مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است،

کلاهبرداری دارای سه رکن می باشد. ۱-رکن قانونی،

۲-رکن روانی کلاهبرداری:سوء نیت عام:الف-قصد بکار بردن وسائل‏ متقلبانه ب-علم به تقلبی(غیر واقعی)بودن‏ وسائل مورد استفاده.

سوء نیت خاص:الف-قصد بردن مال‏ غیر یا خارج کردن مال غیر از ید مالباخته‏ ب-علم به تعلق مال به غیر.

۳-رکن مادی:رکن مادی اصلی‏ترین رکن تشکیل دهنده‏ جرم کلاهبرداری است که دارای عناصر متعدد بشرح زیر است: الف-رفتار مجرمانه‏ توسل به حیله و فریب و وسائل و مانورها متقلبانه به منظور اغفال دیگری و تسلیم مال‏ توسط او به مرتکب یا شخص مورد نظر وی،ب-وسیله ، ج-اغفال مجنی علیه(مالباخته)، د-موضوع، هـ-نتیجه مجرمانه و و-رابطه سببیت

 واژه های کلیدی: کلاهبرداری، رفتار مجرمانه، اغفال، مجازات، تصرف

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
بحث و بررسی ارکان جرم کلاهبرداری    ۷
رکن روانی کلاهبرداری    ۸
الف-رفتار مجرمانه‏ توسل به حیله و فریب و وسائل و مانورها متقلبانه به منظور اغفال دیگری و تسلیم مال‏ توسط او به مرتکب یا شخص مورد نظر وی    ۸
ب-وسیله    ۹
ج-اغفال مجنی علیه(مالباخته)    ۱۲
د-موضوع    ۱۳
هـ-نتیجه مجرمانه    ۱۴
اول-تسلیم    ۱۴
دوم-تصرف    ۱۵
و-رابطه سببیت    ۱۶
سوم-مجازات    ۱۶
۱-مجازات اصلی‏ الف-کلاهبرداری ساده    ۱۶
ب-کلاهبرداری مشدد    ۱۷
۲- مجازات تبعی و تکمیلی    ۱۷
پاورقی    ۱۹

پاورقی:

(۱)-کاتبی،حسینقلی،فرهنگ حقوق فرانسه،فارسی، انتشارات چهر،تهران ۱۳۳۷٫

(۲)-الخاضی،ریاض،یوسف الحکیم،جاک،شرح قانون‏ المقویات،القسم الخاص،الجامعة و شق ۱۴۱۵ هـ ق.

(۳)-عبید،روف،جرائم الاعتدا و علی الاشخاص و الاموال، دار الفکر العربی،قاهره،۱۹۸۵ م.

(۴)- Butherworth ,London ,1988. Swith and Hogan ,criminal law .

(5)-حبیی زاده،محمد جعفر-وزیری،ابو الفتح civil Dol Penal et La Distinction du Ledol ،نشریه علمی خبری دانشگاه شاهد،تابستان ۱۳۷۳ ص ۵۶٫

(۶)-بروجردی عبده،محمد،اصول قضایی،کتابفروشی‏ محمد علی علمی،تهران،۱۳۳۶ ص ۱۹۷٫

(۷)-حائری شاه باغ،علی،شرح قانون مجازات عمومی،به‏ کوشش ایرج مرتجمی،چاپ نقش جهان،بی جا،۱۳۳۲ ص ۱۲۲٫

مقدمه:

کلاهبرداری واژه‏ای فارسی مرکب از دو جزء(کلاه)و(برداری)است که معادل‏ فرانسوی آن(escroquerie)1و عربی آن‏ (احتیال)۲یا(نصب)است و در زبان‏ انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژه‏های‏ Swinding, Cheat, Froud استعمال شده‏ است لیکن واقعیت این است که در انگلیسی‏ آن چه بیشتر در برابر کلاهبرداری به کارمی‏رود عبارت deception obtaining (Property by (که مصادیق متعددی در ذیل‏ عنوان مذکور مورد بررسی قرار می‏گیرد.۳

از نظر اصطلاحی کلاهبرداری عبارتست‏ از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل مقلبانه،هر چند ماده‏ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری،جرم مذکور را تعریف‏ نکرده است،لیکن رویه قضایی تعریف‏ مذکور را پذیرفته است و در تعاریفی که‏ حقوقدانان هم ارائه داده‏اند تقریبا مفهوم‏ مذکور مورد توافق قرار گرفته است.

