مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان

تعداد صفحات : ۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

ارتباطات و اطلاعات به عنوان اساس هستی انسانها مطرح شده است.چونکه بدین وسیله مکنونات، خواسته ها، نظرات، از فردی به فردی منتقل و درنتبجه نیازها رفع میشود.بدین گونه بقای حیات انسانی فراهم میگردد.

مقاله در سه فصل طراحی شده است. در فصل اول به مفهوم ارتباط، عوامل ایجاد ارتباط در سازمانها، انواع ارتباط در یک سازمان، غایتهای حاصل از ارتباط، ارتباطات سازمانی را چگونه برقرار کنیم؟ و پیشنهادهای مربوط به بهبود ارتباطات در سازمان را بیان می کند.

در فصل دوم ممکن است سازمان جهت ایجاد ارتباط، اشاعة اطلاعات، دریافت نظرات و یا تحلیل مسئله و تصمیم‌گیری تشکیل جلسه دهد. معمولاً وقتی سخن از جلسه به میان می‌آید در ذهن کارکنان یک سازمان، جلسات معمول جهت تصمیم‌گیری‌های موردی و یا بررسی موارد و مسائل مبتلی به سازمان، متبادر می‌شود. ولی نظر به اینکه ضرورت دارد که یک سازمان علاوه بر جلسات معمول به تشکیل نشستهایی به منظورهای مختلف دست بزند که هر یک در نوع خود از مفهوم خاصی برخوردار است، بدین جهت به منظور آشنا ساختن مدیران، به بیان آنها می‌پردازیم.

در فصل سوم درباره الگوهای نفوذ در دیگران و نکاتی ویژه در برقراری ارتباط موثر برای مدیران را توضیح می دهد. در اینجا مدیر یا رهبر تصور می کند هر فرد به طور طبیعی دارای نیازها و خواسته هایی است و کار وی برای نفوذ در دیگران این است که آنها را به سوی خواسته هایشان راهنمایی کند. به دیگر سخن با نفوذ خود به دیگران نشان می دهد که چگونه از راه هایی که مورد نظر اوست به خواسته های خود می رسند یا اهداف آنان در کار اداری و بازرگانی تامین می شود. فلسفه ای که در بحث انگیزش از آن سخن به میان می آید و اهمیت دارد، این است که مدیر از چه راه می خواهد در دیگران نفوذ کند؟

واژه های کلیدی: ارتباط، سازمان، مدیر، جلسه، نفوذ در دیگران، سمینار، میزگرد، سمپوزیم

فهرست مطالب

فصل ۱: ارتباط در سازمان    ۱
مفهوم ارتباط    ۱
عوامل ایجاد ارتباط در سازمانها    ۲
۱-میزان اختیار:    ۲
۲-ترکیب:    ۲
۳-هم ارزشی گروهی:    ۲
۴-نقش سازمانی:    ۳
۵-علایق و اعتقادات اعضای سازمانی:    ۳
انواع ارتباط در یک سازمان    ۴
انواع ارتباطات در یک سازمان (Communication)    ۵
اهمیت ارتباط در سازمان    ۶
غایتهای حاصل از ارتباط    ۸
-افزایش کارایی و بهره وری:    ۸
– ایجاد تغییرات سازمانی:    ۸
-پیش بینی و جل گیری از تنش های سازمانی    ۸
– پاسخگویی به نیازهای کارکنان و افزایش روحیه:    ۹
– تحکیم وضعیت کارکنان:    ۹
– ایجاد همبستگی بین اعضا و سازمان:    ۱۰
ارتباطات سازمانی را چگونه برقرار کنیم؟    ۱۰
اول- توجه به ویژگیهای گیرنده پیام    ۱۰
دوم- ایجاد تسهیلات ارسال پیام    ۱۱
سوم- آگاهی از نتیجه پیام    ۱۱
پیشنهادهای مربوط به بهبود ارتباطات در سازمان    ۱۲
الف- در خصوص ارتباطات رسمی    ۱۲
ب- در خصوص ارتباطات غیررسمی    ۱۳
فصل ۲-انواع جلسات در سازمان    ۱۵
جلسة گروه موافق و مخالف    ۱۵
جلسة گروه همسو    ۱۵
میزگرد    ۱۵
سمینار    ۱۶
سمپوزیم    ۱۶
جلسة مجمع عمومی    ۱۶
کنفرانس    ۱۶
کنگره    ۱۷
فصل ۳-نفوذ در دیگران    ۱۸
الگوهای نفوذ در دیگران    ۱۹
قدرت و اختیار:    ۲۰
نفوذ از راه تهدید اجبار:    ۲۲
نفوذ از راه مهارت و استادی:    ۲۳
نفوذ از راه همکاری و همیاری (تشریک مساعی) :    ۲۴
خلاصه    ۲۹
بهبود ارتباطات — نکاتی برای مدیران    ۳۰
نکاتی ویژه در برقراری ارتباط موثر برای مدیران:    ۳۰
منابع و ماخذ:    ۳۱

