مقاله کشاورزی معیشتی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله کشاورزی معیشتی

تعداد صفحات :۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

تکامل چندین هزار ساله کشاورزی نه تنها منجر به توسعه سیستم های مدرن کشاورزی فشرده (مکانیزه) شده است بلکه انواع سیستم های شگفت اوری را جهت تولید مواد غذایی برای مصرف خانگی یا فروش و مبادله بوجود اورده است. سیستمهای اخیرالذکر به نام کشاورزی معیشتی معروف است زیرا در این سیستم- ها تاکید اصلی روی مساله خودکفایی در تولید فراوردهای غذایی است.

سیستم های موجود کشاورزی معیشتی شامل گله داری، کشت دوره ای و کشت دائمی غیر مکانیزه می باشند.در سیستم های مختلف کشاورزی معیشتی دو استراتژی عمده وجود دارند اول اینکه دست اندرکاران این سیستم ها غذای خود را از روشهایی مانند گله داری و کشت دوره ای یا جمع آوری مواد غذایی قابل برداشت بهره می برند و با پایین نگهداشتن تراکم جمعیت از همان منطقه بعنوان منبع غذا استفاده می نموده اند.

استراتژُی دوم که در سیستم هایی از قبیل آبیاری سیلابی و کشاورزی روانابی دیده می شود استفاده ازیک تکنولوژی ساده و رستکاری در سیستم جهت به جریان افتادن رطوبت و مواد غذایی در جهت اهداف زارعین بوده است.

واژه های کلیدی: کشاورزی معیشتی ، گله داری، کشت دوره ای ، کشت دائمی غیر مکانیزه، سیستم کشت چاینا مپا

فهرست مطالب

کشاورزی معیشتی subsistent Agriculture   ۱
گله داری Animal husbandry   ۱
کشت دوره ای Slash and bern   ۴
سیستم های کشاورزی دایمی غیر مکانیزهTraditional. Agriculture of system   ۹
سیستم کشت چاینا مپا (Chinampa )  در دوره مکزیک   ۱۲
سیستم کشاورزی روان آب در صحرا   ۱۴
الگوها و گرایشات عمومی در کشاورزی معیشتی   ۱۵
منابع و ماخذ:   ۱۸

منابع و ماخذ:

آسایش، اقتصاد روستایی،

مهدوی، مسعود، مقدمه بر جغرافیای روستایی

عابدین درکوش ، در آمدی به اقتصاد شهری

باربارا وبر، ترجمه مصطفی ازکیاه، مسائل جامعه شناسی روستایی

شهبازی، اسماعیل، توسعه روستایی

کشاورزی معیشتی subsistent Agriculture

تکامل چندین هزار ساله کشاورزی نه تنها منجر به توسعه سیستم های مدرن کشاورزی فشرده (مکانیزه) شده است بلکه انواع سیستم های شگفت اوری را جهت تولید مواد غذایی برای مصرف خانگی یا فروش و مبادله بوجود اورده است. سیستمهای اخیرالذکر به نام کشاورزی معیشتی معروف است زیرا در این سیستم- ها تاکید اصلی روی مساله خودکفایی در تولید فراوردهای غذایی است.

کشاورزی معیشتی به دلایل گوناگون شایسته بررسیهای همه جانبه ای است. اولا عیرغم برجستگی کشاورزی فشرده در کشورهای توسعه یافته بخش عمده ای از جمعیت دنیا هنوز به کشاورزی معیشتی وابسته هستند.  براورد می شود که حدود ۶۰% اراضی کشاورزی جهان در حال حاضر با این روشها زیر کشت می روند. بنابراین بدیهی است که برای بررسی تولیدات غذایی دنیا بایستی به این سیستم توجه نمود.ثانیا این سیستم ها دارای درجه بالایی از بینش های اکولوژیکی است که طی صدها یا هزاران سال و تحت شرایط معمولا نامساعد بدست آمده اند. این سیستم ها نهایتا سررشته های مهمی را در زمینه توسعه سیستم های صحیح اکولوژیکی در کشاورزی مدرن برای اغلب مناطق جهان درحال توسعه بدست خواهد آمد. امروزه بواسطه وجود سیستم های جدید حمل و نقل دسترسی به سیستم های کشاورزی بهشتی جهت بررسی و مطالعه از هرزمان دیگر آسانتر است با افزایش سرسام آور جمعیت بشری و گسترش جوامع صنعتی فرصت مطالعه الگوهای دست نخورده کشاورزی معیشتی به سرعت کاهش می یابد.

در بررسی و تحقیق پیرامون این سیستمهای بایستی از هر گونه نتیجه گیری متعصبانه اجتناب نمود. برای مثال نبایستی این سیستم ها را با سیستم های مدرن بعنوان شاخص عدم کارآیی آنها تفسیر کرد و یا نباید این سیستم ها را بخاطر نداشتن مشکلت کشاورزی مکانیزه راه ساده ای برای تولید غذا دانست. حقیقت این است که کلیه سیستم های  کشاورزی دارای مزایا، مشکلات و محدودیت های مخصوص به خود می باشند. سیستم های موجود کشاورزی معیشتی شامل گله داری، کشت دوره ای و کشت دائمی غیر مکانیزه می باشند.

