مقاله کلم پیچ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله کلم پیچ

تعداد صفحات :۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

در این مقاله درباره کلم پیچ Cabbage، کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting)، کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts، گل کلم (کلم گل معمولی)و بروکلی سردهنده یا گل کلم مقاوم بسرما، کلارد(Brassica oleracea var .virids)، کلم زینتی Brassica oleracea var .viridis))، کلم قمری (Kohlrabi) و چگونگی کاشت و احتیاجات زراعی آن توضیح داده می شود.

گل کلم Brassica oleracea  var.botrytis)) بهترین نوع کلم کشت و زرع می‌باشد. کشت گل کلم باید فقط بر روی خاکهای بسیار حاصلخیز، مرطوب و با زهکشی خوب بعمل آید. این گیاه اساسا” محصول فصل خنک بوده و نباید در زمانی کشت گردد که رسیدن به رشد کامل آن در هوای بسیار گرم واقع شود. تولید نشاء‌ها، نشاء کردن در مزرعه و مراقبت‌های محصول پس از آن تا زمان تشکیل سر مشابه کلم پیچ می‌باشد. بزودی پس از اینکه سرها یا تکمه‌ها ظاهر شدند، باید جهت محافظت آنها از نور مستقیم خورشید و آسیب دیدن از حشرات یا گردو خاک مراقبت بعمل آید. رقم‌های زودرس را با بستن برگهای طویل خارجی بطور آزاد بر روی سرهای تشکیل شده از آُسیب خورشید حفظ می‌کنند رقم‌های دیررس معمولا ” با برگشت برگهای داخلی بر روی سر، خود عمل سفید کردن را انجام می‌دهند.

واژه های کلیدی: کلم پیچ، کلم گل سبز، گل کلم، کاشت، خاک، کنترل بیماری ها

فهرست مطالب

کلم پیچ Cabbage   ۱
طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه   ۱
وسعت و اهمیت   ۱
روندکار در راندمان تولید   ۲
احتیاج آب و هوائی   ۵
انتخاب ارقام و بذر   ۵
انواع ارقام   ۶
تامین بذر   ۶
آماده سازی خاک   ۷
کود شیمیائی وآهک   ۸
کنترل بیماریها و حشرات   ۱۴
کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting)   ۱۹
طبقه بندی و اهمیت   ۱۹
ارقام   ۲۰
کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts   ۲۱
طبقه بندی، طرز رشد و کشت   ۲۱
وسعت و اهمیت   ۲۲
کنترل بیماریها و حشرات   ۲۲
برداشت و بسته بندی   ۲۲
گل کلم (کلم گل معمولی)و بروکلی سردهنده یا گل کلم مقاوم بسرما   ۲۴
طبقه بندی و اهمیت   ۲۴
ارقام   ۲۵
خاک و احتیاج‌های زراعی   ۲۵
برداشت و بسته بندی   ۲۵
کلارد(Brassica oleracea var .virids)   ۲۶
طبقه بندی و طرز رشد   ۲۶
ارقام   ۲۷
احتیاج‌های زارعی   ۲۸
کلم زینتی Brassica oleracea var .viridis))   ۲۸
انواع   ۲۹
عملیات زراعی   ۲۹
برداشت و بازار یابی   ۲۹
کلم قمری (Kohlrabi)   ۳۰
طبقه بندی و مصرف   ۳۰
ارقام   ۳۱
احتیاج‌های زراعی   ۳۱
برداشت   ۳۱
منابع   ۳۲

منابع

-سبزیکاری: نوشته محمد مشری

-پرورش سبزی: نوشته اردشیر قادری

-پرورش سبزی در باغ، خانه و آپارتمان نوشته: حسن حسنی زاده وسعید عباس پور

vegetable crop fifth edition: Thompson and lcelly

– Breeding vegetable crop: Maclcj. Bassett

– vegetable production IB: Libner Nonneclce

Prasica oiseecls prcduction: Bhowmik/T.P

-Oil seed brassicas: Bhowmik/T.P

طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه

کلم پیچ ( Brassica oleraca var Capitata) مهمترین عضو خانواده خردل (شب بو) می‌باشد. بطور مسلم گردیده که رقم‌های امروز کلم پیچ از کلم پیچ وحشی که درطول سواحل گچی انگلستان و سواحل غربی و جنوبی اروپا رشد می‌کرده منشاء گرفته است. کلم یچ بعنوان یک محصول غذائی از اولین دوره‌های باستانی مصرف می‌شده است. یونانیان قدیم به آن اعتبار بالائی داده و در افسانه‌های آنها ادعا می‌شود که مبداء آن از پدر خدایان آنهاست گفته می‌شود که مصریان کلم پیچ را می‌پرستیدند امروزه نیز هنوز بعنوان یک سبزی پیشتاز به حساب می‌آید.

