مقاله مقایسه گیاهان سه کربنه و چهار کربنه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله مقایسه گیاهان سه کربنه و چهار کربنه

تعداد صفحات :۴۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

واکنشهای فتوسنتزی در دو مرحله انجام می گیرند . در مرحله اول یا مرحله واکنشهای نوری ، انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود وATP وNADPH  به وجود می آید . این دو ماده برای انجام واکنشهای مرحلة دوم فتوستز یا واکنشهای تاریکی لازم اند . در نور ، گیاه سبز دی اکسید کربن جو را جذب و در سیستم فتوسنتزی تثبیت دی اکسید کربن ابتدا منجر به تشکیل نخستین فرآورده(های)پایدار فتوسنتزی می شود و سپس بتدریج سایر فراورده ها به وجود می آیند . واکنشها ی احیای دی اکسید کربن و تبدیل آن به کربوهیدارتها در گیاهان سبز فتوسنتز کننده به صورت چرخه ای و به چرخة متابولیسم کربن موسوم است.

چرخه متابولیسم کربن در فتوسنتز در همة گیاهان یکسان نیست . به طور عمده امروزه سه نوع چرخة متابولیسمی برای متالیسم کربن در فتوسنتز شناخته شده است:

– اولین چرخه به چرخة کالوین (یا چرخة فتوسنتزی احیای کربن یا چرخة احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز و یا چرخة متابولیسم کربن در گیاهان C3 موسوم است . یا به اختصار RUDP است .

– چرخة دوم به چرخة اسید دی کربو کسیلی  C4یا چرخة متابولیسم کربن در گیاهان C4 و یا به اختصار به چرخة C4 موسوم است . پذیرند ة دی اکسید کربن در این چرخه یک اسید سه کربنی  آلی به نام اسید فسفوانول پیرووی یا به اختصار PEP است . که در نتیجة کربو کسیله شدن آن با دی اکسید کربن ، نخستین فراوردة فتوسنتزی به صورت یک اسید آلی چهار کربنی به نام اسید اگزالواسیک به وجود می آید .

– چرخة سوم متابولیسم کربن قتوسنتزی متابولیسم اسیدی کراسو لا سه ای یا متابو لیسم نوع کراسو لاسه ای است . گیاهان دارای این چرخه در نواحی خشک و کویری می رویند . روزنه های برگ در این گیاهان در روز بسته است و در شب باز می شوند . گیاه در طول شب دی اکسید کربن مورد نیاز دستگاه فتوسنتزی را جذب می کند . مادة پذیرندة دی اکسید کربن اسید فسفوایول پیروویک (PEP ) است که پس از کربو کسیله شدن به صورت ماده ای چهار کربنی به نام اسید مالیک ظاهر می شود .

واژه های کلیدی: فتوسنتز، چرخة متابولیسم کربن، گیاهان C3 ، گیاهان C4

فهرست مطالب

متابولیسم کربن در فتوسنتز                          ۳
چرخة کالوین یا چرخة احیای پنتوز فسفات در گیاهان C3                 ۵
نخستین فراوردة پایدار تثبیتCo2  فتوسنتزی در چرخة کالوین            ۸
ریبولوز- ۵،۱  – دی فسفات به مثابة پذیرند ة اولیة Co2 در فتوسنتز      ۸
احیای اسید ۳- فسفوگلیسریک                     ۱۱
تغییر شکل کربو هیدراتها در چرخة کالوین                     ۱۳
بازسازی ریبولوز-۵،۱- دی فسفات               ۱۳
چرخة احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز            ۱۴
چرخة متالیسم کربن در گیاهان C4               ۱۷
تنفس نوری در گیاهان سبز                         ۲۲
تنفس بافتهای کلروفیل دار در نور                 ۲۳
زیست شیمی تنفس نوری در گیاهان C 3                      ۲۶
تنفس نوری در گیاهان C4                         ۳۱
تفاوتهای گیاهان C3 و C4                        ۳۳
منابع                           ۴۱

منابع :

 خاوری نژاد ، رمضانعلی . فتوسنتز. مرکز نشر دانشگاهی تهران.

غلامحسین سرمد نیا، عوض کوچکی . فیزیولوژی گیاهان زراعی . جهاد دانشگاهی مشهد.

کافی ، محمد . فیزیولوژی گیاهی . ۱۳۷۸ . جهاد دانشگاهی مشهد .