 

گله داری Animal husbandry

گله داری را می توان سیستم تولید مواد غذایی در میان گروهی از دامداران که زندگی هم یا اکثریت قریب به اتفاق آنها به امرار معاش از طریق فرآورده های دامی نظیر شیر، گوشت، خون و پوست وابسته است تعریف کرد. در حال حاضر سیستم های گله داری اکثرا به مناطق خشک و نیمه خشک افریقا آسیا و بخشهایی از مناطق سردسیر آسیا اختصاص دارد. در این سیستم ها حیواناتی مانند گاو، گوسفند، بز ، شتر، گاو تبتی و گوزن نگهداری می شوند. سیستم های گله داری با اسیستم های کشاورزی قابل تلفیق می باشند و می توان بسیاری از مردم را در رده سیستم های نیمه گله داری به شمار آورد.

نمی توان با اطمینان رقم دقیق گله داران را بیان کرد زیرا آنها در دور افتاده ترین مناطق دنیا زندگی می کنند. هر چند گله دارای در آفریقا بعنوان یک سیستم تولید مواد غذایی برای جوامع ساکن در جنوب صحرا دارای اهمیت ویژه ای است ولی این روش در سراسر حاشیه شمال صحرا، خاورمیانه و نواحی نیمه خشک و نقاط مرتفع کوهستانی شرق آسیای مرکزی متداول است. طبق محاسبات و برآوردهای انجام شده تعداد گله دارای آفریقا و آسیا به رقمی حدود ۱۰۰ میلیون نفر می رسد.

به طور کلی مجموع سیستم هایی کشاورزی در آفریقا رایج گشته بهترین سیستم شناخته شده می باشند. این سیستم ها بسته به تاریخ اقوام صفات و شرایط ویژه محیطث اختلاف زیادی دارند. در جدول (۱) نحوه تغییرات کلی هر یک از سیستم های گله داری و شبه گله داری را با توجه به میزان بارندگی در آفریقا نشان می دهد. در مناطقی که بازندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر در سال است سیستم گله داری کامل رونق داشته و معمولا گله داران به پرورش شتر مبادرت می نمایند.

میزان بارندگی سالیانه mm سیستم غالب حیوانات عمده
کمتر از ۵۰ ندرتا استفاده از سیستم گله داری کامل شتر
۲۰۰-۵۰ سیستم گله داری کامل با کوچه های طولانی شتر
۴۰۰-۲۰۰ سیستم گله داری و شبه گله داری به اضافه تولیدات کشاورزی گاو- بز- گوسفند
۶۰۰-۴۰۰ سیستم شبه گله داری با تاکید بیشتر بر تولیدات کشاورزی گاو- بز- گوسفند
۱۰۰۰-۶۰۰ سیستم شبه گله دارای اولیه باقیمانده از آداب و رسوم قومی گاو
۱۰۰۰ سیستم دامداری دائمی و بندرت سیستم شبه گله داری باقیمانده از آداب و رسوم قومی گاو

در مناطقی که بارندگی سالانه بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر است سیستم های گله داری و شبه گله داری بر اساس پرورش گاو گوسفند و بز معمولاست و بالاخره در مناطقی که بارندگی بیش از ۶۰۰ میلیمتر در سال دارند بندرت سیستم گله داری مشاهده می شود و سیستم های شبه گله داری به علت سنتهای قومی و نه صرفا جنبه های اقتصادی حفظ شده است.

در قبیله کارموجنگ از قبایل شمال شرقی اوگاندا سیستم شبه گله داری رایج است و افراد آن در حد محدودی نیز زراع می کنند این قبیله با حدود ۶۰۰۰۰ نفر جمعیت در زمینی به وسعت ۴۰۰۰ مایل مربع با بارندگی متوسط سالانه ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی متر زندگی می کنند. این منطقه به واسطه مجاورت با جنوب صحرا تحت تاثیر خشکی آن نیز قرار گرفته است.

زنان این قبیله در جوامع چند صد نفری اقامت داشته و در اطراف محل سکونت خود به کشاورزی اشتغال دارند و محصولاتی مانند سورگوم، ارزن و ذرت تولید می نمایند. نتیجه بدست آمده از کر و تلاش آنها با توجه به شرایط بارندگی بسیار متغیر است. مردان قبیله نیز بخش عمده زندگیشان را صرف نگهداری صدها گاو کوهان دار و تعداد کمی گوسفند و بز می کنند. با تغییر فصل گله داران تغییر مکان داده و کوچ می کنند.

