پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر

تعداد صفحات : ۸۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در اسلام پیوند زناشویی ،پیوند مقدسی است که برای ارامش روح و جسم بشر لازم و ضروری است. قرآن کریم در آیات بسیاری به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسلام نیز بسیار بر آن تاکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و نداری، تن به ازدواج ندهند، بر حذر می دارند.

همان گونه که در اسلام، ازدواج امری مقدس و پسندیده می باشد برای ثبات آن تاکید فراوان شده است.

طلاق امری ناپسند و نامقدس است که برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوضترین حلال ها  و امری که خشم خدا را به دنبال دارد، تعبیه شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

«ما من شی ء مما أحلّه الله عز و جل أبغض الیه من الطلاق……… »

هیچ چیز از آنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست.

در سخنی دیگر فرموده است:

«در اسلام هیچ چیز نزد خداوند، مبغوضتر و نکوهیده تر از خانه ای نیست که با جدایی و طلاق خراب شود. خداوند از کسانی که به طلاق روی می آورند، بیزار است و هنگامی که طلاق رخ می دهد، عرش خداوند به لرزه در می آید»

اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل دانسته و طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد.

طلاق و ادیان دیگر مانند یهود و مسیحیت و زرتشت با مسائلی نظیر حقوق زوجین و موجبات  طلاق مواجه است و این تحقیق سعی دارد با مقایسه طلاق بین ادیان مختلف و اسلام، برتری دین اسلام در این امر را اثبات کند.

از این رو به بررسی طلاق در مکاتب به صورت جداگانه پرداخته و جایگاه و ارزش طلاق را مورد مطالعه قرار داده و در آخر به مقایسه طلاق در اسلام با سایر ادیان الهی پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده که دیدگاه اسلام در مورد طلاق و منابع آن جامع ترین و کامل ترین بوده و بهترین مسیر برای تعالی و تکامل همه جانبه انسان چه از لحاظ اخلاقی و تربیتی و معنوی ترسیم نموده است.

واژگان کلیدی: طلاق ، اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه۱
بیان مسئله (طلاق ):۲
اهمیت و ضرورت تحقیق۴
سؤالات تحقیق۵
روش تحقیق۶
تعاریف طلاق ۷
فصل دوم: طلاق از دیدگاه اسلام و سایر ادیان
ازدواج از دیدگاه قرآن و اسلام۱۰
تعدد همسران و شرایط آن۱۴
خوش رفتاری۱۵
تعدد زوجات و طلاق در اسلام۱۶
طلاق در قرآن کریم۱۹
طلاق و حفظ شأن انسانی در اسلام۲۰
تعریف طلاق ۲۳
انواع طلاق در اسلام۲۳
مبغوضیت طلاق در اسلام۲۵
مواردی که مبغوضیت طلاق را افزایش می دهد.۲۷
مواردی که مبغوضیت طلاق را کاهش می دهد.۲۸
پیشینه نظری طلاق در اسلام۲۹
شرایط طلاق در اسلام۲۹
اسلام، از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می کند.۳۰
طلاق از دیدگاه مسیحیت۳۲
طلاق از دیدگاه زرتشت۳۷
طلاق از دیدگاه یهودیت۴۲
مقایسه طلاق از دیدگاه اسلام، مسیحیت، یهودیت۴۴
ممنوعیت طلاق در مسیحیت یا مشروعیت آن در اسلام۵۳
طلاق در ایران۵۴
فصل سوم: علل و عوامل طلاق و راهکارهای جلوگیری از آن
علل و عوامل طلاق ۵۹
علل و عوامل فردی طلاق ۵۹
علل و عوامل خانوادگی طلاق ۶۳
علل و عوامل اجتماعی طلاق ۶۵
پیامدهای طلاق ۶۶
پیامدهای فردی طلاق ۶۷
پیامدهای خانوادگی طلاق۶۸
پیامدهای اجتماعی طلاق۷۰
راه کارهای فردی طلاق۷۱
راه کارهای خانوادگی طلاق۷۲
راه کارهای اجتماعی طلاق۷۳

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم

انجیل متا، باب ۱۹، آیه ۹

انجیل مرقس، باب ۱۰ ، آیه ۱۱، انجیل لوقا، باب ۱۶، آیه ۱۸

ترجمه تفسیر المیزان، ج۸، ص ۷۵

ترجمه تفسیر المیزان ، ج ۴، ص ۲۷۹

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۲۶۷

حقانی زنجانی ۱۳۶۵

دائره المعارف، کتاب مقدس، ص ۶۷۵

دهخدا، علی اکبر(فرهنگ دهخدا، نرم افزار کامپیوتری)

ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج ۵، ص ۵۴۷

ساروخانی، ۱۳۷۲

صفایی، امامی، ۱۳۷۲، ص ۲۵۹

عهد جدید ساله اول قرنتیان، باب ۷ ، آیات ۱۰۱۱

فرهنگ عمید

کیانی، رضا، طلاق در ادیان ابراهیمی

گیرنز، آنتونی

ملاکی، کتاب، باب ۲، ص ۱۶

مقدمه:

طلاق به عنوان آخرین راه حل برای مشکلات زناشویی مطرح است در ارتباط با این پدیده طبیعی می توان از این اصل کلی آغاز کرد که همان گونه که ازدواج ریشه در فطرت انسان دارد جدایی نیز فطری است، طبیعی است. آن گاه که یک زوج برای رفه موانع زندگی زناشویی تلاش می کنند و همه مسیرها را امتحان می کنند و نمی توانند زندگی را در مسیر تعادل قرار دهند. نتیجه می گیرند که زندگی به جای اینکه آرامش بخش باشد، زجر آور است. به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند.

