مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت

تعداد صفحات : ۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

پیاده‌سازی سیستمهای جدید اطلاعاتی، مدیریتی، هزینه‌یابی  و بودجه ریزی همانند ABM/ABC در سازمانها امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است، لکن گاهی پس از پیاده‌سازی چنین سیستمهایی میزان موفقیت کمتر از حد قابل تصور است، و دلیل آن ناشی از عوامل مختلفی است. این دلایل را می‌توان در پنج گروه عمده شامل موارد بازدارنده، موارد ضعف فنی، موارد عدم پذیرش توسط استفاده‌کنندگان، موانع سازمانی و سایر موارد ایجاد اشکال طبقه‌بندی نمود. آموزش صحیح کارکنان و مدیران و ایجاد شناخت کافی از سیستمهای جدید و معرفی مزایای آنها در سازمان، راه حل بسیاری از مشکلات موجود در راه پیاده‌سازی و اجرای سیستم ABM/ABC است. بطور کلی دانستن دلایل شکست و ناکامی پیاده‌سازی و اجرای سیستمهای هزینه‌یابی/ ‌مدیریت برمبنای فعالیت باعث کمتر شدن و به حداقل رسانیدن احتمال شکستها می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است در حین پیاده‌سازی یا اجرای سیستم‌، نقاط ضعف و عدم اثربخشی فراوانی ظاهر شود.در این مقاله ضمن اشاره به مزایای بی‌شمار استفاده از سیستمهای اطلاعاتی هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت، دلایل مختلف ناکامی، در هنگام پیاده‌سازی و استفاده از چنین سیستمهایی و راه‌های جلوگیری از آن مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلید واژه : هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت، بودجه­ریزی، اثربخشی

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۶
سیستم اطلاعاتی ABM/ABC چیست؟    ۱۰
دلایل ناکامی برخی از سیستمهای  هزینه‌یابی/ مدیریت بر مبنای فعالیت    ۱۱
هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۶
تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۶
تفاوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی    ۱۷
اصول و مبانی ABC    ۱۸
تعریف فعالیت ها و هزینه های آن    ۱۹
موارد ضعف فنی    ۲۲
موارد عدم پذیرش توسط استفاده‌کنندگان    ۲۴
موانع سازمانی    ۲۶
سایر موارد ایجاد اِشکال    ۲۸
نتیجه گیری    ۳۱
منابع و مآخذ     ۳۴

منابع و مآخذ :

Brausch, John M. and Thomas C. Taylor, “ Who is Accounting for the Cost of Capacity?”, Management Accounting, February 1997,

Canada, John R., William G. Sullivan, and John A. White, Capital Investment Analysis for Engineering and Management. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1996.

Cokins, Gary. “Activity Based Cost Management “.Mc Graw-Hill Companies,Inc.,1996.

Johnson, H.Thomas and S.Kaplan, Robert. ” Relevance Cost ; the Rise and Fall of Management Activity” (Boston) MA: Harvard Business School Press,1987.

T.Horngren, Charles.” Cost Accounting: A Managerial Emphasis” Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1997.

شباهنگ، رضا، حسابداری مدیریت، تیرماه ۱۳۸۵ .

نمازی، محمد، «بررسی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن»، زمستان ۱۳۸۵ .

عالیپور، عزیز «هزینه یابی مبتنی بر فعالیت»، مهرماه، ۱۳۸۵ .

کریمی، ایرج، «اقتصاد سلامت»، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۴ .

مقدمه

سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. پس مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی ،برنامه ریزی‌، کنترل و بهبود و هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیتها تمرکز دارد.سیستم‌های ABM برخلاف سیستم‌های سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت(activity accounting) است.

حسابداری فعالیت همانگونه که از اسم آن برمی آید سیستمی است که فعالیتها، هزینه ها و ویژگیهای فعالیتها و درآمدهای هر واحد ، هر مرکز هزینه یا گروهی از کارکنان را در یک سازمان معین و گزارش می کند. به عبارت دیگرحسـابداری فعـالیت بـه شناسایی مجموعـه ای از تکـنیک‌های طـراحـی شـده در حسـابـداری مـدیـریـت می پردازد که تاکید شان بر فعالیتهاست.این تکنیکها عمدتا شامل سیستم تولید بهنگام ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف و هزینه یابی کایزن است ۰

در بازارهای رقابتی توسعه یافته جهانی، نیاز سازمانها به منظور سازگاری با محیط رقابتی، پویا و پیچیده امروزی به منظور بقاء امری بدیهی است. در این راستا سیستمهای اطلاعاتی زیادی جهت هزینه‌یابی خدمات و محصولات، تهیه بودجه، کاهش هزینه‌ها، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد و… و نهایتاً افزایش ارزش، ارائه شده است. سیستمهای سنتی هزینه‌یابی با استفاده از چند محرک هزینه ۱ گزارشات مالی و بودجه‌ای را به طور گمراهانه پشتیبانی می‌کرده و اطلاعات تحریف شده ارائه می‌دادند. در چنین فضایی سازمانها بطور فزاینده‌ در پی اصلاح سیستمهای هزینه‌یابی خود شدند. مقصود از یک سیستم هزینه‌یابی اصلاح شده، سیستمی است که ناهمگونی مصرف منابع به وسیله خدمات، محصولات یا مشتریان را به‌گونه‌ای بهتر اندازه‌گیری نماید و همچنان افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات عاملی تعیین‌کننده در طراحی چنین سیستمی بود.