فرساد ، علی . جزوه درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی

متابولیسم کربن در فتوسنتز

واکنشهای فتوسنتزی در دو مرحله انجام می گیرند . در مرحله اول یا مرحله واکنشهای نوری ، انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود وATP وNADPH  به وجود می آید . این دو ماده برای انجام واکنشهای مرحلة دوم فتوستز یا واکنشهای تاریکی لازم اند . در نور ، گیاه سبز دی اکسید کربن جو را جذب و در سیستم فتوسنتزی تثبیت دی اکسید کربن ابتدا منجر به تشکیل نخستین فرآورده(های)پایدار فتوسنتزی می شود و سپس بتدریج سایر فراورده ها به وجود می آیند . واکنشها ی احیای دی اکسید کربن و تبدیل آن به کربوهیدارتها در گیاهان سبز فتوسنتز کننده به صورت چرخه ای و به چرخة متابولیسم کربن موسوم است این چرخه به طور کلی ویژگیهایی دارد که عمدتا عبارت اند از : (۱) انجام فرایند کربوکسیله شدن و تشکیل نخستین فراورده نسبتا پایدار فتوسنتزی ،(۲) فعال بودن آنزیم کربوکسیلاز ،(۳) وجود ماده پذیرنده دی اکسید کربن ،(۴) بازسازی ماده پذیرنده دی اکسید کربن و بالاخره ،(۵) خروج بخشی از کربن تثبیت شده از چرخه و تشکیل فراورده های ذخیره ای فتوسنتز .چرخه متابولیسم کربن در فتوسنتز در همة گیاهان یکسان نیست . به طور عمده امروزه سه نوع چرخة متابولیسمی برای متالیسم کربن در فتوسنتز شناخته شده است:

– اولین چرخه به چرخة کالوین (یا چرخة فتوسنتزی احیای کربن یا چرخة احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز و یا چرخة متابولیسم کربن در گیاهان C3 موسوم است . یا به اختصار RUDP است . نخستین فرآوردة نسبتا پایدار فتوسنتزی در این چرخه اسید آلی سه کربنC3  بنام اسید ۳ – فسفو گلیسریک است . آنزیم مسئول اضافه شدن  Co2و RUDP یا انجام کربو کسیلا سیون در گیاه ، ریبولوزدی فسفات ، کربوکسیلاز نام دارد .

– چرخة دوم به چرخة اسید دی کربو کسیلی  C4یا چرخة متابولیسم کربن در گیاهان C4 و یا به اختصار به چرخة C4 موسوم است . پذیرند ة دی اکسید کربن در این چرخه یک اسید سه کربنی  آلی به نام اسید فسفوانول پیرووی یا به اختصار PEP است . که در نتیجة کربو کسیله شدن آن با دی اکسید کربن ، نخستین فراوردة فتوسنتزی به صورت یک اسید آلی چهار کربنی به نام اسید اگزالواسیک به وجود می آید . آنزیم کربو کسیلاز مربوطه فسفوانول پیروویک کربو کسیلاز یا به اختصار PEP – کربو کسیلاز است . در فتوسنتز گیاهان C4 چرخة متابولیسمی کربن پس از طی مراحلی به چرخة کالوین منتهی می شود . در واقع در گیاهان C4 مقدم بر چرخة کالوین ، چرخة دیگری یافت می شود که هر دو تواما به چرخة C4 موسوم اند .

– چرخة سوم متابولیسم کربن قتوسنتزی متابولیسم اسیدی کراسو لا سه ای یا متابو لیسم نوع کراسو لاسه ای است . گیاهان دارای این چرخه در نواحی خشک و کویری می رویند . روزنه های برگ در این گیاهان در روز بسته است و در شب باز می شوند . گیاه در طول شب دی اکسید کربن مورد نیاز دستگاه فتوسنتزی را جذب می کند . مادة پذیرندة دی اکسید کربن اسید فسفوایول پیروویک (PEP ) است که پس از کربو کسیله شدن به صورت ماده ای چهار کربنی به نام اسید مالیک ظاهر می شود . آنزیم مسئول کربوکسیله شدن PEP کربو کسیلاز است . در روز اسید مالیک به اسید پیروویک و دی اکسید کربن تبدیل می شود و دی اکسید کربن حاصله به چرخه ای مشابه چرخة کالوین وارد می شود و فراورده های فتوسنتزی را به وجود می آورد .

