پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

تعداد صفحات : ۷۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهر سازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقداماتی است که بتواند به نحوی سازنده / جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند .

درکشور ما شهر های نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی آن دسته از شهر های قدیمی ما مثل ( اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و…) که از روابط اقتصادی – بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با ازدست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آنها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند .

شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی و دانشگاهی وظایف مهمی را در مقیاس ملی بر عهده دارد .

موقعیت مکانی این شهر و همچنین نقش های فوق الذکر موجب شده که چند شریان ارتباطی مهم کشور از این شهر عبور کند خصوصیات کالبدی – اجتماعی – آن را تحت تاثیر قرار دهند

روند توسعه و گسترش فعالیت ها در این شهر همواره تحولات توسعه کالبدی و افزایش جمعیت را به دنبال داشته است .

بی شک بافت تاریخی شهر یزد از این تغییر و تحولات به دور نبوده و از آن ها تاثیر یافته است .

از این رو شناخت بافت تاریخی شهر ضروری می باشد .

برای شناخت بافت تاریخی – بررسی های در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیت ها مرمت کمک نماید . انجام پذیرفته است

ابتدا تاریخچه – سیر تحولات و توسعه آن بعنوان  یک گام ضروری از شناخت بررسی شده است .

سپس ساختار مدیریت شهری مطالعه و برای شناخت دقیق تر ویژگی های طبیعی – اجتماعی  و کالبدی بافت تاریخی و محلات بررسی شده اند .

مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد تأثیرپذیر از عاملان تصمیم گیری و اسناد و ابزار سیستم تصمیم گیری است. عاملان تصمیم گیری شامل بخش دولتی (استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، نیمه دولتی (شهرداری یزد و بافت تاریخی) و خصوصی (شورای اسلامی شهر) است.

اسناد و ابزار سیستم تصمیم گیری شامل سند توسعه شهر یزد، سند تفصیلی شهر یزد و سند تفصیلی بافت تاریخی است. همچنین مطالعات پراکنده که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مسکن سازان انجام شده نیز دارای اهمیت است.

یزد به لحاظ قرار گرفتن در آب و هوای گرم و خشک ، پهنه های کویری و قرارگیری در معرض ورزش بادهای گرم و سوزان با نارسایی های جدی طبیعی و محدودیت استعدادهای زیست محیطی روبه روست. برنامه ریزی های انجام شده در زمینه رشد و توسعه شهری، ساخت و سازها و تمرکز جمعیت و صنایع تاکنون انجام شده فاقد هماهنگی های لازم با قابلیت ها و استعدادهای طبیعی یزد بوده است. هر منطقه دارای شرایط طبیعی و سیستم اکولوژیکی خاص خود و قابلیت های زیست محیطی متفاوت در رابطه با رشد و توسعه است. این قابلیت ها به عوامل آب و هوایی، منابع آب، منابع خاک، پوشش گیاهی که به عنوان اساس زیست و بستر حیات انسان عمل می کنند، بستگی دارد. عامل دیگر که در برقراری تعادل از اهمیت ویژه ای برخوردار است نحوه برخورد با طبیعت و میزان بهره گیری انسان از منابع طبیعی زیستی است. در شرایط آب و هوایی به ویژه خشک که میزان نزولات جوی سالانه به کمتر از ۲۵۰ سالانه میلی متر می رسد، منابع طبیعی به شدت حساس، آسیب پذیر و با تهدید مداوم ظهور و پیشروی کویر رو به رو هستند. با این حال با توجه به اهمیت ساختار طبیعی و ساختار زمین شناسی در برنامه ریزی شهری و طراحی متناسب با وضعیت تکنونیکی و نیز طراحی اقلیمی شهرها در رابطه با بهره گیری از حداکثر شرایط آسایش، وضعیت زمین شناسی و لرزه زمین ساخت و نیز اقلیم و معماری گسترده ی شهر مورد مطالعه قرار می گیرد.