یکی از روشهای جدید، سیستم هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت ۲ بود که مزایای چشمگیری نسبت به روشهای سنتی هزینه‌یابی برمبنای حجم داشت. بنابراین شرکتها تصمیم به پیاده‌سازی و استقرار سیستمهای  ABM/ABCگرفتند تا از مزایای فراوان آن بهره‌مند شوند. ولی واقعیت آن است که در پیاده‌سازی و اجرای سیستمهای هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت باید محافظه‌کارانه و هوشمندانه عمل نمود؛ زیرا میزان موفقیت چنین سیستمهایی کمتر از حد قابل تصور است، البته چنین کاستیهایی کمتر از آن چیزی است که بیشتر کارکنان ومدیران از داده‌های ورودی به سیستمهای هزینه‌یابی و بودجه‌ریزی سنتی بدست می‌آورند. شکل ۱، سه مسیری که ممکن است طرح‌های ABM/ABC بپیمایند را نشان می دهد۰  همانطور که در شکل پیداست تنها یک مسیر از سطح مطلوب بالاتر رفته و قابل حفظ است. در ابتدا هر سه مسیر از نقطه آغاز به سرعت به سمت بالا رفته و به نقطه اوج می‌رسند ولی ناگهان مسیر آنها از هم جدا می‌شود و دو مسیر به سمت ناکامی و یک مسیر بسوی موفقیت می‌رود. اکنون ما نیز این مسیرها را می‌پیماییم تا تجربه آنها را فراگیریم.

مسیر زیرین که به سمت قهقرا می‌رود توسط افرادی دنبال می‌شود که با بکارگیری ABM/ABC از غفلت رها شده ولی با این وجود به موفقیت دست نمی‌یابند. از آنجا که حرکت به سمت بکارگیری تکنیکهای مدیریت برمبنای فرایند و فعالیت ضروری شناخته شده است، عاقبت چنین طرح‌های هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت از حالت سکون خود خارج خواهند شد. تجدید بنا و احیای طرح‌های ABM/ABC که شکست خورده‌اند، می‌تواند نتیجه چرخش در مدیران و موارد پیش‌بینی نشده دیگر باشد، اما این تجدید بنا ممکن است بسیار پر هزینه باشد. بنابراین بهتر است در همان ابتدای پیاده‌سازی، هوشیارانه حرکت به سمت طراحی و پیاده‌سازی آغاز گردد.

مسیر میانی بازتاب وجود افراد با نفوذی است که همچنان به پشتیبانی خود از مزیتهای تفکر ABM/ABC ادامه می‌دهند و قدرت شخصیت سازمانی آنها بگونه‌ای است که به ادامه جریان پیاده‌سازی و استفاده از هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت منجر می‌شود. این افراد که در سازمان دارای قدرت هستند، از مزایای فراوان سیستم آگاه بوده و به حمایت خود از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، حتی در صورت عدم موفقیت کامل، ادامه می‌دهند. متأسفانه اطلاعات هزینه‌یابی که چنین سیستم‌هایی به کارکنان ارائه می‌کنند، به اندازه کافی مفید نیست تا از سطح قابل قبول عبور نماید، بطوریکه شایستگی سیستم نمایان شود. اصطلاحاً گفته می‌شود چنین سیستهای از لحاظ هزینه و منفعت، اقتصادی نمی‌باشند. مسیر فوقانی طرح‌های موفق ABM/ABC را نشان می‌دهد که مزیتهای زیادی برای استفاده‌کنندگان بهمراه داشته اند و باعث انجام بهتر امور و تصمیم گیریهای صحیح شده‌اند.

سیستم اطلاعاتی ABM/ABC چیست؟

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت را می‌توان بسط تکامل یافته‌ای از روش تخصیص دو مرحله‌ای هزینه تلقی کرده که شالوده سیستمهای نوین هزینه‌یابی صنعتی، محاسبه بهای تمام شده برنامه‌ها و محصولات و به تبع آن بودجه‌‌ریزی عملیاتی کاراتر و قیمت‌گذاری صحیح و رقابتی محصولات است. در هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌ها عموماً برمبنای حجم به محصولات تخصیص می‌یابند در حالیکه بر اساس تفکر هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت، برنامه‌ها و محصولات و خدمات تولید شده، مستقیماً مصرف‌کننده منابع نیستند، بلکه مصرف کنندۀ فعالیتها هستند. بنابراین در ABM/ABC ، بر فعالیت به عنوان موضوع هزینه‌یابی تأکید می‌شود، زیرا فعالیت عامل اصلی ایجاد هزینه است. در این سیستم ابتدا هزینه‌ها به فعالیتها و سپس از طریق فعالیتها به موضوعات دیگر (مانند برنامه‌ها، طرح‌ها، محصولات، خدمات، دوایر و …) تخصیص می‌یابد.

35,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
 • مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.