وسعت و اهمیت

اگر چه محبوبیت کلم پبچ در سالهای اخیر حدودی کاهش یافته است با این حال در رتبه یازدهم ازنظر سطح زیرکشت و در مرتبه ششم از لحاظ ارزش در میان ۲۲ سبزی عمده آمریکا در سال ۱۹۷۷ قرار داشته است سطح زیر کشت کلم پیچ برای عرضه به صورت تازه وکراتبه بازار ۶۸۸۰۰ در سال ۱۹۴۹ به حدود ۳۷۰۶۰ هکتار در سال ۱۹۷۷ کاهش یافت در طول این دوره کل تولید تدریجا کاهش نشان داد در حالیکه ارزش آن از ۳۶۵۶۹۰۰۰ دلار به حدود ۱۷۲۸۶۰۰۰۰ دلار افزایش یافته به همان ترتیب کلم پیچ برای ساورکرات از ۷۰۸۸ به ۴۲۰۰ هکتار در طول دوره ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ کاهش پیدا کرد، در حالیکه ارزش کل از ۲۱۹۰۰۰۰ دلار به تقریبا ۷۰۲۲۰۰۰ دلار افزایش یافت کلم پیچ تجارتی در ایالات متعدی بطوری که در شکل ۱۶-۱ نشان داده شده تولید گردیده که همچنین رکورد نحوه کلم پیچ را در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ نشان می‌دهد، ایالات فلوریدا، تگزاز، کالیفرنیا، کارولینای شمالی و جورجیا پیشتاز در تولید و عرضه کلم پیچ تازه می‌باشد. در حالیکه کلم برای تهیه کرات در ایالات نیویورک، و یسکانسین و اوهایو همچنانکه در جداول ۱۶-۱ و ۱۶-۲ نشان داده شده تولید می‌شود.

روندکار در راندمان تولید

تولید کلم پیچ به خاطر نشاء کاری گیاهان، کود‌های شیمیائی آفت کشها و کارگر نسبتا “گران است. عملکرد کلم پیچ برای مصارف تازه در هر هکتار از ۶۷/۱۶ به ۱۳/۱۸ تن بین سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۹۵ افزایش یافت و به ۱۱/۲۸ تن در سال ۱۹۷۷ رسیده (جداول ۱-۶ و ۱۶-۱). عملکرد کلم پیچ برای تهیه ساورکرات تقریبا “از ۴/۲۲ تن در هکتار در سال ۱۹۴۹ به ۱۸/۲۶ در سال ۱۹۵۹ و ۲۰/۴۸ تن در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت در سال ۱۹۳۹، تولید یک هکتار کلم پیچ برای عرضه به صورت تازه به بازار احتیاج به ۲۶۷ ساعت کار کارگر و کلم برای تهیه کرات به ۲۳۲ ساعت کار احتیاج داشت این ارقام به ۲۵۷ و ۱۳۸ ساعت کار گارگر در سال ۱۹۵۹ کاهش یافت راندمان به طور قابل ملاحظه ای در سالهای اخیر بهبود یافت به طوریکه بازده یک ساعت کار کارگر ۵۷% درصد بین سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۷۷ افزایش داشته است.(جدول ۱-۶)

ل ایالات متحده

سال سطح زیر کشت (هکتار) تولید (تن) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
۱۹۴۹ ۶۸۸۰۱ ۱۳۲۷۴۰۶ ۳۶۵۶۹
۱۹۵۹ ۴۹۷۶۶ ۱۰۶۹۳۱۲ ۴۸۷۰۹
۱۹۶۹ ۴۵۰۸۷ ۱۱۶۴۸۹۹ ۶۷۵۵۰
۱۹۷۷ ۴۱۲۷۸ ۱۴۳۹۱۷۷ ۱۱۹۳۸۸

جدول (۱۶-۱) : کلم پیچ برای عرضه به بازار به صورت تازه و فرآورده ای فصل برداشت سطح زیر کشت،عملکرد، تولید و ارزش تخمینی در ایالات پیشتاز، ۱۹۷۷