منابع و ماخذ:

رفتار سازمانی: تالیف سید امین الله علوی

روابط انسانی و رفتار سازمانی : تالیف مصطفی عسکریان

فصل ۱: ارتباط در سازمان

مفهوم ارتباط

ارتباط در لغت به معنی مشارکت در یک نظر و ایجاد رابطه برای انتقال یک خبر به کار رفته است.از اواخر سالهای ۱۹۳۰ وپس از انتشار مقاله ای تحت عنوان(اطلاعات یک مسعله ی اندیشه است)به مرور اندیشمندان درصدد بررسی ارتباطات از طریق ریاضیات برآمدند.رفته رفته مفهوم ارتباطات به فرایند اطلاعات تبدیل شد.متعاقب این امر(سیبرنتیک)عنوان شد که آن عبارت است از مجموعه تعوریهای مربوط به قانونمند ساختن انتقال و دریافت یک خبر بین انسان و ماشین.

ارتباطات و اطلاعات به عنوان اساس هستی انسانها مطرح شده است.چونکه بدین وسیله مکنونات، خواسته ها، نظرات، از فردی به فردی منتقل و درنتبجه نیازها رفع میشود.بدین گونه بقای حیات انسانی فراهم میگردد.با توجه به آنچه که بیان شد میتوان گغت که در ایجاد ارتباط ,دو طرف وجود دارد.طرفی که اطلاعات را منتقل میکند و طرفی که اطلاعات را دریافت میدارد و با درک خود,آن را تفسیر میکند و نسبت به آن واکنش نشان میدهد.ملاحظه میشود که در ارتباط بر اساس داد و ستد داده و ستانده اطلاعات جریانی بین دو یا چند نفر بوسیاه کلام،علامت،اصطلاحات و رمزها در راستای تفهیم یک خبر رسمی یا غیر رسمی برقرار میشود.ارتباطات با اطلاعات تفاوت دارد.چون ارتباطات برای دریافت اطلاعات،وسیله قرار میگیرد.بطور مثال:فرادستی با فرودستی ارتباط برقرار میکند،تا اطلاعات یا اخباری را به او منتقل کند،ملاحظه مبشودکه ارتباطات، وسیله انتقال پیام درسازمان است.تا بدین گونه تغییرات مطلوب در سازمان بوجود آید.ارتباطات در سازمانهابه صورت اجباری و تمایلی بوجود می اید.در ایجاد نوع اول،فرهنگ سازمانی و در ایجاد نوع دوم،فرهنگ نیروی انسانی دخالت دارد. ارتباطات به هر صورتی که در سازمان برقرار شود،در ایجاد آنها عواملی دخالت دارد.

عوامل ایجاد ارتباط در سازمانها

هر انسانی قبل از ورود در سازمان با تفاوتهای رفتاری همراه است.حیات سازمانی مرهون انواع ارتباطی است که در ایجاد آن دخالت دارد. این ارتباطات در سایه عوامل مختلفی به وجود می آید و عبارتند از:

۱-میزان اختیار:

کار مسترک که در سازمان جاری است،از نظر اجرایی و پذیرش مسعولیت و نظارت بر انجام وظیفه،آمریت و ماموریت را در سازمان بوجود می آورد.این امر نشعت گرفته از میزان اختیاری است که هر فرد در حیطه مسعولیت خود دارد.درنتیجه،سبب ایجاد روابط بین فرادست، فرودست و ارباب رجوع میشود.

۲-ترکیب:

کار سازمانی در قلمرو کاری نیاز به ترکیب کار اعضای مختلف دارد. بنابر این جهت ایجاد این ترکیب،کارگزاران باید با هم مرتبط شوند.ملاحظه میشود که فعالیت سازمانی که در نهایت به محصول،تولید،خدمت و یا به ترتیبی منجر میشود،مرهون ایجاد ارتباط اعضای سهیم در ایجاد آن کارند.

