مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کاشمر یکی از شهرستان های استان پهناور خراسان است که از شمال به شهرستان های نیشابور و سبزوار ،از شرق به تربت حیدریه ،از جنوب به گناباد و ازغرب به بردسکن محدود می شود .

به طور کلی شهرستان کاشمر به لحاظ پستی وبلندی به سه منطقه قا بل تقسیم است .منطقه ی

کوهستانی شمال کاشمر یا ارتفا عات کوه سرخ، دشت کاشمر که مهم ترین واحد ژئومورفولوژیکی این شهرستان است ،منطقه ی کو هستانی جنوب شهرستان که شامل کوه ها ی فغان ، بوغو، دلکن است.

آب و هوای شهرستان کاشمر به مناسبت مجاورت با ارتفاعات و کویر بسیار متغیر است . وجود کوهستان های مرتفع در شمال این شهرستان باعث شده تا مناطق شمالی دارای آب و هوای نسبتا سرد باشد ولی مناطق جنوبی شهرستان بدلیل مجاورت با کویر دارایآب و هوای گرم و خشک می باشد .

به دلیل تنوع اقلیمی و تفاوت در نوع خاک ، وضعیت پوشش گیاهی در سطح شهرستان کاشمر یکنواخت نیست به طوری که در نواحی غرب و جنوب شهرستان پوشش گیاهی از تراکم کمتری برخوردار است. حال آنکه قسمتهای شرق و شمال شرق و نواحی کوهستانی شمال
از تراکم بیشتری برخوردار است.

گیاهان نواحی کوهستانی بیشتر شامل درختان بنه ، بادام کوهی و بوته های « گون »، «درمنه » و دیگر گیاهان کوهی است. افزون بر این گیاهان دارویی از جمله زیره کوهی ، آویشن ، بومادران ، بابونه ، مریم گلی ، کلپوره ، نعناع و… فراوان مشاهده می گردد. بیشتر دره های نواحی کوهستانی را درختان میوه نظیر زردآلو ، هلو ، گردو ، انگور و… و نیز درختان جنگلی نظیر چنار ، سپیدار، بید ، تمشک ، زرشک و … پوشانده است.

 واژه های کلیدی: کاشمر، پرکامبرین، آب وهوا، درجه حرارت، میزان بارش، رودخانه شش تراز، پوشش گیـاهی، زندگی جانوری

فهرست مطالب

موقعیت ،حدود و وسعت    ۱
۲- زمین شنـاسی    ۱
پرکامبرین ـ اینفراکامبرین :    ۲
دوران اول : کامبرین    ۲
دوران دوم: مزوزوییک    ۳
دوران سوم : سنوزوییک    ۳
دوران چهارم: کواترنری    ۳
۱-ژئومورفولوژی    ۳
۲-آب و هوای شهرستان کاشمر    ۵
۱-۴ توده های هوا    ۶
۲-۴ – درجه حرارت    ۷
متوسط درجه حرارت ماهانه :    ۷
۳-۴ دوره یا روز های یخبندان    ۷
۴-۴ رطوبت نسبی    ۸
۵-۴ میزان بارش    ۸
۶-۴ توزیع بارش فصلی    ۹
۷-۴ طبقه بندی اقلیم منطقه    ۹
۶ ـ بررسی وضعیت منابع آب    ۱۲
۱-۶ آبهای سطحی    ۱۳
رودخانه شش تراز :    ۱۳
۲-۶ منابع آبهای زیر زمینی    ۱۵
چاه‌ها    ۱۶
قنوات    ۱۷
چشمه    ۱۷
۷- پوشش گیـاهی    ۱۸
منابع :    ۲۳

منابع :

جغرافیای شهرستان کاشمر / سیدحسن هاشمی، مریم آقایی میبدی، حسین عزیزی فروتقه، مریم سالاری خیابانی

موقعیت ،حدود و وسعت

»»  کاشمر یکی از شهرستان های استان پهناور خراسان است که با مساحت ۹/۴۳۷۰کیلومتر مربع در فاصله ی ۲۱۷کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است . شهر کاشمر مرکز این شهرستان وبزرگترین نقطه ی شهری آن در عرض جغرافیایی َ۱۴ ‏‎ْ۳۵ شما لی و َ۲۸ ْ۵۸ طول شرقی قرار دارد . ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۰۵۲ متر است.

شهرستان کاشمر ، از شمال به شهرستان های نیشابور و سبزوار ،از شرق به تربت حیدریه ،از جنوب به گناباد و ازغرب به بردسکن محدود می شود .

چنانچه استان را از شمال تا جنوب به دو قسمت تقسیم نماییم ،شهرستان کاشمر در نیمه‌ی شمالی و اگر استان را به سه قسمت شمالی ، مرکزی و جنوبی تقسیم کنیم ،شهرستان کاشمر در خراسان مرکزی قرار می گیرد.

۲– زمین شنـاسی

»» شهرستان کاشمر از نگاه زمین شناسی ـ ژئومورفولوژی جزیی از حوضه ی آبریز دشت کاشمر محسوب می شود . این دشت در شمال حوضه ی کویر نمک واقع شده وبخشی از زون زمین شناسی ایران مرکزی است .

به علت چین خوردگی ،بیرون زدگی هایی ازرسوبات دوران های مختلف در این دشت مشاهده می گرددوکنتاکت این تشکیلات با مواد آذرین ،حالت دگرگونی ایجاد کرده و دراثر فعالیت های کوه زایی گسل هایی دارد که بزرگترین آن گسل سراسری شمال دشت یعنی گسل » درونه « را به وجود آورده است .