طلاق مانند سایر پدیده های اجتماعی دارای پیشینه ای پر فراز و نشیب است. چون ادیان و ایین های گوناگون هر کدام قوانین ویژه ای را برای آن برشمرده اند و از طرف دیگر این قوانین در جامعه های مختلف به شکل های مختلفی تبلور یافته است.

بدیهی است که ارزش و برتری قوانین یک ایین نسبت به آیین دیگر آنگاه آشکار می گردد که پس از تبیین و معرفی هر کدام به صورت مستقل با همدیگر مورد مقایسه قرار گیرند تا نقاط قوت و ضعف هریک هویدا شود، معیار دیگری که در این روش می تواند ملاک ارزش گذاری باشد توجه به حقوق و تکالیف زوجین هنگام جدایی است. قوانینی که از این جامعیت برخوردار باشد تا حقوق هر کدام از طرفین طلاق را در برگیرد و از طرف دیگر مانع از تعدی به حقوق دیگری باشد، قطعاً نسبت به قوانین دیگر کامل تر است.

بیان مسئله : طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف اسلامی در تعریف طلاق گفته اند:

« طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» (صفایی، امامی، ۱۳۷۲، ص ۲۵۹)

در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت : « طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او »

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد.

ماده ی ۱۱۳۹ قانونی مدنی در این باره می گوید:

« طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه یا انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجت خارج می شود.»(همان جا، صص ۲۵۹-۲۶۰)

طلاق عدم رعایت آداب و اخلاق طلاق از سوی دیگر معضلات و مشکلاتی پیرامون این امر را چند برابر نموده است. طلاق از شیوه های رفع اختلافات خانوادگی است و پیشینه آن در جامعه های گوناگون وجود دارد، بدیهی است که ادیان آسمانی و ایین ها دیدگاه مخصوص به خود دارد و هر کدام بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود قوانینی را وضع کردند.

ولی طلاق در عصر حاضر یک معضل بزرگی در خانواده ها تلقی می شود و خانوداه را رو به انحلال می کشاند. زنان بعد از طلاق از نظر اقتصادی دچار مشکل می شوند. این زنان اغلب دچار مشکلات روانی و حداقل آن دچار افسردگی حاد می شوند و فرد دچار یأس و ناامیدی می شود. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان در واقع اغلب از اضطراب عاطفی آشکار رنج می برند. همچنین فشارهای زندگی پس از طلاق و فعالیتهایی که مادر ناگزیر است به عنوان پدر و مادر داشته سبب می شود اوقات زیادی از روز را از فرزند خود دور باشد و این اثرات ناگواری بر روی تربیت فرزندان می گذارد. یکی از عمده ترین علل ویران گری شخصت کودکان، جدایی پدر و مادر دانسته اند و زمینه برای بزه کاری فرزندان فراهم می شود.

طلاق به عنوان یک پدیده خانمان سوز تلقی می شود که امروزه جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز آمار طلاق رو به افزایش است. که این پدیده از لحاظ روحی بر مرد و زن و فرزندان تاثیر بدی بر جای می گذارد.

گسترش جهانی طلاق ما را بر آن می دارد که این پدیده خانوادگی و اجتماعی مهم را به رسمیت شناخته و با رعایت اصول اخلاقی و اداب طلاق از منظر دین اثرات منفی این حلال منفور الهی را کاهش دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

یکی از آفات زندگی و اجتماعی و نظام خانواده مشکل طلاق است. طلاق بریدن پیوند مقدسی است که همراه با هزاران امید و آرزو شکل گرفته است، طلاق نشان عدم دقت در انتخاب و یا سقوط اخلاقی یکی از طرفین اصلی زندگی خانوادگی و گاه مرگ ارزش ها در کانون همسری است.

بررسی مسأله طلاق از دیدگاه های گوناگون می تواند در کاهش این بلای اجتماعی موثر باشد و از این رو مساله بریدن پیوند ازدواج همواره مورد توجه اندیشمندان و حقوق دانان و مربیان جامعه بوده و دلسوزان و مصلحان را به تلاش های فرهنگی و اجتماعی برای جلوگیری از گسترش و افزایش این افت همدلی ها وا داشته است.

طلاق در بسیاری از موارد ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند ولی در اغلب موارد جدایی ها در نتیجه توقعات بی جایی احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از دیگر، سوء ظن و بد بینی بی مورد، نداشتن صبر و گذاشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تند خویی زن و مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می گیرد. بدیهی است در گیری های خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان تاثیرات روحی شدیدی بر کودکان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارد و در رفتارهای پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت.