۳-هم ارزشی گروهی:

انساها برای رفع نیازهای خود،محتاج به یکدیگرند.هم ارزشه،عامل عمده ای است که انسانهای نیازمند را به یکدیگر پیوند میدهد.در درون سازمانها،به دور از سلسله مراتب،در اثر مجاورت و مشاهبت کاری،انسانها با ارزشهای مشابه،یکدیگر را پیدا میکنندو در ساعاتفراغت و به دور از محدودیت کاری با هم ،رابطه بر قرارمیکنند.این نوع روابط که جنبه بی ریایی و همزبانی دارد،در تکوین شخصیت انسانی،اهمیت خاص دارد.چون فرد میتواند براحتی خواسته های خود را بیان کند، خود را بنمایاند، بخواهد و خواسته شود.همزبانی بین انسانهای سازمانی،در قالب هم ارزشی گروهی متجلی میشود که در ایجاد تغییر و تثبیت رفتار فردی موثر واقع میشود.

۴-نقش سازمانی:

هر عضو سازمانی برای ایفای نقشی وارد سازمان میشود.به محض پذیرفته شدن،عضو در سازمان متعهد میشود تا فعالیتهایی، را طبق نظام سازمانی انجام دهد. انجام این فعالیتها، عضو سازمانی را موظف میسازد و برای او وظایفی را تعیین میکند.انجام وظایف در پایگاههای مختلف سازمانی موجب ایجاد ارتباطات با افراد مختلف در سازمان میشود.

۵-علایق و اعتقادات اعضای سازمانی:

انسانا در هر مرتبه و مقام که قرار گیرند،با علایق و اعتقادات خاصی زندگی میکنند.شاید بتوان گفت در سایه نوع علایق و اعتقادات است که افراد با نگرشهای مختلف در جهان زندگی میکنند. و به قول (یکی درد و یکی درمان پسندد ،یکی وصل و یکی هجران پسندد) یکی مال اندوزی پیشه میکند،یکی توجه به دنیا و آخرت دارد و یکی اعراض از این جهان دارد و متوجه آخرت است.

در ایجاد علایق افراد نوعی منطق حاکم است که هرچند بر تعقل و تفکر انسانی استوار است ولی توجیه آن امری بس مشکل است. نیروی انسانی نیز از این امر برخوردار است.مجموعه علایق و اعتقادات اعضای یک سازمان در ایجاد ارتباط سازمانی آنها دخالت دارد.

انواع ارتباط در یک سازمان

در یک سازمان ارتباطی به قرار زیل جریان دارد:

ارتباط عام:که مربوط است به کلیه امور و اطلاعات در خصوص محیط کاری.

ارتباط رسمی:که بین اعضا و سازمان از قبل در ساختار سلسله مراتبی سازمان تعیین شده است.

ارتباطات غیر رسمی یا خود به خودی:که به صورت مستقل و آزادانه بین کل اعضای سازمان برقرار میشود.این نوع ارتباطات در توزیع اطلاعات مثبت و منفی بدون منع قانون به صورت تمایلی به وجود می آید.

ارتباطات بالا به پایین:ارتباطاتی که پیام را از راس هرم سازمانی به طرف پایین در سلسله مراتب به جریان میگذارد.از این طریق چارچوب رویه های اجرایی،سیاستها و خواسته های سازمانی اعضا روشن میشود.

ارتباطات پایین به بالا:ارتباطاتی که اطلاعات را از پایین سازمان به راس هرم سازمانی منتقل میکند. از این طریق،فعالیتها،جهت تصمیم گیری و اراعه طریق گزارش میشود.

ارتباطات عمودی:ارتباطاتی که بین فرادست و فرودست چه در سلسله مراتبکل سازمان یا درسلسله مراتب یک واحد سازمانیبرقرار میشود.این ارتباطات مربوط به دستور اجرا و یا فرماندهی مدیریت است.

ارتباطات افقی:ارتباطاتی که بین افراد یا گروههای سازمانی بدون موجودیت سلسله مراتب در رابطه با امور اجرایی برقرار میشود.این نوع ارتباطات مربوط به همردیفان سازمان است که نسبت به هم برتری یا کهتری ندارند. این نوع ارتباطات موجبات هماهنگی کاری را فراهم می آورد.

انواع ارتباطات در یک سازمان (Communication)

در یک سازمان ارتباطی به قرار ذیل جریان دارد:

ارتباطات عام: که مربوط است به کلیه امور و اطلاعات در خصوص محیط کاری.

ارتباطات رسمی: که بین اعضا و سازمان از قبل در ساختار سلسله مراتبی سازمان تعیین شده است.

ارتباطات غیر رسمی و یا خودبه خودی: که به صورت مستقل و آزادانه بین کل اعضای سازمان برقرار می شود. این نوع ارتباطات در توزیع اطلاعات مثبت و منفی بدون منع قانون به صورت تمایلی به وجود می آید.

35,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
 • مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.