 واژه های کلیدی: بافت تاریخی استان یزد، گردشگری،  ویژگی های جغرافیایی، ویژگی های انسانی، ساختار اجتماعی، آثار و ابنیه تاریخی

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
وضع موجود:    ۳
تاریخچه :    ۴
مدیریت بافت تاریخی    ۴
عاملین تصمیم گیری    ۵
عاملین تصمیم گیری بخش دولتی    ۶
الف) استانداری    ۶
ب) سازمان مسکن و شهرسازی    ۶
ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری    ۷
د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی    ۷
عاملین تصمیم گیری بخش نیمه دولتی    ۷
الف) شهرداری یزد    ۷
ب) شهرداری ناحیه تاریخی    ۹
عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی    ۱۰
بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری    ۱۰
سند جامع توسعه و عمران شهر یزد    ۱۱
سند تفصیلی شهر یزد    ۱۲
سند تفصیلی بافت تاریخی    ۱۲
اسناد دیگر    ۱۲
خلاصه    ۱۳
منابع و مآخذ    ۱۴
ویژگی های جغرافیایی    ۱۵
زمین شناسی و تکنونیک    ۱۶
زمین شناسی    ۱۶
تکنونیک و لرزه خیزی    ۱۷
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی آن    ۱۸
معیارهای تعیین آسایش    ۱۹
الف) معیار اول : درجه حرارت    ۱۹
ب) معیار دوم : رطوبت نسبی    ۱۹
ج) معیار سوم : باد    ۲۰
سنجش آسایش زیست – اقلیمی(۵)    ۲۰
الف) تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش «اولگی»    ۲۱
ب) تعیین آسایش حرارتی ساختمان با روش گیونی    ۲۲
ج) طراحی ساختمان براساس معیار ماهانی    ۲۵
منابع و مآخذ    ۲۷
ساختار اجتماعی    ۲۸
تعداد جمعیت    ۲۸
شهر یزد    ۲۹
بافت تاریخ شهر یزد    ۲۹
محلات بافت تاریخی    ۳۰
ساختار سنی جمعیت    ۳۰
جمعیت شهر یزد    ۳۱
بافت تاریخی شهر یزد    ۳۱
محلات بافت تاریخی    ۳۲
گروه های سنی اقتصادی    ۳۲
شهر یزد    ۳۲
بافت تاریخی شهر یزد    ۳۳
محلات بافت تاریخی    ۳۳
ساختاری جنسی جمعیت    ۳۳
شهر یزد    ۳۴
بافت تاریخی    ۳۴
محلات بافت تاریخی    ۳۴
ساختار خانوار    ۳۵
شهر یزد    ۳۵
ناحیه تاریخی    ۳۵
محلات بافت تاریخی    ۳۵
میزان سواد    ۳۶
شهر یزد    ۳۷
بافت تاریخی    ۳۷
محلات بافت تاریخی    ۳۷
میزان مهاجرت    ۳۷
شهر یزد    ۳۸
بافت تاریخی    ۳۸
امکانات و تسهیلات خانوار    ۳۹
شهر یزد    ۳۹
بافت تاریخی    ۳۹
سایز ویژگی های اجتماعی فرهنگی    ۳۹
محل تولد سرپرست خانوار    ۳۹
سابقه سکونت    ۳۹
سواد سرپرست خانوار    ۴۰
خلاصه    ۴۰
منابع و مآخذ    ۴۲
ویژگی های کلی استان :    ۴۳
محصولات عمده استان شامل :    ۴۳
مشخصات کلی شهرستان یزد :    ۴۴
ویژگی های تاریخی شهر یزد :    ۴۴
وجه تسمیه :    ۴۵
پیدایش شهر :    ۴۵
گسترش شهر :    ۴۶
خلاصه :    ۴۷
یزد پیش از اسلام :    ۴۸
یزد پس از ظهور اسلام :    ۴۸
آب و هوای استان یزد:    ۴۹
طوفان شن :    ۴۹
ناهمواریها و عوارض طبیعی    ۵۰
در ناحیه مرکزی ارتفاعاتی همچون :    ۵۱
وضعیت آب در استان کویری یزد :    ۵۱
دشت یزد – اردکان    ۵۲
کیفیت آب :    ۵۳
معرفی بافت تاریخی :    ۵۳
آثار و ابنیه تاریخی یزد    ۵۳
بسیاری از تاسیسات مانند:    ۵۴
الف ):آثار و ابنیه تاریخی در محدوه شهر یزد    ۵۴
– مسجد جامع کبیر یزد :    ۵۴
– بقعه دوازه امام :    ۵۴
– مسجد و تکیه امیر چخماق :    ۵۵
– برج و باروی قدیمی شهر یزد:    ۵۵
– مدرسه ضیائیه :    ۵۵
-بقعه سید رکن الدین:    ۵۵
-آب انبار شش بادگیر یزد:    ۵۶
-مسجد ملا اسماعیل :    ۵۶
– مجموعه باغ دولت آباد:    ۵۶
– مسجد ریگ :    ۵۶
از دیگر بناهای تاریخی شهر یزد می توان :    ۵۷
ب):در محدوده ی شهرستان یزد ( به غیر از شهر یزد )    ۵۷
– مسجد کهن فهرج :    ۵۷
-شهرستان اردکان :    ۵۷
– شهرستان تفت :    ۵۸
– شهرستان مهریز :    ۵۸
– شهرستان میبد :    ۵۹
-شهرستان ابرکوه :    ۵۹
شرح پروژه:    ۶۰
منابع و ماخذ    ۶۶