این معنا بیشتر بعد از انقلاب فرانسه با تصویب قانون جزای انقلابی در سال ۱۷۹۱ وارد متون حقوقی شده است و الا در حقوق‏ روم باستان واژه(Furtum)به معنای سلب‏ مال غیر،شامل کلاهبرداری،خیانتت در امانت،سرقت و حتی جعل بوده‏۴با تصویب‏ ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی در پنجم جمادی‏ الاولی ۱۳۲۵ هـ ق در ایران که از ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه الهام گرفته بود، کلاهبرداری با مفهوم امروزی آن وارد حقوق‏ ایران گردیده در سال ۱۳۰۴ ماده ۲۳۸ ق.م.ع‏ جایگزین ماده مذکور شد و در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۶۲ نیز با اندک تغییراتی وارد قانون‏ مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی‏(تعزیرات)گردیده در سال ۱۳۶۷ بر اساس‏ ماده ۱ ق.تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم مذکور تشدید شد و به رغم آن که مقنن در قانون‏ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ فصل یازدهم را به‏ عنوان(ارتشاء و ربا و کلاهبرداری)اختصاص‏ داده است،هیچگونه حکمی در مورد کلاهبرداری بیان نکرده است که حاکی از تأیید ماده ۱ قانون تشدید است.ارجاع قانونگذار در ماده ۵۹۲ قانون اخی الذکر به ماده سه قانون‏ تشدید نیز مؤید آن است که نظر بر اجرای‏ قانون تشدید دانسته است.

بحث و بررسی ارکان جرم کلاهبرداری:

۱-رکن قانونی:با توجه به مطالب بالا در حال حاضر مواد ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری‏ مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام اسلامی مستند قانونی برای جرم‏ کلاهبرداری است.

۲-رکن روانی:کلاهبرداری جرم عمدی‏ است و بدون احراز سوء نیت مرتکب،تحقق‏ پیدا نمی‏کند.اولین عنصر رکن روانی آن،قصد به کار بردن وسیله متقلبانه و علم به غیر واقعی‏ بودن وسایل مورد نظر(سوء نیت عام)است و مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به‏ وسائل متقلبانه قاصد و نسبت به غیر واقعیبودن آنها(متقلبانه بودن)عالم باشد و الا عنصر سوء نیت عام تحقق نخواهد یافت. دومین عنصر رکن روانی قصد بردن مال غیر و علم به تعلق مال مذکور به دیگری است. مرتکب باید در بردن مال غیر یا خارج کردن آن‏ از تصرف مالک یا متصرف قانونی قاصد باشد و بداند آنچه به دست می‏آورد متعلق به‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) دیگری است.

از نظر اثباتی،تسلیم مال به مرتکب یا ثالث‏ مورد نظر او و عدم استرداد آن حاکی از قصد بردن یا استیلا بر مال موضوع جرم است. از نظر ثبوتی مقدمه تحصیل مال غیر،متقاعد کردن مجنی علیه به این امر است که از مال‏ خود صرفنظر کرده و آنرا به مرتکب یا شخص‏ ثالث تسلیم کند.لذا اغفال مالباخته بر وجود قصد عام مرتکب(قصد به کار بردن وسائل‏ متقلبانه)دلالت دارد و خارج شدن مال از تصرف مالک یا متصرف قانونی گویای وجود قصد خاص(قصد بردن مال غیر)و تظاهر خارجی آن است.تحقق قصد بردن مال‏ غیر اعم از آن است که مرتکب قصد اغفال‏ مجنی علیه در تسلیم مالش به او یا شخص‏ دیگر را داشته باشد و نیز اعم از آن است که‏ مرتکب انگیزه یا داعی شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه داشته باشد.لذا لازم نیست‏ علاوه بر آن چه گفته شد،مرتکب قصد سود بردن خود را هم داشته باشد.به عبارت دیگرضرر یعنی خارج شدن مال از یک مالک‏ یا متصرف قانونی و قصد ضرر هم همان قصد خارج کردن مال از ید مالباخته است.بنا بر این‏ رکن روانی کلاهبرداری را می‏توان به صورت‏ زیر نمایش داد.

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
 • تحقیق عوامل وقوع جرم
 • پایان نامه جرم و بزهکاری
 • مقاله جنون در حال ارتکاب جرم
 • مقاله تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.