مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها و فرصتها )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها و فرصتها )

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا” در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود.

این مقاله در ابتدا به موضوع تحول در فرایندها و محصولات آموزش عالی و تغییر در نقش آفرینی آن در جامعه می پردازد. این تغییر و تحول مخصوصاً در چهل سال اخیر منجر به تغییر عملکرد دانشگاهها از فضای نخبه پروری، غلبه دانشجویان پسر، آموزش ادبیات، علوم انسانی و علوم محض، نقش و کارکرد محدود، ثبات برنامه های درسی، دولتی بودن سیاستگذاری و تامین مالی، متمرکز بودن، غیرقابل انعطاف بودن، درونگرا بودن و پرداختن به آموزشهای مستقیم و حضوری، به فضای جدید توده ای شدن آموزش، گسترش حضور زنان در دانشگاهها، گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزشهای میان رشته ای و فرارشته ای، تنوع نقش وکارکرد دانشگاهها در تولید آموزش، انعطاف پذیری برنامه های آموزشی، سرمایه گذاری و نقش آفرینی مؤسسات غیر دولتی در سیاستگذاری، تنوع منابع مالی و خودگردانی دانشگاهها، محلی ومنطقه ای شدن برنامه ریزی درسی و عدم تمرکز آن، برونگرا شدن وپاسخگویی به سؤالات محیط اطراف، آموزش از راه دور، نقش رایانه، IT، ICT، وفنآوری چند رسانه ای در آموزش عالی و توجه به سیستم ابداعات ملی، گردید.

در قسمت بعدی مقاله سیستم ابداعات ملی به عنوان یک اصل مورد بررسی و شکافت قرار گرفت و برخی از عوامل مؤثر بر تولید و گسترش آن بیان گردید. در این خصوص عنایت به تسریع در آهنگ تحقیقات علوم اجتماعی، تشکیل نهادها و انجمن های بین المللی و توسعه ارتباطات بین آنها و دانشگاه ها و نیز استفاده از تکنولوژی های ارتباطی جدید مورد تأکید قرار گرفت. بخش سوم مقاله به بحث تولیدی  سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی پرداخت که در آن به موضوعات تولید سرمایه انسانی بالاتر و بیشتر، آموزش و تربیت مادام العمر و اخذ گواهینامه های بین المللی تأکید شد. قسمت چهارم به موضوع یکپارچگی جامعه جهانی و نقش دانشگاه ها در نهادینه کردن دموکراسی در جامعه جهانی اشاره شد و در این راستا روند تاریخی تحول در آموزش عالی به صورت موجهای سه گانه به بحث و بررسی گرفته می شود.

واژه های  کلیدی: سرمایه انسانی، سیستم ابداعات ملی، یکپارچگی اجتماعی، کنترل کیفیت، عدالت آموزشی، توزیع برابر فرصتهای ارتقا، کارایی داخلی، کارایی خارجی، انقلاب مدیریتی، نظام پرداختهای اجتماعی.

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه     ۵
۱- تغییرات ساختاری در آموزش عالی     ۵
۱-۱- تقاضا برای آموزش عالی     ۶
۱-۲- زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی     ۷
۱-۳- توده ای شدن آموزش عالی     ۷
۱-۴- تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی ترشدن آنها     ۷
۱-۵- تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها     ۸
۱-۶- منطقه ای و محلی شدن تولیدات آموزش عالی     ۸
۲- سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن    ۸
۳ – تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در توسعه آن     ۱۰
۳-۱- تولید سرمایه انسانی سطح بالاتر و بیشتر    ۱۰
۳-۲- آموزش و تربیت مادام العمر     ۱۱
۳-۳- اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی     ۱۱
۴- دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی     ۱۱
۵- تغییر چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا     ۱۲
۶ – چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم     ۱۳
۶-۱- کنترل کیفیت     ۱۴
۶-۲- عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقاء     ۱۴
۶-۳- انقلاب مدیریتی    ۱۴
۶-۴- انقلاب اطلاعاتی     ۱۵
۶-۵- آموزش عالی و نظام پرداختها     ۱۵
۶-۶- دانشگاهها و بیکاری     ۱۵
۶-۷- دانشگاهها و بازار کار     ۱۶
۷- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۶
منابع و مآخذ     ۱۸

منابع و مآخذ :

عمادزاده، مصطفی(۱۳۸۲)؛ اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، چاپ نوزدهم (اول ویرایش جدید)، اصفهان.