سؤالات تحقیق

دیدگاه اسلام و قرآن درباره ازدواج چیست؟

دیدگاه قرآن درباره طلاق را بیان کنید؟

دیدگاه دین اسلام درباره پدیده ی طلاق چیست؟

دیدگاه دین مسیحیت درباره پدیده ی طلاق چیست؟

دیدگاه دین زرتشت درباره پدیده ی طلاق چیست؟

دیدگاه دین یهودیت درباره پدیده ی طلاق چیست؟

علل و عوامل طلاق و راهکارهای جلوگیری از آن چیست؟

روش تحقیق:

موضوع این تحقیق طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر است.

روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای است و با مراجعه به منابع نوشتاری در این زمینه پروژه تنظیم شده است.

تعریف طلاق

طلاق در لغت: واژه طلاق در لغت به معنی بیزاری و جدایی کامل است.(لغت نامه دهخدا) و در لغت عرب، واژه تطبیق بیشتر برای گسست پیوند زناشویی به کار می رود. طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که:

«و شرعاً ازاله فید النکاح بصیغه طالق و شبهها»

طلاق عبارت از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص« و أنت طالق» و شبیه آن می باشد.

در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از : جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام می شود.

در اصطلاح حقوقی طلاق این گونه تفسیر شده است.

« طلاق ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست رها می سازد.»

در شریعت نیز گسست پیوند زناشویی به فسخ یا طلاق صورت می گیرد.

تعاریف نظری:

طلاق(divorce):

طلاق در لغت به معنای جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید) و به بیان برخی، رها شدن از قید نکاح است(منتخب اللغات) و در عرف معنای جدایی از آن در ذهن تبادر می شود.

طلاق: پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده ، قطع پیوند زناشویی و اختلال در ارتباط پدر و مادر با فرزندان می باشد.(والچاک ۱۹۸۷)

ولر معتقد است ازدواج و طلاق در این جهان تقریباً با هم متولد شده اند. جز این که شاید چند روزی ازدواج  جلوتر متولد شده. زیرا پس از زناشویی و گذشت چند روزی کار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق می کشد.

حقیقت این  است که ازدواج و طلاق با هم به دنیا آمده اند و هر دو از قدیم بوده اند و هر دو برای بشر ضروری و لازمند.(حقانی زنجانی ۱۳۶۵)

پدیده طلاق چند عاملی است و معمولاً یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آن را فراهم کند. در عین حال باید توجه داشت طلاق با یک اقدام از بین رفتنی نیست، چند یا چندین عامل به هم می پیونددد و با هم مشبکه ای پیچیده فراهم می آورند. به گونه ای که در نوع خود منحصر به فرد است(ساروخانی۱۳۷۲)

فصل دوم:طلاق از دیدگاه اسلام و سایر ادیان

ازدواج از دیدگاه قرآن و اسلام

قرآن کتاب هدایت و سعادت بشری و منبع شایسته ای برای درک مفاهیم و مسایل ازدواج است. بر خلاف دیگر کتاب های مقدس که رهبانیت و تجرد را مقدس  می شمارند یا ازادی و بی بند و باری در اخلاق جنسی را پیشنهاد می کنند، قرآن راه میانه را بر گزیده است. خداوند متعال می فرماید:

” وابتغ فیما اتاک الله الدارالاخره و لا تنسَ نصیبَک من الدنیا و أحسن کما أحسن الله إلیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین”

« و به آنچه خدایت داده است، برای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش نکن و هم چنان که خدا به تو نیکی کرده است، نیکی کن و در زمین فساد مجوی، زیرا خدا، فسادگران دوست نمی دارد.[۱]

بر اساس همین قاعده کلی-وابستگی هر دین و ملتی درباره ازدواج به دیدگاه آن درباره زن- هر گاه در جامعه ای زن جایگاه حقیقی خود را به دست آورده، ازدواج نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. بر عکس، هر گاه در جامعه ای، انسانیتی برای زن فرض نشود و تنها مانند کالای قابل خرید و فروش بدان بنگرند، می توان حدس زد که جایگاه ازدواج در آن جامعه چگونه خواهد بود.

بنابراین در اینجا، دیدگاه قرآن و اسلام را نسبت به زن بررسی می کنیم.

۱-خداوند هیچ گاه در قرآن میان زن و مرد تفاوت نگذاشته و تنها به مردان خطاب نکرده است، بلکه با جمله یهود یا ایها الناس با آدمی سخن گفته است.

هم چنین اگر در دایره محدود تر، به مومنان ندا داده است که: یا ایها  الذین  آمنوا، باز منظور زن و مرد مومن بوده است. نه تنها مرد. البته تاریخ نشان داده است که گاهی این

زنان بوده اند که زودتر از مردان به این ندای الهی، پاسخ مثبت داده اند. برای نمونه حضرت خدیجه نخستین زن مسلمان تاریخ است.

[۱] سوره قصص،آیه ۷۷

80,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان
 • تحقیق علل افزایش طلاق و پیامدهای آن
 • مقاله ازدواج وطلاق
 • مقاله آثار فردی و اجتماعی طلاق
 • مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.