قدیمی ترین » سازند« شناخته شده در منطقه ،مربوط به دوره ی پرکامبرین می باشد که در ارتفاعات شمالی ،به ویژه در امتداد گسل» تکنار« رخ نمون دارد . سازندهای
این دوران عمدتا سنگ های » دگرگون شده « ، »شیست « و» ریولیت « می باشند .

پرکامبرین ـ اینفراکامبرین :

رخ ساره های قدیمی منطقه شامل شیست های دگرگون شده ی سبز رنگ ،همراه با تداخل های متاریولیت است که در حاشیه شمالی دشت و در ارتفاعات جنوب غربی آن گسترش دارد آهک » دولومیت سلطانیه«و »گرانیت دوران « از جمله سنگ های متعلق به این دوره است که در کوه های شمالی گسترش دارد.

دوران اول : کامبرین

۱- رخ ساره ی اردویسین : از قدیمی ترین تشکیلات موجود در منطقه است که وسعتی ناچیز دارد و شامل آهک های» روشن نود «و »لار« حاوی »تریلوبیت« است . ضخامت
این تشکیلات حدود ۵۰۰ متر است که به علت تحمل فشارهای تکتونیکی دارای درز وشکاف فراوان است و در شمال و شمال شرق کاشمر دیده می شود .

۲- رخ ساره دونین: این رخ ساره در جنوب منطقه در کوه های »بوغو «، »فغان «
و »دلکن « بیرون زدگی دارد که شامل آهک های تیره رنگ و نازک لایه بوده و دارای شکستگی های فراوانی است . ضخامت این آهک ها حدود ۱۴۰ متر است .

۳-رخ ساره پرمین : شامل آهک های »توده ای «و »دولومیت «به نام »سازند جمال« است
که در کوه آهو بم در شمال دشت رخ نمون دارد .این سازند در اثر تحمل وضعیت تکتونیکی شدید ،دارای شکستگی های فراوان است .ضخامت آن حدود ۳۰۰ متر و دارای گسله
و درز وشکاف می باشد .

دوران دوم: مزوزوییک

کرتاسه : به علت تکتونیک شدید منطقه ،آهک های این دوره دارای درز و شکاف فراوان بوده و آثار انحلال در آن ها مشاهده می گردد .

دوران سوم : سنوزوییک

۱- ائوسن : بخش گسترده ای از ارتفاعات شمالی وقسمت ناچیزی از ارتفاعات جنوبی
را شامل می شود . ویژگی آن تشکیلات سری سبز »ائوسن « شامل توف های سبز رنگ است. ضخامت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ متر می باشد

۲- نئوژن : بخش بزرگی از حاشیه ارتفاعات جنوبی دشت کاشمر را تشکیلات رسوبی »نئوژن « می پوشاند .این سازند شامل : »مارن «،»ژیپس « و »کنگلومرا« است که به صورت تپه ماهور های کم ارتفاع وییوسته از جنوب کاشمر تا جنوب بردسکن امتداد دارد .

دوران چهارم: کواترنری

رسوبات دوران چهارم که که نواحی پست و جلگه ای حوضه را می پو شا ند شامل
تراس های آبرفتی قدیمی ، تراس های جدید ،مخروط افکنه ها و واریزه ها ،آبرفت های جوان و شن های روان است .

۱-   ژئومورفولوژی

به طور کلی شهرستان کاشمر به لحاظ پستی وبلندی به سه منطقه قا بل تقسیم است .
»» ۱- منطقه ی کوهستانی شمال کاشمر یا ارتفا عات کوه سرخ : این کوه ها از غرب درونه شروع و دشت کاشمر را از دشت سبزوار و نیشابور جدا می سازند .ادامه این ارتفاعات از شمال تربت حیدریه می گذرد. در داخل منطقه کوهستانی فوق دشت ریوش قرار دارد این دشت مرتفع بوده و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۰۰ متر است .دشت ریوش در شمال دشت کاشمر واقع شده واز آن جدا می با شد .

»» ۲- دشت کاشمر که مهم ترین واحد ژئومورفولوژیکی این شهرستان است دشت کاشمر
ـ بردسکن می باشد این دشت از سمت شرق با عارضه ی خا صی محدود نمی گردد و به دشت تربت حیدریه متصل می گردد از سمت جنوب به کوه های فغان واز سمت غرب به منطقه کویری محدود می‌گردد . حوضچه ی دشت کاشمر را به طور دقیق تر می توان از شمال به ارتفاعات
کوه سیاه ، کوه سرخ وکوه سفید از شرق به بلندی های سر سفید دال ودشت ازغند واز جنوب به کوه های فغان ، بوغو واز غرب به کویر درونه محدود کرد

»»۳- منطقه ی کو هستانی جنوب شهرستان که شامل کوه ها ی فغان ، بوغو، دلکن است.
از نظر وسعت و ارتفاع در مقایسه با منطقه کوهستا نی شمال شهرستان اهمیت چندانی ندارد. بلندترین ارتفاع منطقه در کوه فغان حدود ۱۷۰۲ متر است از ویژگیهای خاص کوه های جنوب شهرستان که در مجاورت دشت کویر قرار دارد می توان به فسیل ها ی فراوان ومتنوع آن اشاره کرد.

25,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.