مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

تعداد صفحات : ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در۶ بخش طراحی شده است. در بخش اول سازمان مالی شهرداری ها از جمله بودجه و اعتبارات، درآمد، حسابداری، خزانه، تدارکات، اموال، حسابرسی داخلی و شعب و تعداد کارکنان امور مالی را توضیح می دهد.

در بخش دوم سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین را توضیح می دهد.

در بخش سوم حسابداری اموال با توجه به اینکه طبق مادة ۴۵ آئین نامه مالی شهرداریها اموال شهرداری بر دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم گردیده و در مورد اموال عمومی شهر وظیفة شهرداری حفاظت و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها است عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حساب در مورد این دسته از اموال مصداق نخواهد داشت .

وظیفة واحدهای سازمانی تابعه شهرداری درمورد آمار گیری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستوالعمل اموال شهرداریها مقرر شده است .

در بخش چهارم انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری، انتخاب حسابرس داخلی، تشکیل گروه حسابداران متخصص و واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور را توضیح می دهد.

در بخش پنجم حسابداری شهرداری مکلف است صورتحساب ماهانه شامل صورت کلیة درآمدها و هزینه ها و مدارک مثبته آنرا برابر نمونه ای که در دستورالعمل حسابداری تعیین شده است تنظیم و حداکثر تاپنجم ماه بعد برای رسیدگی به حسابرسی داخلی تسلیم نماید .

حدود و وظائف حسابرس داخلی محدود به رسیدگی صورتحساب درآمد و هزینة شهرداری نبوده و باید به کلیة امور مالی و فعالیتهای شهرداری برابر برنامة تنظیمی که به تصویب شهردار رسیده است رسیدگی و نتیجه را به طور منظم گزارش دهد .

بخش ششم وظایف: مجموع کوششهای سازمان یافتة شهرداری و واحدهای تابعة آن است که خدمات مشخصی را برای شهر در بر میگیرد . انجام هر وظیفه یک هدف اصلی برای شهرداری محسوب میشود . هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت می باشد .

برنامه : کارهای اجرائی شهرداری برای انجام مسئولیتهایی است که در داخل یک وظیفه به آن محول می شود .

فعالیت : قسمتی از کارهای همگن در یک برنامه است که معمولاً توسط یکی از واحدهای سازمانی تابعه شهرداری به منظور رسیدن به هدفها و مقاصد برنامه صورت می گیرد .

طرح : جزء مشخص از یک فعالیت که در دورة زمانمعینی به انجام برسد طرح نامیده می شود مانند ایجاد یک ساختمان ؛ احداث یک خیابان و یا اسفالت یک خیابان .

واژه های کلیدی:شهرداری، بودجه و اعتبارات، درآمد، حسابداری، خزانه، تدارکات، اموال، حسابرسی داخلی ، حسابداری اموال، برنامه ها، فعالیتها،

فهرست مطالب

مقدمه:    ۱
بخش اول :    ۳
سازمان مالی شهرداری ها    ۳
۱ـ بودجه و اعتبارات    ۴
۲ـ درآمد    ۴
۳ ـ حسابداری    ۵
۴ ـ خزانه    ۶
۵ ـ تدارکات یا کارپردازی    ۷
۶ ـ حسابرسی داخلی    ۸
۷ ـ اموال    ۸
۸ ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی    ۸
بخش دوم :    ۹
سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین    ۹
اسناد دریافتی    ۱۱
حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار )    ۱۱
بستانکاران    ۱۲
اسناد پرداختی    ۱۲
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت    ۱۳
حسابهای انتظامی دارایی های جاری    ۱۳
دفتر معین درآمد    ۱۳
دفتر معین هزینه    ۱۴
بخش سوم :    ۱۷
حسابداری اموال    ۱۷
ادارة امور اموال شهرداری    ۱۸
ثبت اموال در دفاتر    ۱۹
تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر    ۲۰
استهلاک اموال    ۲۱
بخش چهارم :    ۲۲
سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها    ۲۲
۱ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری :    ۲۳
۲ ـ انتخاب حسابرس داخلی :    ۲۳
۳ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص :    ۲۳
۴ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور :    ۲۴
بخش پنجم    ۲۵
حسابرسی داخلی    ۲۵
برنامة حسابرسی    ۲۷
پرسشنامة حسابرسی :    ۲۸
در مورد اموال و ماشین آلات :    ۲۸
در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها :    ۲۹
در مورد وجوه نقدی و حساب جاری :    ۳۰
در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی :    ۳۱
در مورد موجودیها :    ۳۲
درمورد خریدها :    ۳۳
در مورد پیش پرداخت بیمه :    ۳۴
در مورد اسناد پرداختی :    ۳۶
در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران )    ۳۶
در مورد درآمد ها :    ۳۷
درمورد حقوق و دستمزد :    ۳۷
در مورد هزینه ها :    ۳۹
بخش ششم :    ۴۰
برنامه و فعالیتها    ۴۰
طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها :    ۴۱
لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها :    ۴۲
مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه    ۴۳
حقوق    ۴۴
طریقه پرداخت مساعده :    ۴۶
اضافه کار :    ۴۶
محدودیتهای تراز عملیات    ۴۷
مراحل کشف اشتباهات :    ۴۸
چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر    ۴۹
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین    ۴۹
نحوه پرداخت    ۴۹
عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده)    ۵۰
عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی)    ۵۱
عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی    ۵۱
صورت مغایرت بانکی    ۵۲
تعریف صورت مغایرت :    ۵۳

مقدمه:

مدیر امور مالی که طبق مادة ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة۷۹ قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

بخش اول :سازمان مالی شهرداری ها

۱ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده ۲۶ آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

 ۲ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

 ۳ ـ حسابداری

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

بایگانی اسناد و مدارک مالی .

س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

 ۴ ـ خزانه

وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .

ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

 ۵ ـ تدارکات یا کارپردازی

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .

ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

55,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • تحقیق نقش و اهمیت حسابداری در رفع نیاز سازمانها
 • مقاله نقش فرهنگ در حسابداری
 • تحقیق نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.