منابع و ماخذ

۱- آیتی ، عبدالحسین ، تاریخ یزد ، چاپ اول ، انتشارات ــــــــ ، سال ۱۳۱۷

۲- ابن حوقل ، صوره الارض ، ترجمه دکتر جعفر شعار، انتشارات ــــــــ ، سال ۱۳۴۵٫

۳- اصطخری ، المسالک و الممالک، به کوشش افشار سیستانی ، انتشارات ــــــ ، سال ۱۳۴۷

۴- امیری ، منوچهر، سفرنامه و نیزیان در ایران ، انتشارات ــــــ ، سال ۱۳۴۹

۵- بارتولد، تذکره جغرافیای تاریخی ایران ، انتشارت ـــــــ ، سال ۱۳۳۲

۶- توسلی، محمود، ساخت شهر و معماریدر اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ، سال ۱۳۶۰

۷- جبارنیا و همکاران ، طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر یزد، وزارت مسکن و شهرسازی، سال ۱۳۷۹

۸- جعفری، جعفر بن محمد بن حسن، تاریخ یزد، بخ کوشش ایرج افشار ، انتشارات ـــــ ، سال ۱۳۳۷

۹- جعفری ، عباس ، شناسنامه جغرفایای طبیعی ایران ، انتشارت گیتاشناسی ، سال ۱۳۶۶

۱۰- دانشپور، زهره ، تکنیک برنامه ریزی شهری، جزوه درسی دانشگاه شهیدبهشتی، سال ۱۳۷۵

۱۱- دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، طرح جامع شهر یزد ، سال ۱۳۵۲

۱۲- سازمان ملی زمین و مسکن، بولتن اقتصادی مسکن، شماره ۲۲ و ۲۳ ، سال ۱۳۷۸

 ۱۳- سازمان ملی زمین و مکسن ، بولتن اقتصادی مسکن ، شماره ۸ و ۹ ، سال ۱۳۷۱

۱۴- سازمان هواشناسی کشور، سالنامه های آماری سال ۹۵-۱۹۷۲

۱۵- سید حسینی ، محمدرضا، راهنمای جهانگردی استان یزد، انتشارات سزامان ایرانگردی و جهانگردی استان یزد، سال ۱۳۸۱

۱۶- شهرداری ناحیه تاریخی یزد، مصاحبه از شهردار، سال ۱۳۷۸

۱۷- شهرداری یزد ، آرشیو روابط عمومی ، سال ۱۳۷۸

۱۸- طاهری، ابولقاسم، تاریخی سیاسی و اجتماعی ایران ، چاپ اول، انتشارت ـــــ ،       بی تا

۱۹- عبدی دانش پور، زهره ، تکنیک برنامه ریزی شهری (جزوه درسی)، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۸

۲۰- قبادیان ، عطاءالله، سیمای طبیعی استان یزد در رابطه با مسائلکویری، انتشارت دانشگاه جندی شاپور، سال ۱۳۶۴

۲۱- کاتب، احمد، تاریخ جدید یزد، انتشارات ـــــــ ، سال ۱۳۳۵

۲۲- کلانتری خلیل آباد، حسین ف برنامه ریزی مرمت ناحیه تاریخی شهر ید ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۸

 ۲۳- کلانتری خلیل آباد، حسین، ژئومرفولوژی اقلیمی حوزه مهریز یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا (گرایش اقلیم- هیدرولوژی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۷۵

۲۴- کلانتری خلیل آباد، حسین ، مصاحبه از مسئولان شهرداری ناحیه تاریخی و میراث فرهنگی، سال ۱۳۷۸

۲۵- کلانتری خلیل آباد، حسین ، بررسی جاذبه های توریستی و گردشگری استان یزد، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار ایرانگردی، جهانگردی و توسعه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت سیاحتی و زیارتی)، سال ۱۳۷۵

مقدمه :

بافت تاریخی شهر ها آثار آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند .

بافت تاریخی شهر های ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود به وجود آورنده اند اما تا کنون شناخته نشده اند و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی می روند و توجه به آنها فقط در حد نوشتار ها – سخنرانی ها و شعارها خلاثه میشود .

کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهر سازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقدماتی است که بتواند به نحوی سازنده / جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند .

در گذشته شهرها بیش تر به دلیل استفاده از موقعیت طبیعی خاص و انگیزه سیاسی – اقتصادی بوجود می آمدند و با تضیف یا از بین رفتن یک یا چند عامل که در شکل گیری آنان سازنده بود یکباره یا به تدریج از رونق می افتادند و متروکه می شدند .

درکشوری ما شهر های نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی آن دسته از شهر های قدیمی ما مثل ( اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و…) که از روابط اقتصادی – بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با ازدست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آنها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند .

امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیر بومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور – فرهنگ شهر نشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجدد طلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است که این امر سبب هجوم خانوارها به نواحی جدید و رها شدن نواحی تاریخی شده و از طرفی عدم حمایت بخش خای دولتی در سرمایه گذاری در این نواحی خود مزید بر علت گردیده است .

شهر های حاشیه کویر جلوه ویژه ای برخوردارند از یک سو پایدار – پویا و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی در بخش تاریخی شهر و از سوی دیگر رشد شتابان فضاهای شهری در بخش جدید از خصوصیات بارز این شهرهاست .

بافت تاریخی شهر یزد با دارا بودن مشکلاتی چون فرسودگی – عرض کم معابر – مهاجرت و… دارای نکات ظریف و مهمی است که مسله احیای آن بر سر دو راهی تخریب و مرمت قرار گرفته است .

آن چه مهم است یافتن تعادل بین این دو گزینه است که بیانگر نو گرایی و سنت گرایی است .

برای یافتن تعادل باید نارسایی ها و کاستی های ریشه ای را در زمینه های اجتماعی – اقتصادی عمل کردی و کالبدی بررسی کرد و برای آنها برنامه ریزی نمود .

وضع موجود:

شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی و دانشگاهی وظایف مهمی را در مقیاس ملی بر عهده دارد .

موقعیت مکانی این شهر و همچنین نقش های فوق الذکر موجب شده که چند شریان ارتباطی مهم کشور از این شهر عبور کند خصوصیات کالبدی – اجتماعی – آن را تحت تاثیر قرار دهند

روند توسعه و گسترش فعالیت ها در این شهر همواره تحولات توسعه کالبدی و افزایش جمعیت را به دنبال داشته است .

بی شک بافت تاریخی شهر یزد از این تغییر و تحولات به دور نبوده و از آن ها تاثیر یافته است .

از این رو شناخت بافت تاریخی شهر ضروری می باشد .

برای شناخت بافت تاریخی – بررسی های در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیت ها مرمت کمک نماید . انجام پذیرفته است

ابتدا تاریخچه – سیر تحولات و توسعه آن بعنوان  یک گام ضروری از شناخت بررسی شده است .

سپس ساختار مدیریت شهری مطالعه و برای شناخت دقیق تر ویژگی های طبیعی – اجتماعی  و کالبدی بافت تاریخی و محلات بررسی شده اند

تاریخچه :

استان یزد بخصوص شهر یزد با برخورداری از ارزش های معماری و سنتی شهرهای حاشیه کویری و نیز از آنجا که مجموعه ای از آثار و بناهای تاریخی را در خود جای داده است در بین شهر های ایران حائز اهمیت می باشد .

در واقع یزد را می توان نماد شهر های کویری ایران دانست .

اهمیت تاریخی این شهر با بررسی مشخصات کلی آن بیش تر روشن میشود .