چرخة کالوین یا چرخة احیای پنتوز فسفات در گیاهان C3

در جریان انجام عمل فتوسنتر ، دی اکسید کربن جذب شده توسط برگهای سبز با کمک عواملی نظیر ATP و NADPH (که در جریان واکنشهای فتو شیمیایی فتوسنتز تامین می شود ) احیا و به کربوهیدراتها و انواع دیگر فراورده های فتوسنتزی تبدیل می کنند . کشف کربن رادیواکتیو (C 14 ) به مثابة ردیابی مناسب جهت تعقیب فرایندهای مربوط به متابولیسم کربن ، عامل عمدهای در ارتقای دانش بشر دربارة فرایند های زیست شیمیایی فتوسنتز گیاهان به شمار می رود . می دانیم که با استفاده از ایزوتوپ رادیواکتیو عنصری مشخص مسیر متابولیسمی آن را می توان رد یابی کرد . معیار رد یابی ایزو توپ رد یاب تشعشات رادیو اکتیوی است که از آن صادر می شود . بنابراین با اندازه گیری رادیواکتیویتة فراورده های موجود در یک چرخة متابولیسم ، نه تنها رد یابی مسیر متابولیسمی عنصری مشخص میسر است بلکه با اندازه گیری غلظت رادیو اکتیویتة موجود در فراورده های متابولیسمی می توان سمت انها را با یکدیگر مقایسه کرد . کربن رادیو اکتیو (C 14 ) به مثابة رد یابی جهت تعقیب مسیر متابولیسمی کربن در فتوسنتز در اوایل دهة ۱۹۴۰ توسط گروهی از گیاه شناسان به سرپرستی کالوین و بنسون در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی به کار گرفته شد . مراحل عملی استفاده از کربن رادیواکتیو (C 14) برای بررسی متابولیسم کربن در فتوسنتز را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد :

ابتدا گیاهان مورد نظر (گیاهان سبز ابتدایی نظیر جلبکهای سبز یا گیاهان سبز عالی ) در شرایط مناسبی از مواد غذایی ، حرارت و نور رویانده می شوند . گیاهان در این شرایط به رشد خود ادامه می دهند و از دی اکسید کربن جو که دارای کربن معمولی(C 12 ) است تغذیه می کنند .

کربن جذب شده توسط گیاهان وارد چرخة متابولیسمی فتوسنتز می شود و بتدریج فراورده های فتوسنتزی گوناگونی به وجود می آورد . متابولیسم فتوسنتز در چنین شرایطی و بتدریج سیر طبیعی خود را طی می کند که اصطلاحا آن را فتوسنتز در حالت آرام می نامند .سپس در زمان معینی دی اکسید کربن با کربن رادیواکتیو (C 14 ) در اختیار گیاه قرار می گیرد. به گیاهان امکان داده می شود تا همچنان در حرارت و نور مناسب به عمل کربن گیری فتوسنتزی ادامه دهند . از لحظة جذب  ۱۴Co2  در زمانهای متفاوت ( ۵ ثانیه ، ۱۰ ثانیه ، ۲۰ ثانیه ، ۴۰ ثانیه ، یک دقیقه و غیره ) نمونه هایی از گیاه سبز در حال انجام فتوسنتز را برداشت و بلافاصله آن را در اتانول جوشان وارد می کنند و آن را می کشند . در نتیجه واکنشهای آنزیمی متوقف و نیز ترکیبات محلول در الکل موجود در نمونة گیاهی از برگ استخراج می شوند . سپس با بررسی شیمیایی این عصارة الکلی فراورده های فتوسنتزی محتوی C 14 را تعیین می کنند . به این ترتیب می توان مسیر کربن را در متابولیسم فتوسنتزی ترسیم و ترتیب فراورده های فتو سنتزی و جای هر کدام را در چرخة متابولیسم کربن فتوسنتزی مشخص کرد . با این روش می توان دریافت که نخستین فراورده ( های) تشکیل شده در فتوسنتز کدام است و در چرخةکربن فتوسنتزی از چه راهی سایر فراورده های فتوسنتزی را به وجود می آورد . گروه برکلی در آزمایشهای اولیة خود روشهای تجزیة شیمیایی نظیر استخراج ، تهیة رسوب ، تولید کریستال و غیره مناسب در مطالعه مولکولهای آلی را برای کار خود برگزیده بودند ولی تجربه نشان داد که اینها روشهایی مشکل اند و برای استخراج مواد با مقدار خیلی کم در گیاه مناسب نیستند . تجربه نشان داد که در آزمایشهای مورد استفاده در این روشها مقدار مواد مورد بررسی باید حدود میلی گرم باشد . همزمان با کاربرد Co2 برای رد یابی مسیر کربن در متابولیسم فتوسنتزی از روش تجزیه ای جدیدی نیز استفاده شد . این روش کروماتوگرافی کاغذی است . البته باید اشاره کرد که برای جدا کردن رنگیزه های گیاهی در اواخر قرن نوزدهم استفاده از کروماتوگرافی ستونی متداول بود ولی کاربرد کاغذ صافی در کروماتوگرافی تا اواسط دهة ۱۹۴۰ معمول نبود . کالوین ، بنسون و همکارانشان برای جدا کردن ، استخراج و تشخیص مولکولهای آلی که در جریان تثبیت دی اکسید کربن فتوسنتز در گیاه به وجود می آیند از روشهای فوق استفاده کردند . بررسیهای مورد نظر بر روی دو نوع جلبک یکی کلورلا و دیگری سنه دسموس انجام گرفت . آزمایشهای مشابهی که بر روی برگهای سبز جدا شده از گیاهان عالی انجام پذیرفت ، نتایج آزمایشهای کالوین و بنسون را تایید کردند . بررسیهای انجام شده نشان داد که با قرار گرفتن گیاه به مدت  چند دقیقه در معرض Co2  ۱۴ تعدادی از مولکولهای آلی رادیواکتیو می شوند . هر قدر گیاه مدت زمان کمتری در معرض  ۱۴Co2  قرار گیرد تنوع مولکولهای آلی رادیو اکتیو نیز کمتر است . اگر یاه تنها دو ثانیه در معرض Co2  ۱۴ قرار گیرد قسمت اعظم کربن رادیواکتیو فقط در یک مولکول آلی ، یعنی اسید ۳ – فسفوگلیسریک (PGA ) ، ظاهر می شود . این ترکیب نخستین فراوردة پایدار تثبیت کربن فتوسنتزی در چرخة کالوین به شمار می رود .