ایالات فصل برداشت سطح زیر کشت (هکتار) عملکرد در هکتار (کیلو) کل تولید (تن) ارزش در کیلو (دلار) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
نیویورک پائیز ۳۸۰۷ ۴۸۲۴۷ ۱۸۳۶۱۴ ۱۱/۰ ۱۷۱۵۶
فلوریدا زمستان ۳۶۴۵ ۲۶۹۴۳ ۹۸۱۷۴ ۳۰/۰ ۲۹۴۱۲
تگزاس زمستان ۲۵۱۱ ۳۵۰۸۹ ۸۸۰۷۸ ۳۵/۰ ۳۰۷۲۷
فلوریدا بهار ۲۲۶۸ ۳۵۷۱۶ ۸۰۹۷۵ ۱۸/۰ ۱۵۰۹۸
تگزاس پائیز ۲۲۲۷ ۲۵۰۶۴ ۵۵۸۱۰ ۱۴/۰ ۸۲۱۷
نیویورک تابستان ۱۵۳۹ ۴۷۶۲۱ ۷۳۲۶۳ ۰۶/۰ ۴۴۰۸
تگزاس بهار ۱۲۹۶ ۳۸۸۴۸ ۵۰۳۳۰ ۱۱/۰ ۸۵۱۱
ویکانیسن تابستان ۱۲۱۵ ۵۳۲۶۰ ۶۴۶۸۸ ۰۵/۰ ۳۲۰۵
کارولینای شمالی تابستان ۱۰۵۳ ۲۳۱۸۴ ۲۴۴۰۴ ۰۸/۰ ۲۰۶۴
جرجیا بهار ۱۰۵۳ ۱۰۴۰۱ ۱۰۹۵۹ ۱۴/۰ ۱۵۹۳
نیوجرسی تابستان ۹۷۲ ۲۳۱۸۴ ۲۲۵۲۷ ۱۰/۰ ۲۳۵۸
کالیفرنیا بهار ۹۳۱ ۲۸۱۹۶ ۲۶۲۸۱ ۱۱/۰ ۲۸۸۰
میشیگان تابستان ۹۳۱ ۲۱۳۰۴ ۱۹۸۳۸ ۱۰/۰ ۲۰۸۰
کالیفرنیا زمستان ۸۹۱ ۲۹۴۵۰ ۲۶۲۳۰ ۳۱/۰ ۸۱۱۷
کارولینای شمالی پائیز ۸۹۱ ۱۳۷۸۵ ۱۲۲۷۸ ۱۲/۰ ۱۴۷۶
کارولینای شمالی بهار ۸۹۱ ۱۳۷۸۵ ۱۲۲۷۸ ۰۷/۰ ۹۴۱
ویسکانین پائیز ۸۱۰ ۵۳۲۶۰ ۴۳۱۲۶ ۰۷/۰ ۳۰۹۷
فلوریدا پائیز ۷۲۹ ۲۶۹۴۳ ۱۹۶۳۵ ۱۶/۰ ۳۰۶۱
کالیفرنیا پائیز ۶۴۸ ۲۳۸۳۶ ۲۱۹۱۸ ۱۲/۰ ۲۷۴۳
ایلینویز تابستان ۶۴۸ ۲۵۰۶۳ ۱۶۲۳۵ ۰۹/۰ ۱۴۴۷
میشیگان پائیز ۶۴۸ ۲۴۴۳۷ ۱۵۸۳۰ ۰۹/۰ ۱۴۴۷
سایر ایالات ۷۴۷۰ ۰۰ ۱۹۰۷۶۷ ۰۰ ۱۹۵۵۶
ایالات متحده ۳۷۰۷۴ ۳۲۴۵۷ ۱۵/۰ ۱۷۶۸۶۶

جدول (۱۶-۲): کلم پیچ برای تهیه کرات: تخمینی از سطح زیر گشت، عملکرد تولید و ارزش در ایالات پیشتاز، ۱۹۷۷

ایالت سطح برگشت (هکتار) عملکرد در هکتار (تن) کل تولید (تن) ارزش در تن (دلار) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
نیویورک ۱۶۶۰ ۸/۵۴ ۹۰۹۵۰ ۹۰/۲۹ ۲۷۱۹
ویسکانیسن ۱۴۱۸ ۵/۵۲ ۷۴۴۵۰ ۳۰/۲۹ ۲۱۸۱
اوهایو ۳۸۵ ۴/۶۲ ۲۴۰۰۰ ۵۰/۳۰ ۷۳۲
سایر ایالات ۷۴۱ ۵/۵۵ ۴۱۱۰۰ ۸۰/۳۳ ۱۳۹۰
ایالات متحده ۴۲۰۴ ۸/۵۴ ۲۳۰۵۰۰ ۵۰/۳۰ ۷۰۲۲

کلرادو، ایلینویز، بیشیگان، کارولینای شمالی، اورگان، پسیلوانیا، تنی، ویرجینیا و واشگتن

احتیاج آب و هوائی

کلم پیچ یک محصول مقاوم فصل سرد بوده و یک دوره سرد مرطوب برای آن بهترین است اگر چه کلم پبچ می‌تواند درجه حرارتهائی با تفاوت و سیعی را تحمل نماید. کشت کلم پیچ در جنوب آمریکا از تیر ماه تا فروردین ماه، خلال یک دوره آب و هوائی فوق العاده متفاوت انجام می‌گیرد.