بدین ترتیب تولید غذای این قبیل بر پایه کشاورزی و پرورش دام متکی می باشد. غذای مردان در چادرها از طریق شیر و خون تامین می شود. برای تهیه این غذا از گاوها شیر دوشیده شده و هر سه یا پنج ماه یکبار از آنها خون گرفته می شود. در محلهای مسکونی زنان جیره غذایی کاملا متفاوت بوده و غذای تعمده آنها آش شوری است که برای تهیه آن از نخود و بعضی مواد دیگر مانند شیر در زمان نزدیکی گاوها و مردان به آنها و انواع خوراکیهای جمع آوری شده از صحرا مانند قارچ عسل و گیاهان مختلف استفاده می شود. گاهی اوقات در زمانی که گله داران در نزدیکی اماکن مسکونی باشند ممکن است از غذاهایی که توسط زنان برای آنها برده می شود استفاده کنند. در بین این قبیله استفاده از چند نوع غذای دیگر نیز رایج است. مثلا از میوه های جنگلی استفاده شده و در جشن ها نیز از گوشت استفاده می شود. بنابر این می توان ملاحظه کرد که سیستم تولید موادغذایی این قبیله به طریق پیچیده ای متاثر از شرایط ویژه محیطی نامساعدی است که نه تنها به بارندگی غیر قابل پیش بینی منطقه مرتبط است بلکه به شرایط متغیر جغرافیایی که باعث ایجاد زمینه های فصلی مناسب برای چرا می شود نیز مرتبط است. شرایط حاره ای و فقدان تکنولوژی مدرن مانع ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سطح وسیع شده است. حمل و نقل علوفه برای دامها آنگونه که در دامپروریهای مردن معمول است امکان پذیر نمی باشد. به علاوه بیماریها و خشکسالی خاص منطقه سبب شده است که مردم دنیار به دامداری یا زراعت کاملا وابسته نباشند. مثال دیگر قبیله کنیائی ساسائی و سامبورا هستند که دارای سیستم گله داری خاص می باشند و عموما زندگیشان را به صورت اردویی و چادر نشینی دوره ای سپریه می کنند. حیات این قبایل کاملا به رده ها و تولید محصول آنها بستگی دارد.

سیستم های گله دارای مزایا ومعایب بخصوصی دارند و باید خاطر نشان ساخت پرورش این دامها به منظور ارائه به بازارنیست. زیرا پرورش دام جهت فروش مستلزم شرکت تعداد کمی از افراد در پرورش تعداد زیادی دام می باشد به هر حال در گله داری تعداد کثیری از مردم باتعداد زیادی دام تحت سیستمی منظم و برای تولید غذای روزانه و امرار معاش گردهام آمده اند. نیاز با تامین منظم غذا عاملی است که موجب شده است که جیره غذایی عمده این دو قبیله شیر و خون باشد. در این سیستم ها از کلیه فرآوردها های غذایی دامی بهره برداری می شود. البته اتکا به شیر مشکلات زیادی را بخصوص در مناطق نیمه خشک بوجود آورده است. اولا برای تولید شیر بایستی اکثریت دام ها ماده باشند. مصرف شیر مورد نیاز انسان برای گوساله ها نیز ضروری است و این مسئله موجب ضعف کمی رشد و حتی  مرگ و میر گوساله ها می شود. از سوی دیگر اگر وضع مراتع خوب باشد وجود تعداد زیاد دام ماده باعث افزایش سریع تعداد دامها می شود. اگر چه این موضوع از نظر گله داران مطلوب است ولی اگر خشکسالی حادث شود تعداد دامها از ظرفیت مراتع بیشتر شده و به انهدام مراتع با گرسنگی دامها یا گله داران منجر می گردد. هر نفر در زندگی روزانه به حدود ۲۳۰۰ کالری انرژی نیاز دارد. بنابه این یک خانواده پنج یا شش نفره در هر روز ۱۵۰۰۰ کالری انرژی لازم دارد که اگر جیره را ۴/۳ شیر و ۴/۱ گوشت فرض کنیم نیاز روزانه هر خانواده عبارت خواهد بود از ۱۶ لیتر شیر و ۵/۲ کیلو گوشت. برای تهیه این غذا هر خانواده بایستی حدود ۳۵ تا ۴۰ گاو داشته باشند. مساحت مراتع مورد نیاز چنین گله ای به نزولات آسمانی بستگی دارد و در مناطقی که متوسط بارش حدود ۷۵۰ میلی متر در سال است سطح مرتع مورد نیاز ۴۰ تا ۶۰ هکتار است و اگر بارندگی سالانه به ۲۵۰ میلیمتر برسد سطح مرتع مورد نیاز ۴۰۰ هکتار خواهد بود. اگر میانگین ۱۷ هکتار چراگاه برای هر فرد را در نظر بگیریم، با توجه به تخمین قبلی یعنی وجود ۱۰۰ میلیون گله دار، سطح مرتع لازم ۱۷ میلیون کیلومتر مربع خواهد بود که ۴/۱۱ در صد از خشکیهای کره زمین را در برخواهد گرفت.

 

کشت دوره ای Slash and bern

 

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.