 

 

نخستین فراوردة پایدار تثبیتCo2  فتوسنتزی در چرخة کالوین

استفاده از روش کروماتوگرافی کاغذی و تهیه فیلم از کروماتوگرام امکان تعقیب مسیر متابولیسمی کربن تثبیت شده در فتوسنتز را فذاهم کرد و منجر به شناسایی فراورده های فتوسنتزی شد و با این روش و در نظر گرفتن عامل زمان در جریان عمل کربن گیری فتوسنتزی ، ترتیب فراورده های فتوسنتزی نسبت به یکدیگر مشخص و بالاخره این امکان فراهم شد که همراه با پژوهشهای بعدی ، چرخة کتابولیسم کربن فتوسنتزی ترسیم و نقش ترکیبات پیشاهنگ ، ترکیبات پذیرنده و ترکیبات حد واسط و نهایی در کل چرخة متابولیسم کربن فتوسنتزی تعیین شود . به طور خلاصه می توان گفت که با استفاده از روش کروماتوگرافی مکانیسم احیای دی اکسید کربن تثبیت شده در فتوسنتز را می توان بررسی و شناسایی کرد . پس از آنکه گیاه سبز ۲ تا ۵ ثانیه در معرض Co214 و نور کافی قرار گرفت قسمت اعظم C 14 ( حدود ۹۰% آن در اسید فسفوگلیسریک (PGA ) ظاهر می شود . اسید فسفوگلیسریک یک مولکول اسید آلی سه کربنی با فرمول شیمیایی زیر است :

CH2O  P  .CHOH.*COOH

P   مخفف فسفات معدنی به فرمول – H2PO3 است که از اسید فسفریک به فرمول H2PO3(OH) و یا P(OH)  و یا H3PO4 به وجود می آید .   P   را گاهی با Pi نیز نشان می دهند . وجه تسمیة گلیسریک به اسید فوق آن است که این اسید آلی سه کربنی از نظر شیمیایی از گلیسرول مشتق می شود که یک الکل سه کربنی است :

CH2OH.CHOH.CH2OH

پژوهشهای بعدی نشان داد که رادیواکتیویتة CO2 14 پس از این مدت (۲ تا ۵ ثانیه) ، تنها در کربن کربوکسیل (-COOH ) مولکول اسید ۳- فسفوگلیسریک ظاهر می شود و دو کربن دیگر رادیواکتیو نمی شوند . در فرمول PGA که بدان اشاره شد قابلیت رادیواکتیویته با علامت شتاره (*) نشان داده شده است .

 

ریبولوز- ۵،۱  – دی فسفات به مثابة پذیرند ة اولیة Co2 در فتوسنتز

 

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.