شاه ولی، منصور و حسین آزادی(۱۳۸۰)؛ بهبود بهره وری در آموزش عالی، چاپ نشده، بخش ترویج و. آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

فراستخواه، مقصود و احمد کبریایی(۱۳۷۷)؛ ” آموزش عالی در آستانه قرن بیست و یکم ( گزارشی از کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸، پاریس)” فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۱۷٫

هینچلیف، کی( )؛ ” آموزش و پرورش و بازار کار ” مترجم    ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

لوین، اچ. ام.(    )؛ ” کار و آموزش و پرورش ” مترجم  ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

لاماس، آی( )؛ ” آموزش و پرورش و بازار کار در کشورهای در حال توسعه” مترجم  ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

فریمن، آر. بی.( )؛ ” کشش های تقاضا و عرضه برای نیروی کار تحصیل کرده ” مترجم  ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

هوپرز، دبلیو( )؛ ” آموزش و پرورش و کار تولیدی ” مترجم  ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

کارنوی، ام( )؛ ” آموزش و پرورش و تقسیم جهانی جدید نیروی کار ” مترجم   ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

مقدمه :

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابات علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای در خور، چشم جهانیان مجددا” به دانشگاهها دوخته شده است. آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در تحول آفرینی و مدیریت تحولات اجتماعی است. دانشگاهها و تغییرات ساختاری در نوع تقاضا، توزیع جنسی، جغرافیایی و طبقه ای، توده ای شدن آموزش عالی، تغییر و تنوع منابع مالی دانشگاهها و بومی شدن بیشتر محصولات دانشگاهها در بخش اول است که فضای تحول یافته آموزش عالی را به نمایش میگذارد. در بخش دوم نقش دانشگاهها در تولید و توسعه سیستم ابداعات ملی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم مقاله به تجزیه و تحلیل چگونگی تولید و توسعه سرمایه انسانی میپردازد. در بخش چهارم یکپارچگی جامعه جهانی و نهادینه کردن دموکراسی مورد بحث واقع شده است. در بخش پنجم تغییر چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوای آنها عنوان گردیده و در  بخش ششم چالشهای فراروی نظام آموزشی و دانشگاهها در قرن بیست و یکم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی مبتنی بر بهبود فرایند منطقه ای شدن تصمیم گیری در دانشگاهها، تشکیل و توسعه بنگاههای نوآور، تجهیز دانشگاهها به تکنولوژیهای ارتباطی جدید، تسریع در آهنگ تحقیقات علوم اجتماعی، تسهیل ارتباط بین انجمنهای بین المللی و دانشگاهها، نهاینه نمودن مفهوم یادگیری مادام العمر برای همه، بازنگری قوانین در راستای امکان تولید و توسعه نهادهای جدیدآموزش عالی و تخصیص بودجه مناسب تحقیقاتی در راستای دست یافتن به پاسخهای مناسب برای چالشهای فراروی آموزش عالی در ابتدای قرن بیست و یکم عنوان گردیده است. در ادامه به بیان مباحث این مطالعه میپردازیم.

۱- تغییرات ساختاری در آموزش عالی :

در آستانه قرن بیست و یکم تحولات بنیادینی در فرایندها و محصولات آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهای اداره حکومت، تحولات فرهنگی و بهم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است. جدول زیر برخی تغییرات اساسی و ساختاری را در فرایندها و محصولات آموزش عالی طی چند دهه گذشته نشان میدهد:

به نظر میرسد فرایند تحول در جهان هم از دانشگاهها شروع میشود و هم به دانشگاهها ختم میگردد. دانشگاهها در یک سو با تولید دانش و اطلاعات، امکان تولید تجهیزات و امکانات جدید را بوجود می آورند و محصولات متنوع تولیدی جهان نتیجه عملی فرایند تولید دانش و تجهیزات تخصصی هستند، و از سوی دیگر با تغییر فضای فرهنگ و اقتصاد اجتماعی و ایجاد تحولات بعدی که در اثر افزایش ذخیره دانش بشر صورت میگیرد، مجددا” این دانشگاهها هستند که تغییرات بوجود آمده را به عنوان سوال اساسی مورد نقد و بررسی و دست مایه تولید دانش جدید مینمایند. با این حال همواره این سوال محوری مطرح است که آیا دانشگاهها در فرایند تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی، توانایی و انعطاف پذیری لازم را برای تطبیق خویش با شرایط بوجود آمده دارند، و در مرحله عالی تر آیا دانشگاهها توان و امکان برنامه ریزی و ساختن آینده را دارند؟

