد خانوار بعد خانوار
آبادان ۵ ۶/۴ ۷ ۶/۴ ۵ ۲/۶ ۴ ۵/۷ ۵ ۵
قادرآباد ۲۶ ۵/۵ ۲۶ ۵/۵ ۲۲ ۷/۵ ۲۵ ۲/۴ ۲۴ ۴
نودشت ۱۸ ۴/۵ ۶ ۳/۶ ۳ ۳/۴ ۱ ۲ ۱ ۲
مجموع ۴۹ ۴/۵ ۳۹ ۵/۵ ۳۰ ۱/۵ ۳۰ ۶/۴ ۳۰ ۱/۴

 

3-2- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا:

۱- مأخذ نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جمعیت ۱۳۷۰- سازمان برنامه و بودجه

[۱]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص۲۰

[۲] . همان، ص۲۲

 

60,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.