مدیریت بافت تاریخی

سازمان های اداره کننده امور شهری متفاوت هستند و در سه بخش دولتی، نیمه دولتی و مردمی فعالیت دارند. سازمان های دولتی فعال در مدیریت امور شهری یزد شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیمه دولتی شامل شهرداری و در بخش مردمی شورای اسلامی شهر است که نقش مؤثری در مدیریت شهری دارد.

هدف این فصل شناخت سیستم مدیریت شهری در شهر و بافت تاریخی شهر یزد است تا در نهایت بتوان در تدوین اهداف و مشکلات از آن استفاده نمود.

جهت بررسی مدیریت بافت تاریخی ، عاملین تصمیم گیری و اسناد و ابزار تصمیم گیری، مفاهیم مرتبط با سیستم مدیریت شهری، ویژگی های سیستم مدیریت شهری و اجزا این نظام مورد بررسی قرار می گیرد.

عاملین تصمیم گیری

عاملین تصمیم گیری در شهر یزد همان طور که اشاره شد ، عبارتند از : بخش دولتی، بخش نیمه دولتی و مردمی که مورد بررسی قرار می گیرد. (نمودار شماره ۲)

عاملین تصمیم گیری بخش دولتی

عاملین تصمیم گیری شهری در بخش دولتی شامل استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که مسئولیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) استانداری

استانداری یزد از طریق شهرداری عهده دار اجرای سندهای مصوب مسکن و شهرسازی در توسعه و عمران شهری است. از جمله اقدامات استانداری که از طریق شهرداری اعمال می شود تقاضا به سازمان ملی و مسکن برای تهیه و تدوین طرح ، نظارت بر تهیه و اجرای طرح براساسی اولویت های تعیین شده است.

ب) سازمان مسکن و شهرسازی

اصلی ترین عامل و مرجع کنترل رشد و توسعه شهری، سازمان مسکن و شهرسازی است. عمده ترین وظایف این سازمان تعیین و تشخیص ضرورت تهیه طرح، برآورد هزینه و تأمین اعتبار تهیه طرح، انتخاب مشاور و عقد قرارداد تهیه طرح، برگزاری و اداره جلسات کارشناسی و نظارت بر تهیه طرح، بررسی نحوه مشارکت مردمی و تشکیل کمیته های هماهنگی اولیه و نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری است.

 ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

وظیفه اصلی و عمده این سازمان، شناسایی، مرمت و حفاظت از کلیه آثارو ابنیه تاریخی است. حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با شرکت در کمیته های فنی نظارت بر تهیه طرح و شرکت در جلسات تصویب نهایی طرح عملی می شود.

د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی ، تأمین اعتبار مالی طرح های توسعه شهری را به عهده دارد. تصویب صلاحیت فنی، تخصصی مشاور، تأیید و تصویب اعتبارات مالی و شرکت در جلسات تصویب نهایی طرح به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

عاملین تصمیم گیری بخش نیمه دولتی

در بخش نیمه دولتی فقط شهرداری فعالیت دارد. وظایف عمده شهرداری ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی و رفاهی به شهروندان ، کنترل رشد و توسعه شهر براساس سندهای مصوب توسعه و اجرای صحیح پیشنهادهای طرح می باشد.

الف) شهرداری یزد

شهرداری یزد در حال حاضر دارای ۴ معاونت (فنی و شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، اجرایی و خدمات شهری و اداری و مالی) و ۶ مدیریت (روابط عمومی، طرح و برنامه، حقوقی و املاک، حراست، مدیریت ارزشیابی و بازرسی) می باشد که زیر نظر شهردار یزد فعالیت دارند. علاوه بر آن هر معاونت نیز دارای سه مدیریت است. (نمودار شماره ۳) از وظایف عمده شهرداری، ارائه خدمات عمران شهری (توسعه تأسیسات فاضلاب شهری، عبور و مرور، توسعه تأسیسات آب آشامیدنی شهر، برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی ، فرهنگی و توریستی)، ارائه خدمات اداری (درامد و نوسازی) و انجام خدمات شهری (رفت و روب، نگهداری و بهبود محیط شهری) توسعه فضای سبز، آتش نشانی و خدمات ایمنی و … است.

70,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی شهرستان یزد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.