گیاهان جوان کلم پیچ از گروه واکفیلد اگر خوب مقاوم شده باشد، درجه حرارتهائی حتی به پائین ۴/۹ درجه سانتی گراد زیر صفر را بخوبی بدون آسیب عمده تحمل می‌نماید. اگر جه بیشتر ارقام مخصوصا” از نوع کپنهاگن حرارتهای کمتر از ۷/۶ درجه سانتی گراد زیر صفر را نمی توانند تحمل کنند حتی در۷/۶ درجه سانتی گراد در بر صفر گیاهان بایستی خوب مقاوم شده باشد.

انتخاب ارقام و بذر

در انتخاب یک رقم، بایستی فاکتورهائی مانند تقاضای بازار مقاومت به سرما و امراض، فصلی از سال که بایستی کشت شود و مقاومت نسبت به بذر رفتن از موقع را مورد توجه قرار داد

انواع ارقام

ارقام مخروطی شکل در اول فصل کشت می‌شوند، جرسی واکفیلد و جارلستون واکفیلد مشابه بوده لیکن دومی کمی بزرگتر، دیررس تر و نوک تیزی راس آن کمتر است زودرس ترین رقم‌های کره ای شکل گلدن ایکر است که متعلق به گروه کینها گن مارکت می‌باشد.ارقام میان فصل کلوک وماریون مارکت (فرمهای مدور ) و ویسکا

نسبن آل سیزنز و فلات داج (فرم پهن ) هستند.پرورش نوع هولاندر یا دانیش بال هد در شمال آمریکا برای انبار کردن در زمستان می‌باشد خصوصیات بارز ارقام مهم کلم پیچ در جدول ۱۶-۳ شکل تعدادی از آنها در شکل ۱۶-۲ نشان داده شده است .

تامین بذر

تاحدود سال ۱۹۱۵ بیشتر بذور کلم پیچ از اروپا عمدتا از دانمارک وهلند وارد می‌شد.

از آن زمان تا کنون بسیاری از تهیه کنندگان بذر در امریکا بذر خود را در ناحیه پاگت سوئد تولید می‌کنند که در اطراف مونت ورسن واشنگتن متمرکز است. لانگ ایلید نیویورک قدیمی ترین ناحیه تولید بذر کلم پیچ در ایالات متحده می‌باشد به خاطر منطقه پاکت سوئد متوقف کردند.سهولتی که در آمیزش اعضاء خانواده کلم به یکدیگر وجود دارد.حفظ و نگهداری بذر خالص پایه را مسئله مشکلی می‌سازد.به این علت بهتر است که بذر را از تولید کنندگان بذر که خود علاقمندی در تولید بذر کلم پیچ داشته و بذور پایه قابل اعتمادی را نگهداری می‌نمایند خریداری نمود. در موقع خرید بذر، باید سابقه ای از بذر پایه را نگهداری نمود، تا این نژاد بخصوص یا بذر پایه را بتوان در فصل دیگر در صورت تمایل مجددا” تهیه نمود.

 

آماده سازی خاک

خاک مناسب

برای کشت‌های پائیز، تابستان و اول زمستان کلم پیچ در روی خاکهای لوم سنگین تر به بهترین نحو عمل می‌کند. در حالیکه محصول بهار در خاکهای لوم شنی تر بهترین رشد را خواهد نمود.خاکهای شنی زهکشی بهتری داشته وطبیعتا” گرم تر از انواع خاکهای سنگین تر هستند. در حالیکه محصول کلم پیچ احتیاج به میزان فراوانی آب دارد. زهکشی خوب بسیار لازم است وخاک باید دارای مواد آلی فراوانی باشد.

تهیه بستر بذر

محصول کود سبز باید حداقل یک ماه از کاشت به زیر خاک برگردانده شود.زمین بایستی دیسک زده شود و ردیفها یک هفته تا ده روز قبل از کاشت آماده گردد.کولتیوا تورهای دیسکی وسیله خوبی است چون همانطوری که خاک را کاملا” نرم می‌کند ردیفها را نیز آماده می‌سازد.خاکهای سنگین بایستی قبل ازکاشت به اندازه کافی دندانه زده شود.

کود شیمیائی وآهک

 

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.