روند تغییرات ساختاری در آموزش عالی طی چند دهه گذشته

ردیف
از
به
۱

تعداد دانشجویان (در سال ۱۹۶۰ ، ۱۳ میلیون نفر)

افزایش تقاضا برای آموزش عالی ( در سال ۱۹۹۵ ، ۸۲ میلیون نفر )

۲

غلبه دانشجویان پسر

گسترش حضور دانشجویان دختر

۳

آموزش ادبیات، علوم انسانی، علوم محض و حرفه های آزاد مثل حقوق و پزشکی

گسترش آموزشهای فنی، حرفه ای و کاربردی مثل علوم ارتباطی، زیست محیطی، تنوع رشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای

۴

دانشگاه نخبه پرور

توده ای شدن آموزش عالی

۵

نقش و کارکرد محدود آموزشهای رسمی

تنوع نقش و کارکرد،آموزشهای پاره وقت، کوتاه مدت، آموزش از راه دور

۶

ثبات برنامه های درسی

انعطاف پذیری و فرایندی شدن برنامه های آموزشی و پژوهشی ( فرایندهای فرا رشته ای و میان رشته ای )

۷

دانشگاه دولتی

نقش موسسات غیر دولتی در سرمایه گذاری و تولید آموزش عالی

۸

تامین هزینه های دانشگاه توسط دولت

تنوع منابع مالی و خودگردانی دانشگاهها از طریق ارائه خدمات و تحقیقات به موسسات دولتی و خصوصی

۹

برنامه های درسی موضوع محور

محلی و منطقه ای شدن برنامه ریزی درسی و عدم تمرکز آن

۱۰

برنامه ریزی متمرکز و غیر قابل انعطاف آموزشی

فرایندهای آموزشی و پژوهشی مسساله نگر

۱۱

فعالیتهای علمی بسته، محدود و جداگانه

ارتباطات علمی با استفاده از فناوری های ارتباطی جدید و نظام نوین دانش رسانی، مشارکت لحظه به لحظه در شبکه تعاملی پژوهشهای جهانی

۱۲

دانشگاه درونگرا و در خود

دانشگاه برونگرا و پاسخگو به محیط ( ارتباط با صنعت، خدمات، رسانه ها و … )

۱۳

آموزش مستقیم و حضوری

آموزش از راه دور، نقش رایانه و فناوری چند رسانه ای در آموزش عالی

۱۴

برجستگی اخلاقی و فرهنگی دانشگاه

اهمیت نقش دانشگاه در تولید دانش و انباشت مهارتهای فکری، حرفه ای و خدمات تخصصی

۱۵

بی تفاوت بسبت به سیستم ابداعات

عامل موثر و توسعه دهنده سیستم ابداعات ملی

ماخذ: گزارش کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸

۱-۱- تقاضا برای آموزش عالی :

آنچه از بررسی روند تحول تقاضا برای آموزش عالی بدست می آید روند رو به افزایشی است که در کلیه کشورهای جهان مشاهده میگردد. آموزش عالی کم کم از ماهیت وجودی کالای لوکس و مخصوص خانواده های مرفه بیرون رفته و به صورت یک کالای ضروری خودنمایی می نماید.

    پیچیدگی فرایندهای تکنولوژیک نیازمند کارگران متخصص است. امروزه حتی ساده ترین فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیازمند مهارت و تخصص خاص هستند. بدست آوردن هرنوع شغلی در جهان قرن بیست و یکم نیازمند دارا بودن سطح مناسبی از مهارت حرفه ای است که ضرورتا” از طریق دانشگاهها تولید خواهد شد. از طرفی نیز شرایط رقابت اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات گسترش یافته امروزی، و رقابت خانواده ها در یک فضای رقابتی فرهنگی مناسب، الزام تحصیل فرزندان را تا سطوح عالی آموزش ایجاب مینماید. خانواده ها از محدوده خانواده گسترده گذشته، با کاهش تعداد فرزندان، کیفیت فرزندان جای کمیت آنها را گرفته است. ضرورتا” افزایش تقاضا برای آموزش عالی حتی در شرایطی که این آموزش منجر به تولید شغل نیز نگردد، گریبان گیر جهان قرن بیست ویکم شده است.

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.